Du er her:

Politikkatalog

DHs Politikkatalog giver et overblik over DHs holdninger til handicappolitiske spørgsmål og målsætninger.

Du kan enten bruge det alfabetiskeindeks ved at klikke på alfabetet i venstre side af billedet. Eller du kan skrive et søgeord i feltet herunder: 

 
A

Alment praktiserende læger

Den praktiserende læge er den primære indgang til sundhedsvæsenet og spiller en vigtig rolle for danskernes sundhed. Personer med handicap skal derfor sikres samme adgang til den praktiserende læges ydelser som alle andre borgere, og lægerne skal klædes bedre på til at håndtere de behov, personer...

Anbringelse af børn med handicap

Forældre til anbragte børn med handicap skal på lige fod med alle andre forældre, have mulighed for at varetage forældrerollen. Børn med handicap har ret til familieliv og at have jævnlig kontakt til deres forældre.   Handicapkonventionens Artikel 2. stk. 2 og 23. stk. 3 Børn og unge med handicap...
B

Befordring til arbejde

Personer med handicap skal have lige muligheder for at deltage i arbejdslivet. Det er en forudsætning for at kunne arbejde på lige fod med andre, at transport til og fra arbejde er sikret enten ved offentlig transport eller ved individuelle kørselsordninger. Personer med handicap skal have mulighed...

Befordring til kommunal træning

Personer med handicap skal som led i genoptrænings- og vedligeholdende træningsforløb have lige adgang til kommunale træningstilbud uanset økonomisk formåen. Handicapkonventionens artikel 25. En del personer med handicap har behov for genoptræning eller vedligeholdende træning for at generhverve...

Bevidstgørelse

Personer med handicap er lige så forskellige som andre mennesker, hvad angår interesser, kompetencer, synspunkter og ønsker om, hvordan tilværelsen skal forme sig. Handicapkonventionens Artikel 8. Fokus på personer med handicap handler tit alene om handicap. Opfattelsen er ofte, at personer med...

Boliger

Overalt, hvor der opføres boligbyggerier, skal personer med handicap også kunne bo. Der skal tænkes i almindelige boligbebyggelser frem for, at personer med handicap placeres i særlige boliger. Der skal være en alsidig boligmasse, som kan benyttes af alle borgere, så personer med handicap kan have...

Botilbud

Alle personer med handicap og omfattende behov for støtte, har ret til selv at vælge, hvor og med hvem de vil bo. Uanset behovet for hjælp og støtte, har personer med handicap ikke pligt til at bo på en bestemt måde, men skal have mulighed for at vælge blandt en bred og mangfoldig boligmasse.  Alle...

BPA – Borgerstyret Personlig Assistance

Se Personlig bistand, støtte og ledsagelse

Brugerbetaling

Ifølge handicapkonventionen skal sundhedsydelser for personer med handicap være gratis eller have en overkommelig pris. Det følger desuden af kompensationsprincippet i dansk handicappolitik, at ingen skal have merudgifter på grund af deres handicap. Derfor skal alle former for diskriminerende...

Børn og handicap – inddragelse

Børn med handicap har ret til at komme til orde og udtrykke deres synspunkter om, hvad de synes er bedst for dem selv. Alle institutioner og myndigheder omkring barnet skal sikre, at rettigheden virkeliggøres. De skal derfor fremme, at barnet har mulighed for at udtrykke egne...
C

Civilsamfundet

Handicaporganisationerne er vigtige civilsamfundsaktører, med vigtige ressourcer, viden og stor kontaktflade til personer med handicap. Denne kapacitet og ressource bør inddrages aktivt i udviklingen af velfærdssamfundet. Handicapkonventionens Artikel 4(3). Der sættes i højere og højere grad fokus...
D

Design for alle

Se universelt design

Digitalisering

Digitalisering rummer mange nye muligheder, hvorved personer med handicap kan kommunikere og tilegne sig informationer. I forbindelse med udviklingen af digitale løsninger skal de ansvarlige myndigheder sikre, at løsningerne kan benyttes af personer med handicap. Handicapkonventionens Artikel...

Diskrimination

Personer med handicap skal beskyttes mod diskrimination på alle områder i samfundet. Staten skal aktivt sikre, at forbuddet overholdes, og rimelig tilpasning stilles til rådighed, sådan at personer med handicap har samme reelle vilkår for at benytte tilbud og muligheder, som alle andre borgere...
F

Fleksjob

Fleksjob udgør – trods forringelser – fortsat en vigtig kompensation for nedsat arbejdsevne, der kan fremme beskæftigelse. Handicapkonventionens Artikel 27, 28  Alle personer med handicap og nedsat arbejdsevne har ret til et arbejde. Når den nedsatte arbejdsevne betyder, at den enkelte kan arbejde...

Folkeskole

Se Grundskole 

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Der er behov for at håndhæve lovens bestemmelser mere effektivt og udbrede kendskabet til lovens forpligtelser. Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. beskytter personer med bl.a. handicap mod diskrimination på arbejdsmarkedet og under erhvervsuddannelse. Diskrimination kan være...

Forebyggelse og sundhedsfremme

Handicapperspektivet skal tænkes ind i den almindelige forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats. Der skal også øget fokus på de særlige handicaprelaterede behov  Handicapkonventionens artikel 25. Personer med handicap oplever ulighed i sundhed, herunder også i adgangen til forebyggelse og...

Forskning

Gennem styrket forskning og indsamling af viden skal offentlige institutioner, private virksomheder og civilsamfundsaktører blive i stand til at fjerne de barrierer, personer med handicap møder i forhold til holdninger, kommunikation og fysisk miljø.  Handicapkonventionens Artikel 31, Artikel...

Forsørgelse

Alle, der ikke har mulighed for at forsørge sig selv via et arbejde, skal sikres et rimeligt levegrundlag. Et rimeligt levegrundlag er en forudsætning for, at den enkelte kan bidrage til og deltage i samfundet.  Handicapkonventionens Artikel 28  Der må ikke herske tvivl om, at der er borgere,...

Frivilligt arbejde

Personer med handicap skal kunne deltage effektivt og fuldt ud i forenings-Danmark på lige vilkår med andre, hvad enten det drejer sig om frivilligt socialt arbejde, frivilligt politisk arbejde, andet foreningsarbejde mv.  Handicapkonventionen Artikel 4(1)e, Artikel 19c og 29 I dag er der et...

Førtidspension

Alle der på grund af en funktionsnedsættelse varigt ikke kan forsørge sig selv via et arbejde eller fleksjob, skal have ret til førtidspension. Pensionens størrelse skal give mulighed for en rimelig levefod og deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre. Førtidspensionister skal have ret til...
G

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Personer med handicap har ret til at nyde den højest opnåelige sundhedstilstand uden diskrimi­nation på grund af handicap. Det forudsætter let og hurtig adgang til den nødvendige genoptræning og vedligeholdelsestræning.   Handicapkonventionens artikel 25 og 26. En undersøgelse fra 2014 lavet af...

Grundskolen

Børn med handicap har ret til at blive inkluderet i grundskolen. Det betyder, at alle børn har ret til at være i trivsel og udvikling og at opleve sig som en værdifuld og aktiv deltager af såvel det sociale som det faglige fællesskab i klassen.   Handicapkonventionens Artikel 24 Alt for mange børn...
H

Habilitering

Der er behov for at sætte et øget fokus på habilitering. Habilitering som begreb skal defineres og anerkendes på lige fod med rehabilitering. Der skal iværksættes tiltag der gør at kommunerne fokuserer på en habiliterende indsats på lige fod med en rehabiliterende indsats.  Handicapkonventionens...

Handicap – hvem er omfattet?

Personer, der med baggrund i en funktionsnedsættelse møder barrierer i samfundet har ret til beskyttelse via handicaprelaterede menneskerettigheder og lovgivning. Det gælder også personer, der møder begrænsninger, fordi de er pårørende til en person med handicap. Handicapkonventionens Artikel 1 og...

Handicapkonventionen

Handicapkonventionens formål er, at sikre inklusion og lige muligheder for personer med handicap. Det er nødvendigt med en konvention fordi der er større risiko for diskrimination og andre brud på menneskerettighederne for borgere med handicap.   Handicapkonventionen består af 50 forskellige...

Handicapkonventionens tillægsprotokol

Alle borgere med handicap skal have adgang til at få afgørelser prøvet ved klageinstanser. I sidste ende skal afgørelser kunne indklages for FN-komiteen for Handicapkonventionen.  Handicapkonventionen har en tillægsprotokol om individuel klageadgang, som Folketingen netop har vedtaget at...

Handicapråd

De kommunale handicapråd skal anses som kompetente kommunale aktører og aktivt inddrages af kommunalbestyrelsen, så de kan være med til at sikre personer med handicaps retssikkerhed og levevilkår i de lokalpolitiske forhold.  Handicapkonventionens Artikel 29, Artikel 3(3). Alle landets kommuner...

Hjælpemidler

Det er afgørende for personer med handicap, at få bevilget de rette hjælpemidler til rette tid, uafhængigt af, hvilken myndighed eller sektor bevillingen af hjælpen hører under, for at kunne få en velfungerende hverdag. Et hjælpemiddel skal følge borgeren og ikke systemet. Handicapkonventionens...

Hjælpemidler vs. Behandlingsredskaber

Borgeren skal have bevilget det rette hjælpemiddel eller behandlingsredskab til rette tid. Myndighederne må efterfølgende indbyrdes afklare, om det er et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab.   Handicapkonventionens Artikel 5 (3) og 4(1) f-h samt Artikel 25. Erfaringen er, at borgeren i dag...
I

Individuelle kørselsordninger (individuel handicapkørsel)

Retten til at bestemme over eget liv indbefatter personlig mobilitet med størst mulig uafhængighed. Individuelle kørselsordninger skal betragtes som en del af den kollektive transport, der er nødvendig, fordi den kollektive transport ikke inkluderer alle personer med...

Inklusion

Personer med handicap skal have mulighed for fuld inklusion i samfundet som helhed. Arbejdsmarkedet, boligområder, fritidstilbud og – faciliteter, uddannelsesinstitutioner, sundhedssektoren, frivillige foreninger m.v. skal være indrettet således, at personer med handicap har lige muligheder for at...

IT-hjælpemider

Personer med handicap skal inkluderes i it-samfundet på lige fod med andre. Kompenserende it-hjælpemidler udvikles specielt for at sikre inklusion af personer med handicap i it-samfundet, hvor der er behov for noget særligt. som fx talegenkendelse, talesyntese og pegeredskaber udover de generelle...
J

Job og beskæftigelse

Personer med handicap har ret til at arbejde og forsørge sig selv på et åbent og tilgængeligt arbejdsmarked. Det skal derfor gennem beskæftigelsesindsatsen sikres, at personer med handicap får effektiv hjælp til at finde, få, fastholde og vende tilbage til beskæftigelse.  Handicapkonventionens...
K

Kompensationsprincippet

Personer med handicap skal kompenseres for deres funktionsnedsættelse, for at få lige muligheder for aktiv og fuld deltagelse i samfundslivet. Kompensation skal give den enkelte størst mulig uafhængighed fra andre og sikrer den enkelte et liv på egne præmisser. Kompensationsprincippet har været...

Kontanthjælp

Personer med handicap har ret til et forsørgelsesgrundlag, der er tilstrækkeligt for dem selv og deres familie. Kontanthjælp udgør i den forbindelse et absolut minimumsniveau. Personer med handicap bør altid blive mødt af en høj faglig kvalitet og handicapspecifik viden i visitationen og i den...
L

Ledsagelse og støtteordninger

Personer med handicap skal have adgang til et udvalg af støttetilbud i hjemmet og på boligområdet samt andre lokale støttetilbud, herunder den nødvendige personlige bistand for at kunne leve og være inkluderet i samfundet, samt for at forebygge isolation eller udskillelse. Den enkelte skal altid...
M

Magtanvendelse

Brugen af magtanvendelse over for børn, unge og voksne med handicap skal begrænses mest muligt. Magtanvendelse skal altid være sidste udvej. Alternative, mindre indgribende foranstaltninger, skal altid være afprøvet inden, der gribes til en så indgribende beslutning som magtanvendelse....

Mangfoldighed

Alle personer med handicap uanset etnicitet, alder, køn, religion, social-økonomisk opvækst, mv. skal have adgang til samme rettigheder og muligheder.  Dette gør sig både gældende i forhold til organisatorisk repræsentation i handicaporganisationerne og andre civilsamfundsorganisationer, og ved at...

Medicinsikkerhed

Personer, der bor i botilbud på grund af et handicap, skal have adgang til samme sundhedsydelser, som resten af befolkningen. Handicapkonventionens artikel 25. Flere undersøgelser har vist, at personer, der bor i botilbud pga. et handicap, oplever markant ulighed i adgangen til de nødvendige...
P

Passagerrettigheder

Personer med handicap skal kunne rejse som passagerer på både bus-, tog-, sø- og flyrejser uden at opleve diskrimination pga. handicap. En række EU-forordninger om passagerers rettigheder på fly, bus, tog og søtransport fortæleer om rettigheder for passager med handicap. De forordninger skal...

Personlig bistand, støtte og ledsagelse

Personer med handicap skal have adgang til et udvalg af støttetilbud i hjemmet og på boligområdet samt andre lokale støttetilbud, herunder den nødvendige personlige bistand for at kunne leve og være inkluderet i samfundet, samt for at forebygge isolation eller udskillelse. Den enkelte skal altid...

Pårørende

Der er stort behov for at styrke de pårørendes rettigheder i alle sektorer, så pårørende til personer med handicap får den nødvendige støtte og vejledning. Bedre forhold for de pårørende skaber bedre livsvilkår for hele familien. Det er afgørende, at pårørende indtænkes og inddrages som en væsentlig...
R

Rehabilitering

Børn, unge og voksne med handicap og behov for rehabilitering, skal tilbydes en rehabiliterende indsats. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv....

Retssikkerhed

Retssikkerheden skal sikres, således at personer med handicap altid får de ydelser og den behandling, som de har krav på ifølge loven. Alle har ret til lige beskyttelse og til at drage samme nytte af loven. Der skal sikres et velfungerende og lettilgængeligt klagesystem.  Handicapkonventionens...

Rettigheder

Personer med handicap har samme rettigheder som andre personer. Det betyder, at alle rettigheder indeholdt i enhver menneskerettighedskonvention gælder fuldt så meget i forhold til en person med handicap, som til enhver anden borger. Anerkendelsen af, at samtlige konventioner gælder i fuldt omfang,...

Rimelig tilpasning

Når der laves nye samfundsstrukturer og indsatser skal udgangspunktet være at de beskrives, planlægges og udføres inkluderende, så alle borgere kan anvende dem. Der hvor en inkluderende løsning (endnu) ikke er muligt, eller hvor det er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter og lille udbytte...
S

Sektoransvar

Ansvaret for den offentlige service skal placeres i den sektor, der i øvrigt har ansvaret og ekspertisen. Samtidig med et styrket sektoransvar er der behov for en stærkere koordinering mellem sektorer, så der skabes smidige overgange mellem systemerne. Sektoransvar er ikke lig med...

Selvbestemmelse og personlig autonomi

Alle personer med handicap, uanset omfanget af funktionsnedsættelse, har retten til at træffe beslutninger på lige fod med andre. Der er brug for en bedre og bredere anerkendelse af den personlige autonomi for personer med handicap. Både lovgivning og praksis skal bygge på respekt for den enkeltes...

Socialøkonomiske virksomheder

Socialøkonomiske virksomheder er virksomheder, som er kendetegnet ved ikke at have økonomisk profit som hovedformål, men i stedet  et socialt formål. Overskud reinvesteres i formålet. Socialøkonomiske virksomheder kan spille en positiv rolle i at skabe job til personer med handicap. Men DH mener, at...

Specialiserede tilbud

Det skal sikres, at der både er det rette udbud af specialiserede tilbud, såsom specialiserede genoptrænings- eller specialundervisningstilbud og at personer med handicap og behov for en specialiseret indsats, henvises til tilbuddene. Det skal ikke afhænge af, hvor i landet man bor, om den enkelte...

Specialpædagogisk støtte

Personer med handicap skal have samme muligheder som andre studerende for at kunne deltage i kortere eller længerevarende studieophold i udlandet. Derfor skal det være lettere at medbringe handicapkompenserende foranstaltninger på udlandsophold. Handicapkonventionens Artikel 24 I Lov om...

Specialskoler – øget kvalitet i faglighed

Alle børn med handicap, der har behov for et specialiseret skoletilbud, har ret til et målrettet tilbud af høj faglig kvalitet. Derfor skal det sikres, at specialskoletilbud har et fokus på både elevernes faglige såvel som personlige og sociale trivsel og udvikling.  Handicapkonventionens Artikel...

Standarder/Standardisering

Nationale og internationale standarder skal tage højde for tilgængelighed/forhold af betydning for personer med handicap og hermed være med til at fremme, at personer med handicap kan deltage i samfundet. Handicapkonventionens Artikel 9(2)a Standarder påvirker samfundet bl.a. gennem international...

Stemmeret

Det er helt ufravigeligt, at alle danske statsborgere over 18 år har stemmeret, og at ingen kan fratages stemmeret med udgangspunkt i en funktionsnedsættelse.  Handicapkonventionens Artikel 29. En meget lille gruppe borgere fratages i dag deres stemmeret, når de fuldt umyndiggøres med baggrund i...

STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)

Alle unge har ret til uddannelse. Der skal derfor være en fleksibel og individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med handicap, der ikke, uanset støttemuligheder, kan profitere af de eksisterende ungdomsuddannelser. Handicapkonventionen artikel 24(2)a De unge, der har de færreste...

SU - handicaptillæg på videregående uddannelser

Studerende med handicap, der har betydelige funktionsnedsættelser, bør kunne få handicaptillæg til deres SU, således at fx studerende med ordblindhed, kognitive vanskeligheder eller udviklingsforstyrrelser ligestilles og omfattes af bestemmelserne for at modtage handicaptillæg. Handicaptillægget...

Sundhedstjek

Der skal være fri og lige adgang til det danske sundhedsvæsen – også for personer med psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse.  I dag oplever personer med en psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse (fx personer med udviklingshæmning, autisme, hjerneskade eller en sindslidelse)...

Sygedagpenge

Syge mennesker har ret til udredning og behandling og tryghed i forsørgelsen, uanset hvor lang tid deres udredning og behandling tager. Handicapkonventionens Artikel 28 Varighedsgrænsen på 1 år i reglerne om sygedagpenge var tidligere et problem. I dag er man sikret en ydelse på...
T

Tandpleje

I modsætning til resten af sundhedsvæsenet er en væsentlig del af tandplejeudgifterne baseret på brugerbetaling i Danmark. Det betyder, at personer med sygdomsrelaterede tandproblemer risikerer økonomisk ruin – alene pga. deres handicap/kroniske sygdom. Det strider imod handicapkonventionen og det...

Tilgængelighed

Det skal være muligt for personer med handicap at få et selvstændigt liv og deltage i samfundet på lige fod med alle andre. Fysiske omgivelser, transportmuligheder og informations- og kommunikationsteknologi skal gøres tilgængelig og herved gøre det muligt for personer med handicap deltage i...

Transport - kollektiv befordring

Passagerer med handicap skal kunne benytte den kollektive tog-, bus-, sø og flytransport spontant og vælge den til og fra efter behov lige som alle andre. Passagerer med handicap oplever ofte barrierer, når de vil benytte den kollektive transport.  Der findes mange utilgængelige busser, tog,...

TV

Personer med handicap skal have samme muligheder for at få adgang til TV som alle andre. Tv er en primær kilde til information, læring og underholdning. Tv bringer information og understøtter den demokratiske dialog, lige så vel som de kulturelle og sociale værdier i samfundet. Tilgængelighed til tv...
U

Udbud af hjælpemidler

Det er vigtigt, at brugere med den relevante viden bliver inddraget i forbindelse med udbud af hjælpemidler. Det udbud af hjælpemidler som kommunen indkøber, skal omfatte et bredt sortiment af den samme type hjælpemiddel, så personer med handicap får de hjælpemidler de har behov for....

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Unge med handicap skal have lige muligheder for at få en ungdomsuddannelse. Hvor der er behov, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) være en krumtap, der kan støtte den unge i tilrettelæggelsen af den enkeltes uddannelse.  Når unge med handicap har behov for støtte og vejledning for at kunne...

Universelt design/Design for alle

I forbindelse med udformning af produkter, omgivelser, ordninger og tilbud arbejder vi ud fra det princip, at en og samme løsning i videst muligt omfang skal kunne bruges af alle. Herved understøttes mulighederne for, at personer med handicap kan være selvhjulpne og deltage i samfundslivet på lige...
V

Vederlagsfri fysioterapi

Ordningen skal bevares og udvikles. Den er meget vigtig for mange med svært fysisk handicap og er med til at sikre, at flere kan fungere i længere tid på arbejdsmarkedet eller i hverdagen i øvrigt.  Vederlagsfri fysioterapi er målrettet personer med svært fysisk handicap (eller personer med...

Velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi skal bidrage til at øge bl.a. selvbestemmelse, personlig autonomi, aktiv deltagelse i samfundslivet, livskvalitet, tryghed og sikkerhed. Handicapkonventionens Artikel 4 (1) g og h Velfærdsteknologi er ikke et entydigt begreb for en bestemt teknologi, men et paraplybegreb, der...

Vidensindsamling- og opbygning

Der er behov for en systematisk, national videns-indsamling og – opbygning inden for alle sektorer. Et solidt og samlet vidensgrundlag skal sikre, at indsatsen for mennesker med handicap hele tiden basere sig på den nyeste viden om hvad der virker.  Artikel 31. stk. 1 Der er i dag ikke overblik...

Videregående uddannelser

Personer med handicap skal have lige muligheder for at gennemføre en videregående uddannelse. Derfor skal uddannelserne kunne tilrettelægges således at studerende med handicaps behov for fleksibilitet imødekommes.  Handicapkonventionens Artikel 24.  En videregående uddannelse har stor betydning...

Virksomhedernes sociale ansvar

Personer med handicap har ret til at arbejde og forsørge sig selv på et åbent og tilgængeligt arbejdsmarked. Personer med handicap må ikke diskrimineres på arbejdsmarkedet, ligesom virksomheder er forpligtet til at foretage rimelig tilpasning af arbejdspladsen mv. Det er afgørende for personer med...

Voksenspecialundervisning

Alle skal have det samme retskrav på at modtage voksenspecialundervisning. Voksenspecialundervisning er en af forudsætningerne for, at personer, der har en medfødt eller senere tilkommen funktionsnedsættelse, kan blive inkluderet og deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Artikel 19 og...

Værgemål

Der skal være mulighed for individuelt afpasset støtte til beslutningstagning, og værgen må kende borgeren og dennes livssituation og interesser grundigt. Handicapkonventionens Artikel 12 og 29. Der findes i dag flere former for værgemål. Ved den mest vidtgående form mister borgeren både valgret...