Andre Referater

Referat af formødet mellem Handicapråde og FU før Handicaprådsmødet 10 april 2012.

Deltagere: Anna-Grethe, Asger, Fridolin, Elly, Kai, Kirsten, Per.

Indholdsfortegnelse
Sag nr. Side

Åbne sager:

01 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen 2
02 Borgerstyret personlig assistance 2
03 Tilgængelighedsguide for behandlere (læger, tandlæger, speciallæger m.m.) i Brønderslev Kommune 3
04 Besvarelse af spørgsmål stillet af Handicaprådet vedrørende Flexturordningen 3
05 Etablering af helhedstilbud 3
06 Besvarelse af spørgsmål stillet af medlem af Handicaprådet vedrørende helhedstilbud 3
07 Besvarelse af spørgsmål stillet af Handicaprådet vedrørende forlods uddeling af § 18 midler. 3
08 Orientering fra Tilgængelighedsudvalget 3
09 Eventuelt 3


01 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen
- ’til efterretning’ fortsat.
- Bemærkninger i Sagsfremstilling om, hvorvidt sagen har personalemæssi-ge konsekvenser er HR ligegyldige.

02 Borgerstyret personlig assistance
Resumé:
Der er udarbejdet brugerhåndbøger til borgerstyret personlig assistance. De tilrette-de brugerhåndbøger fremsendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget og til udtalelse i Handicaprådet.

Sagsfremstilling:
De nordjyske kommuner har i et fælleskommunalt samarbejde lavet fælles vejlednings-materiale til borgerne. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 3. fe-bruar 2010, at brugerhåndbøgerne skulle fremsendes til godkendelse, når de var endeligt tilrettet.
Der er ingen personalemæssige konsekvenser:
Borgermæssige konsekvenser: Borgerne kan søge råd og anvisninger i BPA Håndbogen.
Fagenheden Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godken-der den tilrettede Brugerhåndbog i Servicelovens § 95 og Brugerhåndbog i Servicelovens § 96.

Bilag:
BPA Håndbog § 95
BPA Håndbog § 96

- BPA håndbogen indeholder forældede timesedler,
- Faktuelt forkerte oplysninger i håndbogen om med-indlæggelse af hjælpere på sygehuse, for § 95 på side 8 & § 96 på side 9. Hjælper SKAL kunne indlægges!
- BPA aldersbegrænser nedad, men ikke opad ved tildeling, denne lov er også gældende for Brønderslev Kommune!


03 Tilgængelighedsguide for behandlere (læger, tandlæger, speciallæ-ger m.m.) i Brønderslev Kommune
Resumé:
Der er udarbejdet en tilgængelighedsguide gældende for behandlere (læger, tandlæger, speciallæger m.m.) i Brønderslev Kommune.

Guiden fremsendes til orientering i Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling:
Den udarbejdede tilgængelighedsguide omhandlende behandlere i Brønderslev Kommune kan ses på kommunens hjemmeside samt på Sundhed.dk.
Der er ingen personalemæssige konsekvenser:
Borgermæssige konsekvenser: Oversigten giver overblik over, hvordan tilgængeligheden er hos behandlere i Brønderslev Kommune.
Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet og Social- og Sund-hedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag:
Tilgængelighedsguide behandlere

- Louis Nielsen – ikke svagsynsoptiker!
- ’handicapvenlig’ SKAL erstattes af ’handicapegnet’ eller forretningen slettes af li-sten.
- Hvorfor er apoteker ikke med?
- Generelt er listen ikke tidsvarende/misvisende og skal gennemgås nøje før den kommer på nettet!

04 Besvarelse af spørgsmål stillet af Handicaprådet vedrørende Flextur-ordningen
Resumé:
Besvarelse af spørgsmål vedrørende Flexturordningen.

Til orientering til Handicaprådet.

Sagsfremstilling:
Der er fra Handicaprådets side stillet spørgsmål vedrørende flexturordningen. Der er til besvarelse af dette udarbejdet et notat.
Der er ingen personalemæssige konsekvenser – jævnfør svaret i bilaget.
Borgermæssige konsekvenser: Taksten på Flexture er steget, hvilket påfører borgere en øget udgift.
Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag:
Notat om flexturkonceptet
- Et godt svar, men ikke på det stillede spørgsmål – en ommer.


05 Etablering af helhedstilbud
Resumé:
Foreningen Lev har henvendt sig til Fagenheden for Sundhed og Velfærd, idet de mener, at man ikke kan etablere helhedstilbud i boformerne.
Fagenheden for Sundhed og Velfærd vurderer, at dette er muligt ud fra de lovgivnings-mæssige rammer. Udvalget bedes tage orienteringen til efterretning.
Til orientering i Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling:
Brønderslev Kommune har igennem flere år ny- og ombygget botilbud til denne gruppe borgere. Byggerierne er opført som ”Leve-bo-miljøer”. Det betyder, at hver enkelt bebo-er har sin egen lejlighed og i tilknytning til en mindre gruppe lejligheder er der fælles op-holdsarealer med køkken, spisestue, dagligstue m.m. Desuden er der udearealer. Denne måde at bygge på skal sikre den enkelte et privat og individuelt tilbud i egen bolig, men også et liv med samvær og aktivitet med andre – dette er hele grundlaget for, at man bliver visiteret til et sådant botilbud.
Der foregår således samvær og aktivitet allerede i dag. Der bliver de fleste steder lavet varm mad i fællesskab om aftenen, der bliver købt ind og vasket tøj, der er udflugter og ferier m.m.
I lovgivningen står:
Aktivitets- og samværstilbud, jævnfør SEL § 108 og § 104, tilbydes i praksis under mange betegnelser, hvor væresteder, sociale caféer, varmestuer, daghjem, klubber og Fountain House er nogle af de mest almindelige. Andre indgår som en del af tilbuddet på boformer - SEL § 108 og ABL, herunder forsorgshjem.
Af vejledningen om særlig støtte til voksne, afsnit VI - Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 - fremgår det:
150. Det enkelte tilbud kan indrettes, så de imødekommer bestemte målgruppers behov, herunder skaber mulighed for samvær med ligestillede, eksempelvis jævnaldrende. I tilbud for borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan der være behov for at yde aktiverende støtte og omsorg, herunder træning i almindelige daglige levefunktioner (ADL-træning), sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter. Bl.a. san-sestimulerende aktiviteter kan medvirke til at give tryghed og være en aktivitet, som forbedrer kommunikation, valgmuligheder og medindflydelse.
151. For andre grupper kan det centrale være rene omsorgsmæssige foranstaltninger såsom mad, kaffe, vask, uddeling af tøj, rådgivning og socialt samvær, hvor der ikke stilles andre krav, end at personen kan møde frem og overholde almindelige husorden-regler for tilbuddet. Men tilbuddet kan også bestå i noget mere aktiverende, såsom ud-flugter, idræts- og motionsaktiviteter, fritidstilbud i form af film, foredrag, daghøjskolelig-nende tilbud, sundhedstilbud og involvering i samfundsspørgsmål og brugerorganise-ringer.
Som det ses af lovgivningen, er det væsentlige i forhold til et samværs- og aktivitetstilbud ikke den fysiske ramme, men muligheden for at tilpasse indholdet i tilbuddet i forhold til den enkelte.
Derfor vil helhedstilbuddet også sikre, at alle beboere får et samværs- og aktivitetstilbud, hvilket ikke er tilfældet i dag.
Fagenheden for Sundhed og Velfærd vurderer, at helhedstilbuddet vil sikre en højere grad af inklusion, da der i helhedstilbuddet er lagt op til, at man i højere grad gør brug af de tilbud, som findes i det omgivende samfund. Det er ikke særlig inkluderende kun at gøre brug af specialtilbud.
Der har været indtil flere høringer af dette forslag, som er en del af det afdækningskata-log, der blev udarbejdet i Brønderslev Kommune i forhold til budget 2012 – altså hele høringsfasen i forbindelse med den politiske beslutning af budget 2012.
Der har herefter været nedsat grupper med pårørende og personale, der skulle beskrive indholdet i helhedstilbuddet. Der har været orienteringsmøde for pårørende m.m.
Kvalitetsstandarden vil nu være rammen for det enkelte tilbud, men rammen skal fyldes ud i forhold til det enkelte tilbud og de ønsker og behov, der er her.
De personalemæssige og borgermæssige konsekvenser er tidligere beskrevet i afdæk-ningen.
Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
Fridolin får ordet:
- Borgerne har individuelle lejekontrakter, hvor ’fælleslokaler’ betragtes som del af ’egen bolig’.
- Fælleslokaler kan således ikke inddrages til anvendelse af aktivering i egen bolig.
- Gange og serviceområder, hvor huslejen betales af kommunen kan derimod godt.

06 Besvarelse af spørgsmål stillet af medlem af Handicaprådet vedrørende helhedstilbud
Resumé:
Besvarelse af spørgsmål vedrørende helhedstilbud.

Sagen fremsendes til orientering til Handicaprådet.

Sagsfremstilling:
Der er fra medlem af Handicaprådets side stillet spørgsmål vedrørende helhedstilbud. Leder af Visitationen Tina Grønbæk deltager i mødet for at besvare de stillede spørgs-mål.
Personale- og borgermæssige konsekvenser vil fremgå af besvarelsen på mødet.
Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag:
Svar på spørgsmål stillet af medlem af Handicaprådet

- Fridolin får ordet:
- Når visitationen giver besked til borger indenfor handicapområdet SKAL begrundelser indeholde lovgrundlag for afgørelser, således også hvorvidt afgørelsen er omfattet af Handicapkonventionen – der jo nu er en dansk retskilde – her specielt Art. 22.
- Brønderslev Kommunes Handicappolitik – er den overholdt?
- Do Kvalitetsstandard har ikke været til Høring i Ældreråd, Pårørenderåd eller Handi-capråd før vedtagelse, skal Visitationen betragte denne som en regel eller blot et ’arbejdspapir’? Opfylder den krav i gældende Lov?
- Vedr. arbejde i private boliger:
o Borger – personale – arbejdstilsynet?
o Sikkerhed – lovpligtig arbejdsgiverforsikring, hvem har den borger eller kom-mune? – APV?
- Hvem foretager den ’konkrete, individuelle vurdering’, der ligger bag ændringerne?
o Hvor mange visiteres til tilbuddene – fra Brønderslev Kommune og udefra?
- Forelægger der beskrivelse/r af de enkelte kommende arbejdspladser og hvordan kommer de til at påvirke borgernes individuelle handleplaner?
- Hvem får den reelle ledelse på stederne? Ansvaret ligger i byrådet!
Forespørgsel: Hvornår er der foretaget høring, hvem ansås for høringsberettiget/de og hvor kan de indkomne høringssvar ses?


07 Besvarelse af spørgsmål stillet af Handicaprådet vedrørende forlods uddeling af § 18 midler.
Resumé:
Besvarelse af spørgsmål vedrørende vedrørende forlods uddeling af § 18 midler.

Sagen fremsendes til orientering til Handicaprådet.

Sagsfremstilling:
Der er fra Handicaprådets side stillet spørgsmål vedrørende forlods uddeling af § 18 midler. Besvarelsen ses her:
Udgangspunktet for kommunens anvendelse af §18-midlerne har i den tid, § 18 har ek-sisteret, altid været, at det tilskud, der gives til Kirkens Korshær, er omfattet af de nu-værende § 18-midler.
Det sker ud fra den betragtning, at Kirkens Korshærs Værested "Fristedet" for en stor del drives af frivillige.
§ 18 har til formål at bedre vilkårene for det frivillige sociale arbejde og forbedre vilkåre-ne omkring samarbejdet om dette.
I henhold til § 18 søges om aktiviteter med et socialt sigte, d.v.s. de aktiviteter, der retter sig mod målgrupper, som den sociale sektor beskæftiger sig med. Herunder nævnes bl.a. "væresteder eller sociale cafeer for marginaliserede eller vanskeligt stillede grup-per". "Fristedet" befinder sig under denne gruppering.
Ud fra ovenstående betragtes tilskud til "Fristedet", som rigtigt placeret.
Der er ingen personale- eller borgermæssige konsekvenser.
Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
- Forlods tildeling BØR ej finde sted og er vel knapt nok lovlige?

08 Orientering fra Tilgængelighedsudvalget
- Hjertestier?
- Tilgængelighedskursus 02 juni: Per har medtaget tilmelding fra Kirsten, Kai og Per – dette gælder som autorisation for kassereren til at overføre betalingen herfor. Hun modtager særskilt meddelelse om deltagerenes navne og kontonummeret.

09 Eventuelt
- STU – besparelse, hvordan?
- Komm. hjemmeside – tilgængelighed?
- Besparelser på aktivtilbud for psyk. syge, hvordan er disse foretaget?

Søg