Du er her:

DH nøglespiller i Hjørring Kommunes offensive beskæftigelsesstrategi

Hjørring Kommune investerer over de næste 4 år 125 mio. i at bringe ledige - herunder ledige med handicap - i job. DH har via deltagelse i LBR været med til at støbe kuglerne til initiativet. ADHD Foreningens formand og medlem af nu nedlagte LBR Hjørring, Jytte Myglegaard, fortæller her om, hvordan DH er blevet en nøglespiller i Hjørring Kommunes beskæftigelsespolitik.

De lokale beskæftigelsesråd nedlagt

18.december 2014 nedlagde et flertal i Folketinget de lokale beskæftigelsesråd (LBR). Kommunalbestyrelserne er derfor ikke længere ved lov forpligtet til at nedsætte et LBR til at rådgive om den lokale beskæftigelsesindsats. I stedet er der pr.1. januar 2015 nedsat otte nye regionale arbejdsmarkedsråd (RAR), som blandt andet skal rådgive kommunalbestyrelserne om beskæftigelsesindsatsen. 

Da beskæftigelsesindsatsen stadig vil foregå ude i de enkelte kommuner, opfordrer DH kraftigt til og bakker op om, at der fortsat vil være et lokalt partssamarbejde om beskæftigelsesindsatsen. Uden et sådan samarbejde, hvor handicaporganisationerne kan bidrage, forudser DH, at kommunalbestyrelserne vil mangle viden om og ideer til at gøre arbejdsmarkedet mere inkluderende og beskæftigelsesindsatsen bedre for personer med handicap.

LBR Hjørring fortsætter med DH som nøglespiller

Mange kommuner har heldigvis, på baggrund af den positive erfaring med samarbejdet mellem LBR og kommunalbestyrelserne i kommunerne, valgt at fortsætte med de lokale beskæftigelsesråd - nogle dog med nye sammensætninger. Hjørring Kommune er en af dem, der fortsætter med at samarbejde med DH og andre lokale organisationer. Og samarbejdet hidtil har da også ført konkrete resultater med sig.

Formand for ADHD Foreningen, Jytte Myglegaard, fortæller her, hvordan hun gennem sit arbejde i LBR Hjørring har oplevet at få stor indflydelse på kommunens beskæftigelsestiltag:

"Jeg har oplevet, at vi som DH repræsentanter har bidraget konstruktivt til rådets arbejde. Handicappede udgør en mindre del af arbejdsstyrken og er derfor heller ikke altid en naturlig del af bevidstheden hos de øvrige medlemmer. Vi har ved vores tilstedeværelse formået at italesætte, at ikke alle har lige muligheder for at deltage. Vi har kunnet `virkeliggøre´ statistikken med konkrete eksempler på funktionsnedsættelser og også på det enkelte menneskes ønske om at bidrage. Og vi har gjort det begribeligt, at der ved særlige indsatser rent faktisk kan skabes mulighed for, at langt de flest kan deltage på arbejdsmarkedet".

Formanden for LBR Hjørring, Ivan Leth, ser også DH som en vigtig medspiller i kommunens beskæftigelsespolitik:

"Hjørring Kommune ser DH som en professionel sparringspartner for Arbejdsmarkedsudvalget, bl.a. i forhold til inddragelse af borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Vi forventer at DH kan bidrage konstruktivt til at løse de lokale udfordringer fremover, fx ved deltagelse i fælles seminarer, hvor den kommunale beskæftigelsesindsats drøftes. DH kan også være et godt talerør for deres medlemmer fx ved den politiske behandling af handicappolitikkens handleplaner i Hjørring Kommune".    

125 mio. investeres i at bringe 1.700 ledige og sygemeldte - herunder med handicap - i job

Et konkret udkomme af samarbejdet mellem Arbejdsmarkedsudvalget og LBR Hjørring, er Hjørring Kommunes nye beskæftigelsestiltag, hvor kommunen over de næste 4 år investerer 125 mio. i at bringe 1.700 flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet. 37 tværgående sagsbehandlere, mentorer og virksomhedskonsulenter bliver ansat til at hjælpe de ledige i job - herunder ledige med handicap.

Hovedparten af investeringen er øremærket en tidlig, tværsektoriel indsats, som skal være individuelt tilrettelagt ud fra den enkeltes udfordringer. Nogle har brug for uddannelse, andre en mentor, der kan hjælpe dem med at få styr på deres dagligdag, andre igen støtte til at få en bedre sundhed eller et mere stabilt helbred, uddyber LBRs formand, Ivan Leth. De forskellige indsatser skal spille sammen på tværs af forvaltninger og sektorer, så den enkelte borger får en sammenhængende hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet.

DH: Der er brug for vores viden og idéer ude i kommunerne

Jette Myglegaard er meget tilfreds og også stolt over den fremrykkede rehabiliteringsindsats, der nu er vedtaget i Hjørring kommune: "Der er blevet lyttet til os, og vi har i fællesskab i LBR Hjørring iværksat flere projekter, som har støttet op om mennesker med funktionsnedsættelser. Et enkelt projekt er udmøntet i et tæt samarbejde med Arbejdsmarkedsudvalget. Og bedst af alt: Flere projekttiltag er blevet implementeret i den daglige drift!"

Jette Myglegaard ser frem til, at DH kan bidrage til, at det bliver en succes så flere med en bedre og mere relevant indsats kan få sig en plads på arbejdsmarkedet. "For hele beskæftigelsesindsatsen handler om at `holde hjulene kørende´, så flest mulige er i job og der bidrages til værditilvæksten i samfundet", slutter hun. 

Til inspiration: læs om Hjørring Kommunes beskæftigelsestiltag (eksternt link)  

Til inspiration: læs projektbeskrivelsen bag beskæftigelsestiltaget (eksternt link)