Du er her:

Revalidering

En målrettet revalideringsordning er vigtig for personer med handicap. Den giver mulighed for at tilrettelægge uddannelses forløb eller erhvervsrelaterede aktiviteter efter den enkeltes behov.

Revalidering er en beskæftigelsesfremmende ordning, som kan gives til personer med fysiske, psykiske eller sociale begrænsninger i arbejdsevnen. Formålet er ved gennemførelse af uddannelse eller andre erhvervsrettede aktiviteter at øge personens muligheder for selvforsørgelse. Revalidering er en vigtig ordning for personer med handicap, da den giver mulighed for at ’skræddersy’ et fleksibelt og individuelt tilrettelagt forløb af den varighed, med det indhold og de støtteordninger, den enkelte måtte have behov for. Uddannelsesrevalidering er særligt et vigtigt redskab, da det for en del personer med handicap stadig ikke er muligt at gennemføre et uddannelsesforløb i det ordinære uddannelsessystem på tilstrækkeligt fleksible vilkår.

Der er imidlertid en række uhensigtsmæssigheder i den måde, ordningen bliver anvendt på. Blandt andet er det, trods personkredsdefinitionen, for vanskeligt for personer, der har en varigt nedsat arbejdsevne og ikke vil kunne arbejde fuld tid, at få revalidering. Til trods for dokumenteret gode beskæftigelseseffekter af ordningen, er brugen af revalidering desuden faldet med ca. 50 pct. over de seneste 10 år. Årsagen skal blandt andet findes i en række praksisafgørelser, som har skærpet tilkendelseskriterierne for ordningen på en uhensigtsmæssig måde. Desuden virker det, at alle andre tilbud der kan bringe en person hurtigere tilbage i beskæftigelse skal overvejes, før der kan gives revalidering, kontraproduktivt for brugen af ordningen, som ellers sigter mod varig beskæftigelse.

DH vil derfor i den kommende periode arbejde for en ændring af revalideringsordningen, som sikrer at

  • personer med varige handicap, uanset forsørgelsesgrundlag, får mulighed for at få revalidering, herunder særligt uddannelsesrevalidering
  • tilkendelseskriterierne justeres/præciseres, således at revalidering kan gives til personer med begrænsninger i arbejdsevnen hvor det vurderes, at det vil kunne forbedre personens selvforsørgelsesmuligheder mest muligt, uanset om det sker på fuld tid ordinære vilkår, støttet eller ustøttet beskæftigelse
  • ordningen anvendes i større omfang end det sker i dag