Du er her:

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Der er behov for at håndhæve lovens bestemmelser mere effektivt og udbrede kendskabet til lovens forpligtelser. Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. beskytter personer med bl.a. handicap mod diskrimination på arbejdsmarkedet og under erhvervsuddannelse. Diskrimination kan være indirekte, direkte eller chikane. Loven forpligter også arbejdsgivere til at lave rimelig tilpasning af arbejdspladsen. 

Forskelsbehandlingsloven er til for at beskytte personer med handicap mod diskrimination på arbejdsmarkedet. En arbejdsgiver må derfor ikke forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår. Loven pålægger samtidig arbejdsgivere at tilpasse arbejdsplads og arbejdsopgaver, så en person med handicap kan få adgang til beskæftigelse, til at udøve beskæftigelse eller have fremgang i beskæftigelse, eller for at give en person med handicap adgang til uddannelse. Det kan fx omfatte indretning af lokaler, tilpasning af udstyr og arbejdsmønstre, samt opgavefordeling etc. Byrden for arbejdsgiveren må dog ikke være uforholdsmæssig stor, og der skal her tages højde for offentlige støttemuligheder.

DH mener imidlertid ikke, at loven er implementeret tilstrækkeligt effektivt i Danmark, ligesom mulighederne for at håndhæve lovens bestemmelser kunne være mere effektive. Der er behov for at udbrede kendskab til lovens forpligtelser i langt større omfang til såvel offentlige som private virksomheder, særligt i forhold til rimelig tilpasnings-forpligtelsen. Arbejdsgivere skal have adgang til konkrete eksempler på, hvad forpligtelsen kunne indebære, og hvad der kunne udgøre en urimeligt stor byrde, samt information om, hvordan man som arbejdsgiver kan sikre sig, at man lever op til lovens forpligtelser. Det bør endvidere sikres, at der føres en struktureret dialog, herunder med arbejdsmarkedets parter, om implementering af lovens bestemmelser på det danske arbejdsmarked.

DH mener:

  • Kendskabet til lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet skal udbredes til både arbejdsgivere og arbejdstagere, samt faglige organisationer
  • Der bør iværksættes nationalt understøttede tiltag for at fremme en klarere forståelse af, hvad rimelig tilpasnings-forpligtelsen konkret indebærer for arbejdsgivere
  • Der bør iværksættes en struktureret dialog på nationalt niveau, herunder med arbejdsmarkedets parter, om implementeringen og håndhævelsen af loven