Du er her:

Valgklumme 10. juni - Et Danmark for alle er et Danmark, hvor der er tillid mellem borger og system

Et Danmark for alle er et Danmark, hvor der er tillid mellem borger og system

Alt for mange steder i landet er der en dyb tillidskløft mellem borgere med handicap og deres kommune. Det viser en GAP analyse, som Det Centrale Handicapråd har gennemført i år. Undersøgelsen viser, at borgerne generelt har meget lidt tillid til behandlingen af deres sager. Denne mistillid er alvorlig, og den skyldes efter min mening en kædereaktion:

For det første har der gennem hele den økonomiske krise været en tendens til, at kommunalpolitikerne har hængt personer med handicap ud som en gruppe, der koster samfundet dyrt. Den retorik har været med til at legitimere markante nedskæringer på handicapområdet, som igen har ført til, at borgere med handicap - i stigende omfang - har været udsat for alvorlige brud på deres retssikkerhed. En rundspørge blandt DH’s 33 medlemsorganisationer, i foråret 2014, bekræfter dette. Her fremgår det bl.a., at der er et markant flertal, som oplever, at der er problemer med retssikkerheden.

Og det er ikke småting, der er tale om her. Det er menneskeskæbner. For eksempel viser tal, som DH har indsamlet fra LEV, at der i 39 af landets kommuner er sager om tvangsflytning af borgere fra botilbud. Vi har i DH måtte konstatere, at der synes at være en tendens til, at nogle kommuner vælger at give afslag med det formål at afprøve kommunens serviceniveau i klagesystemet. Udviklingen har været, at klagesystemet hjemviser mange sager, fordi de er truffet på et forkert grundlag eller er for vagt beskrevet. Desværre sker det også alt for ofte, at nogle kommuner ikke følger de afgørelser, som klagesystemet træffer. Det mærker vi i organisationerne, hvor flere og flere medlemmer henvender sig til vores rådgivninger og er dybt frustrerede og rådvilde. De oplever, at deres retssikkerhed er blevet krænket og dér opstår den mistillid, som nu aflæses i undersøgelsen som et stort gab mellem borger og system. Det er en helt forkert udvikling, som har store negative konsekvenser for samfundet. Som Ombudsmanden udtrykker det på sin hjemmeside, så er god sagsbehandling nødvendigt, for at borgerne kan have tillid til systemet. Gensidig tillid sikrer balance imellem borgerne og kommunen.

Mit spørgsmål til folketingskandidaterne er: hvad vil I gøre for at genetablere tilliden mellem personer med handicap og kommunerne?

Vi har nogle bud, som kan pege Jer i den rigtige retning:

Først og fremmest, må en kommende regering fjerne kommunernes økonomiske fordele ved at træffe forkerte og ulovlige afgørelser. Dernæst, skal der skabes bedre rammer for en ordentlig sagsbehandling, således at også udsatte borgerne oplever, at de er borgere i kommunen på lige fod med alle andre – og ikke stemplet som dyre eller besværlige.

Kommunalt selvstyre er fint – det skal ikke afskaffes. Men, når det er sagt, så må det være regering og Folketing, der tager ansvar og sørger for at skabe hensigtsmæssige incitamenter, som sikrer, at kommunerne vil foretrække at stå for en sagsbehandling, der tager udgangspunkt i at behandle alle borgere lige og inden for lovens rammer – og vigtigst af alt – at arbejde med sagsbehandling, der tager udgangspunkt  i den enkelte borgers behov. Så vil tilliden vende tilbage, og vi vil have et Danmark for alle – også i kommunalt regi.