Du er her:

Politikkatalog

Førtidspension

Alle der på grund af en funktionsnedsættelse varigt ikke kan forsørge sig selv via et arbejde eller fleksjob, skal have ret til førtidspension. Pensionens størrelse skal give mulighed for en rimelig levefod og deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre. Førtidspensionister skal have ret til en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis de ønsker det, samt mulighed for at vende tilbage til pension, hvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet ikke lykkes.

Handicapkonventionens artikel 28. 

Førtidspensionen skal ikke være afhængig af ægtefællens indtægt, som det er tilfældet i dag. Ethvert menneske har ret til et eget indkomstgrundlag og til selv at forvalte det ud fra egne ønsker og behov, uanset om de er gift eller ej. Førtidspensionen bør ligeledes følge den almindelige pris- og lønudvikling. 

Pensionsvilkårene for førtidspensionister skal forbedres, således at dækning af merudgifter skal kunne bevares efter overgang til folkepension.

Det skal være nemmere at gå fra førtidspension til arbejde, helt eller delvist. Førtidspensionister skal derfor have ret til en aktiv beskæftigelsesindsats på lige fod med andre ledige, hvis de ønsker det. Den seneste reform af førtidspension (2013) giver bedre muligheder herfor, men det er fortsat vigtigt, at den opsøgende indsats over for førtidspensionister, fx ift. mulighederne for at få job med løntilskud til førtidspensionister, prioriteres.

DH mener ikke, at tilkendelse af førtidspension bør være afhængig af alder. Med den seneste reform er det blevet meget vanskeligt at få tilkendt førtidspension, hvis man er under 40 år, selv for personer, hvor arbejdsevnen er minimal og realistisk set ikke vil kunne udvikles. I de tilfælde, hvor arbejdsevnen er meget begrænset og ikke realistisk og fra en klar plan og inden for en rimelig tidshorisont vil kunne udvikles, skal der tilkendes førtidspension. Vurderingen af arbejdsevnen skal være realistisk og tage højde for beskæftigelsesmuligheder på et konkret og lokalt arbejdsmarked. Det er naturligvis vigtigt, at kommunerne har en stærk forebyggende indsats, herunder en tidlig, helhedsorienteret og tværgående indsats over for personer, som er i fare for permanent at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Det er DH’s holdning, at adgangen til førtidspension ikke må begrænses, uden at der kan tilbydes en indsats, som skal være effektiv, langsigtet og individuelt tilrettelagt. Indsatsen skal tilbydes så tidligt som muligt på et tidspunkt, hvor personen fortsat tror på egne muligheder på arbejdsmarkedet og er motiveret for at blive på arbejdsmarkedet. Ligeledes skal indsatsen for at skabe job til personer med handicap fremmes, således at flere får et reelt alternativ til førtidspension. 

DH mener:

  • Dækning af merudgifter skal kunne bevares efter overgang til folkepension.
  • Førtidspensionister skal have ret til en aktiv indsats for at komme tilbage i beskæftigelse, hvis de ønsker det, samt sikkerhed for at kunne vende tilbage til pension.
  • Førtidspensionen bør følge den almindelige pris- og lønudvikling.
  • Tilkendelse af førtidspension bør ikke være afhængig af alder og skal ikke gøres midlertidig.
  • Personer som har en varig og meget begrænset arbejdsevne, skal have ret til førtidspension. Vurderingen af restarbejdsevne skal være realistisk ift. beskæftigelsesmuligheder og tage højde for et konkret og lokalt arbejdsmarked.
  • Adgangen til førtidspension ikke må begrænses, uden at der kan tilbydes en indsats, som skal være effektiv, langsigtet og individuelt tilrettelagt. Ligeledes skal indsatsen for at skabe job til personer med handicap fremmes, således at flere får et reelt alternativ til førtidspension.