Du er her:

Rehabilitering

DH er fortalere for rehabilitering som et vigtigt redskab for det meningsfulde liv. Bedre ressourceforløb med rehabilitering for handicappede er derfor essentielle.

Der har i en årrække været fokus på rehabilitering i debatten om indsatsen for udsatte borgere. Med førtidspensions- og fleksjobreformens ikrafttræden i januar 2013 blev rehabilitering – i form af de såkaldte ressourceforløb – indført som det væsentligste redskab til at forebygge førtidspension og udvikle frem for at afprøve borgeres arbejdsevne. Men ressourceforløbene, og de tværfaglige rehabiliteringsteams, som skal iværksætte og visitere til forløbene, har vist store mangler.

Regeringen nedsatte i 2013 et ekspertudvalg til at kulegrave den aktive beskæftigelsesindsats. Udvalgets udredning vedr. indsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate afsluttes primo 2015. I lyset af den mangelfulde implementering af ressourceforløb og rehabiliteringsteam forventes udvalget at komme med anbefalinger på dette område. 

DH har været og er en stærk fortaler for rehabilitering som et redskab til meningsfulde liv, herunder arbejdsmarkedsdeltagelse for de personer med handicap, der ønsker dette. DH finder det derfor afgørende, at kommunerne bringes til at arbejde langt mere målrettet og metodisk bevidst med rehabilitering af personer, der er i fare for at miste arbejdsevnen på kort eller længere sigt.

Dette skal ske på baggrund af principperne fra Hvidbog om rehabilitering (2004), hvor succesfuld rehabilitering er kendetegnet ved at

  • være en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk
  • have som formål at gøre borgeren i stand til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv
  • være baseret på borgerens hele livssituation og beslutninger
  • bestå af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats

 

DH vil derfor i den kommende periode arbejde med følgende indsatser:

  • Udvikle og opdatere DH’s politik for rehabilitering, herunder konkrete anbefalinger til fremme af rehabilitering i ressourceforløb og rehabiliteringsteam
  • Arbejde for at der igangsættes et nationalt metode-og begrebsafklaringsarbejde, som sikrer et ensartet fundament for rehabilitering på tværs af lovgivningsområder, forvaltninger og sektorer (gerne tværministeriel arbejdsgruppe med praktiker-deltagelse)