Du er her:

Baggrund

Lovgivningen

Kommunerne visiterer borgerne til ordningen og lovgivningen stiller alene minimumskrav. Kommunerne må derfor gerne beslutte at udvide det antal ture, de tilbyder, og at målgruppen udvides til at inkludere flere handicapgrupper.

Ifølge Lov om Trafikselskaber (LBK nr. 323 af 20/03/2015), § 11, skal trafikselskaberne etablere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede over 18 år, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lign.

Ordningen giver bevægelseshæmmede, der ikke kan benytte den kollektive trafik, mulighed for transport til individuelle formål. Ordningen finansieres af kommunerne. Den Individuel handicapkørsel skal som minimum pr. år omfatte 104 enkeltture så tæt til gadedøren som muligt.

Gode lokale eksempler

Dansk Handicapforbund har lavet en rundspørge, der viser, at knapt halvdelen bevilger maksimalt 104 ture af trafikselskabernes handicapkørsel. I rundspørgen kan man se, hvilke kommuner, der bevilger flere ture end de 104.

Rundspørgen viser, at kommunerne løser det på flere forskellige måder. I enkelte kommuner er der mulighed for at få bevilget et ubegrænset antal ture, hvis man ønsker det, og i fx Tønder Kommune bevilger de 312 ture om året. Andre kommuner som f.eks. Fredericia bevilger flere ture efter behov.

Erfaringer med udvidelse af antal ture

Erfaringer fra kommuner, der bevilger flere ture end de 104 viser, at det er få mennesker, der har behov for flere ture. Men for de mennesker er det uvurderligt. For andre er de 104 ture rigeligt og mange benytter ikke det fulde antal.

Det er det ikke af flere årsager, herunder målgruppens alderssammensætning (mange ældre – 2 ud af 3 medlemmer i Dansk Blindesamfund er fx + 70 år), ordningens indbyggede restriktioner (bestillingsfrister, omvejskørsel, loft over antallet af ture), og endelig skal man ikke glemme, at egenbetalingen også sætter en naturlig grænse for mange i målgruppen. Tilbuddet vil derimod være et uvurderligt tilbud til den gruppe af ældre, der i dag sidder isoleret i eget hjem.

Registrering af kommuner, der omfatter blinde og svagsynede i målgruppen

Der er på nuværende tidspunkt ikke et overblik over, hvorvidt kommunerne har udvidet målgruppen for individuel handicapkørsel til at omfatte f.eks. personer med udviklingshæmning eller hjerneskade. Derimod har Dansk Blindesamfund gennem tilbagemeldinger skabt sig et overblik over, hvorvidt blinde og svagsynede er omfattet af ordningen. Denne information kan bruges til at danne udgangspunkt for drøftelsen af en udvidelse af målgruppen. (sættes i boks i siden)

Erfaringer med udvidelse af ordningen til at omfatte blinde og svagsynede

Erfaringer fra pilotprojekter peger på, at ca. 10 til 15 procent blinde og svagsynede vil gøre brug af ordningen og at merudgiften pr. tilmeldt borger, vil være på ca. 6.000 kr. årligt.

Dansk Blindesamfund har ca. 9.000 medlemmer, det antages at mellem 900 og 1.350 personer på landsplan vil gøre brug af ordningen med en gennemsnitpris på ca. 6.000 kr., hvilket svarer til en samlet årlig merudgift på mellem 5,4 og 8,1 mio. kr. fordelt på samtlige kommuner.