Du er her:

Vejledning til arbejdet med serviceniveauer

Kommunens serviceniveau er en politisk beslutning om den service kommunen vil levere på et bestemt område. Serviceniveauer benyttes primært på socialområdet. Eksempelvis i forhold til antallet af aflastningstimer en familie til et barn med handicap kan forvente, hvordan den socialpædagogiske støtte gives eller standarderne for hjælpemidler. 

Når DH-afdelingen får et serviceniveau eller en kvalitetsstandard i høring, skal afdelingen derfor undersøge to ting:

 •         Er der tale om et lovligt eller ulovligt serviceniveau?
 •         Hvilke konsekvenser har serviceniveauer for borgerne?

Afdelingen har forskellige handlemuligheder alt efter om serviceniveauet er direkte ulovligt eller om serviceniveauet er udtryk for en politisk prioritering af området.

Der kan ikke gives en fuldstændig tjekliste for hvornår et serviceniveau er ulovligt eller hvilke konsekvenser det har for borgerne. Dette vil afhænge af den enkelte kommune og det enkelte område. Tjeklisterne gengiver nogle overordnede fokusområder, når afdelingen skal gennemgå et serviceniveau eller en kvalitetsstandard.

Tjekliste for ulovlige serviceniveauer:

 • Fremgår det, at serviceniveauet er vejledende og at borgeren altid skal have en konkret individuel vurdering?
 • Er der målgrupper som udelukkes, som ikke burde udelukkes?

Tjekliste til lovlige serviceniveauer:

 • Hvilke konsekvenser har serviceniveauet eller kvalitetsstandarden for borgerne? Eksempel for dagtilbud:
 • Betyder et serviceniveau for dagtilbudsområdet eksempelvis, at borgere i botilbud som udgangspunkt går fra 5 dages dagtilbudsdage om ugen til 3?
 • Eller at dagene bliver halve dage i stedet for hele?
 • Bliver borgerne ekskluderet for deltagelse i samfundet?
 • Har borgerne mindre mulighed for at klare sig selv?

Da det ikke altid er nemt at gennemskue konsekvenserne af et serviceniveau, kan DH-repræsentanterne i handicaprådet bede om, at det i sagsfremstillingen er tydeligt, hvilke konsekvenser et ændret serviceniveau har for borgerne. 

DH-afdelingens handlemuligheder

Ulovligt serviceniveau – Klagemulighed

 • Hvis kommunen ændrer i serviceniveauet på en måde, så det er i strid med lovgivningen, kan der rettes henvendelse til Tilsynet med kommunerne. Hent eventuelt råd og vejledning i andre DH afdelinger med stor erfaring i at rejse sager til Tilsynet (fx DH-Viborg). Kontakt Tilsynet på statsforvaltningen.dk
 • Såfremt den konkrete afgørelse ikke er truffet på et konkret og individuelt grundlag, kan afdelingen anbefale borgeren at klage til Ankestyrelsen, evt. med hjælp fra medlemsorganisationen. Find kontaktinformation på Ankestyrelsen.dk
 • Såfremt andre af sagsbehandlingsreglerne ikke er overholdt i den konkrete sag, fx i forhold til inddragelse og medvirken (processuel retssikkerhed), kan afdelingen anbefale borgeren at klage til Ankestyrelsen. Find kontaktinformation på Ankestyrelsen.dk

Lovligt serviceniveau – Politisk handling

 • Er serviceniveauet og nedskæringerne ikke ulovlige i lovens forstand, behandles serviceniveauet som en politisk sag. Det vil sige, afdelingen forsøger at skabe offentlig opmærksomhed om konsekvenserne for de berørte borgere og diskussion af kommunens behandling af mennesker med handicap.
 • Afdelingen kan gennem handicaprådet bede om en opfølgning på antallet af borgere der får en anden indsats end den som beskrives i serviceniveauet. På den måde kan afdelingen følge med i hvordan kommunerne bruger serviceniveauet i praksis og om der rent faktisk sker individuelle vurderinger af borgernes behov.