Velkommen til DH

 

Tilgængelighed

 

DH forventer ikke flere penge til medlemmerne

"De 3 milliarder ser ikke ud til at komme de handicappede til gavn. Vi ser ingen tegn på, at servicen bliver bedre"

DH: Handicappede kan ende på gaden med nye reform

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

Ny praksis fra Ankestyrelsen siger, at reglerne for borgere, der ulovligt eller ugyldigt har fået standset deres sygedgagpenge, kun gælder fremadrettet og ikke for tidligere sager. Helt utilstedeligt, siger DHs formand, Thorkild Olesen.

Sagen handler om en række borgere, der ulovligt eller ugyldigt har fået standset udbetalingen af deres sygedagpenge, fordi kommunen har set bort fra en række dokumenter og oplysninger vedrørende deres sygdom. Ankestyrelsen har i første omgang givet disse borgere medhold i deres ankesager, men beslut...

Der var foretræde i Beskæftigelsesudvalget 10.februar, vedrørende den meget omstridte kontanhjælpsreform. Danske Handicaporganisationer vurderer, at en vedtagelse af lovforslaget, vil få helt uoverskuelige konsekvenser for ledige med handicap.

Foretrædet skete forud for behandlingen af lovforslaget om kontanthjælpsloftt, som blev fremsat den 3. februar og som forventes at træde i kraft den 1. april. Formålet for DH var at få sat billeder og eksempler på, hvem de borgere er, der rammes af kontanthjælpsloftet, og hvorfor de ikke lige reager...

Så blev det endeligt slået fast. Kommunerne må ikke opkræve brugerbetaling for ledsagelse til ferie m.v. Med Social- og Indenrigsministeriets afgørelse skal kommunerne i gang med at tilbagebetale de uretmæssigt opkrævede beløb.

Social- og Indenrigsministeriet udsendte i går deres længe ventede udtalelse, som bekræfter, at kommunerne ikke må opkræve brugerbetaling for socialpædagogisk støtte og ledsagelse i forbindelse med ferie, udflugter, fritidsaktiviteter og lignende. Danske Handicaporganisationers formand, Thorkild Ole...

EU-Kommissionen har igangsat en midtvejsevaluering af sin handicapstrategi for 2010 -2020. I strategien er der kortlagt otte centrale indsatsområder på EU-plan: Tilgængelighed, deltagelse, ligebehandling, beskæftigelse, uddannelse, social sikring, sundhed og foranstaltninger udadtil. Den offentlige høring skal hjælpe Kommissionen med at vurdere handicapstrategiens virkninger og sikre, at EU's politik fortsat matcher mennesker med handicaps behov og rettigheder.

Spørgeskemaet beder om din mening, om hvad der hidtil er opnået på EU-plan, dit syn på, hvilke udfordringer mennesker med handicap står over for, og hvad EU kan gøre for at tackle disse udfordringer. Kommissionen opfordrer borgere, organisationer, offentlige myndigheder, virksomheder, akademikere og...

Kalender

DHs Repræsentantskabsmøde den 20. maj 2016

Sted:
Egmont Højskolen, Hou, 8300 Odder

DHs Repræsentantskabsmøde (1) den 21. maj 2016

Sted:
Egmont Højskolen, Hou, 8300 Odder

Handiklip

Læs de seneste udklip fra pressen