Du er her:

Valgklumme 28. maj 2015 - Et Danmark uden diskrimination

Et Danmark for alle er et Danmark uden diskrimination

I Danmark har vi en selvforståelse af, at vi er fremme i skoene, når det handler om menneskerettigheder. Den samme positive selvforståelse gør sig gældende, når det handler om handicappolitik og den støtte personer med handicap kan få, for at leve et liv på lige vilkår med borgere, der ikke har et handicap.

Den tilgang blev også afspejlet, da det danske folketing vedtog at ratificere FN’s Handicapkonvention. Det er der ingen problemer i, for vi opfylder jo alligevel alle konventionens bestemmelser til fulde. Det var den gennemgående holdning hos folketingets politikere. Og gid det var så vel. Intet kunne gøre os gladere. Sådan er det bare ikke. FN’s Handicapkonvention siger ellers helt tydeligt, at diskrimination på grund af handicap skal forbydes, og personer med handicap skal have lige og effektiv retlig beskyttelse mod diskrimination. Det er også derfor, at FN’s Handicapkomite i skarpe vendinger har påtalt, at Folketinget skal vedtage et forbud mod diskrimination, for at leve op til de konventionsmæssige forpligtelser.

I Danmark er der forbud mod at diskriminere personer med handicap på arbejdsmarkedet. I alle andre sammenhænge er der ikke noget forbud og hvad der ikke er forbudt er tilladt. Vi er beskyttet på arbejdet, men i fritiden, der kan man godt diskriminere os – inden for lovens rammer. Det betyder fx, at en restauratør kan afvise en person med handicap og begrunde det med, at personer med handicap ikke er velkomne på netop denne restaurant. Det er der desværre personer med handicap, der oplever. Hvis noget tilsvarende sker, begrundet i køn, etnicitet eller seksuel orientering, så kan man klage til Ligebehandlingsnævnet eller gå til domstolene. Så får man behandlet sin sag, og hvis ligebehandlingsnævnet vurderer, at diskriminationen er foregået grundet køn, etnicitet eller seksuel orientering, så får man ret i sin klage og restauratøren bliver dømt. Hvis en tilsvarende klage handler om handicapbetinget diskrimination, så bliver den afvist.

Det gamle Folketing har afvist at gøre noget ved problemet. Tilsyneladende mener de, at personer med handicap er beskyttet godt nok mod diskrimination. Det er bare ikke det, vi oplever. Derfor står et forbud mod diskrimination meget højt oppe på listen over ønsker fra Danske Handicaporganisationer. Det er en opgave, det nyvalgte Folketing må tage fat på, så hurtigt det overhovedet er praktisk muligt.

Thorkild Olesen

Læs DH's politikpapir om ønsker til nyt Folketing "Et Danmark for alle" her