Du er her:

DH-afdelingernes og Handicaprådets rolle

Lær mere om DH-afdelingernes og Handicaprådenes rolle og arbejde i kommunerne.

DH-afdelingernes rolle i forbindelse med det lokale tilgængelighedspolitiske arbejde

Tilgængelighedsarbejdet er ofte en stor del af afdelingernes daglige handicappolitiske arbejde. DH repræsenterer det brede tilgængelighedssyn, mens de forskellige handicapgruppers særlige behov varetages af de relevante organisationer.

Afdelingen vil ofte kunne lette tilgængelighedsarbejdet ved at oprette et udvalg eller nedsætte en gruppe, der kan beskæftige sig med de regionale og lokale forhold på området. Udvalget kan samle viden om tilgængelighedspolitiske forhold, samt medvirke til at formidle denne viden til de lokale myndigheder og beslutningstagere. Desuden kan sådan et udvalg være en god back-up funktion for handicaprådene, når de skal drøfte tilgængelighedspolitiske sager og emner. Endelig kan udvalget bistå i udviklingen af en kommunal tilgængelighedspolitik. I mange tilfælde vil det være en fordel, at etablere et netværk mellem nabo-afdelinger, f.eks. i regionen, for at dele fælles erfaringer. 

Påvirkning af beslutningstagere

Det lokale arbejde består først og fremmest i at påvirke lokale beslutningstagere - det kan være politikere, bygherrer, bygningsejere, arkitekter, ingeniører, medborgere m.fl. De skal bringes til at forstå (og derefter arbejde for), at tilgængelighed er omdrejningspunktet for, om alle kommunens borgere har samme muligheder for et aktivt liv.

Herunder er det vigtigt, at afdelingerne påtager sig, at "opdrage" kommunerne til at tænke tilgængelighed ind i alle dele af deres sagsbehandling. Dette kan gøres ved at kommunen særligt redegør for tilgængelighedstiltag eller afgørelser m.v. både generelt og i enkelte sager.

Det er vigtigt at sikre, at der i kommunerne findes en handicappolitik, der også inddrager tilgængelighed. Det kan være ved, at kommunen har vedtaget en handlingsplan for, hvordan og hvornår det eksisterende byggeri i kommunen skal være tilgængeligt. Det kan også være ved, at der er vedtaget kommunale retningslinier for det nye byggeri, for udearealer, naturområder m.m. Vel at mærke retningslinier, der skal efterleves. 

Afdelingerne skal understøtte handicaprådene i tilgængelighedspolitiske spørgsmål.

Konkrete byggesager

Det er vigtigt at understrege, at det daglige, lokale tilgængelighedsarbejde består af en benhård prioritering. DH skal først og fremmest arbejde for mere tilgængelighed gennem politisk virke. Det vil sige, ved at få kommunerne til at vedtage en tilgængelighedspolitisk handlingsplan. Ved at sikre, at der er en forståelse i forvaltningerne omkring tilgængelighed, og ved i enkelte sager at påpege, at tilgængeligheden skal være tilstede.

Egentlig rådgivning i konkrete sager skal overlades til de professionelle rådgivere. Det betyder dog ikke, at afdelingen ikke kan påpege overordnede og generelle tilgængelighedsbehov i konkrete sager.

Går man ind som brugerrepræsentant i enkelte sager, skal det fastholdes, at dette udelukkende er for at tale brugernes sag og fremføre de særlige behov og synspunkter, der er gældende for mennesker med funktionsnedsættelser. Afdelingen kan gå i dialog med bygningsmyndigheden omkring konkrete byggeprojekter og forbedringer i det eksisterende miljø i kommunen med dette udgangspunkt.

Afdelingerne vil ofte blive inddraget som brugerrepræsentanter i konkrete projekter; det kan være byggerier, anlæg eller udearealer. Bygherren kan herigennem indhente råd og ideer om tilgængelighed. Det er nu engang sådan, at det kun er mennesker med handicap, der ved, hvad reel tilgængelighed er. DH's afdelinger sidder derfor inde med en værdifuld viden.

Når brugerne inddrages skal det ske tidligt i planlægningen af en byggesag, så de særlige behov indarbejdes fra start og ikke skal "påklistres" bagefter. Se afsnittet om forløbet i en byggesag (under udarbejdelse). Men det er stadig bygherren, der har ansvaret for byggeriets gennemførelse, og til det får han som regel hjælp af professionelle rådgivere. Handicaporganisationerne kan kun give råd og komme med uforpligtende ideer og forslag om de særlige behov, mennesker med handicap har.

Det er DH-afdelingens opgave at gøre sit til, at der skabes de bedste fysiske rammer for bygningens brug. Der skal i den forbindelse særligt fokuseres på tilgængelighed for alle. I dette arbejde kan der henvises til en række vejledninger om bygningsindretning, der findes på Statens Byggeforskningsinstitut's hjemmeside. Der kan henvises til vejledninger om eksempelvis tilgængelig indretning af indgange, ramper, elevatorer, toiletter, trapper m.v. Disse vejledninger tager alle udgangspunkt i standarder, der er godkendt af handicaporganisationerne, og kan derfor indgå i de fleste byggesager og sager om indretning af bygninger, udearealer m.v. Se siden om Standarder, vejledninger og anvisninger.

Handicaprådenes rolle i forbindelse med det kommunale tilgængelighedsarbejde

Handicaprådene skal naturligvis også behandle tilgængelighedspolitiske emner. Især når kommunen skal fastlægge sin handicappolitik. Men handicaprådet - eller handicaprådets medlemmer - skal ikke medvirke ved konkret byggesagsbehandling. Det er vigtigt at slå fast, at handicaprådet er et dialogforum, hvis primære formål er at rådgive kommunalbestyrelsen. Egentlig sagsbehandling finder sted i de kommunale forvaltninger.

DH’s afdelinger spiller en rolle i udmøntningen af kommunernes handicappolitiske initiativer og ved brugermedvirken i forbindelse med konkret byggesager og projekter. Dette er ikke spørgsmål, der skal behandles i Handicaprådet.

Handicaprådene kan naturligvis drøfte konkrete byggesager, der har en generel karakter, eller hvortil der kan rejses spørgsmål af generel karakter for kommunens tilgængelighedspolitik.

Opgaver, der indebærer et myndighedsansvar for kommunen eller andre offentlige myndigheder, kan ikke overdrages til beslutning eller godkendelse i handicaprådet! Handicaprådet vil kunne udtale sig vejledende om generelle temaer i konkrete sager, ikke yderligere.

Handicaprådene er rådgivende og vil aldrig kunne drages til ansvar i politiske beslutninger.

I nogle tilfælde etablerer Handicaprådene underudvalg vedrørende eksempelvis tilgængelighed. Det er væsentligt, at fokusere på, at også i sådanne udvalg skal der fokuseres på generelle foranstaltninger, der kan forbedre tilgængeligheden i kommunen.

Heller ikke i den slags udvalg, må der byggesagsbehandles, dispenseres eller gives konkret rådgivning om løsninger fra DH's side.

Det er og bliver kommunen, der har myndighedsansvaret.

Både i Handicaprådet og i tilgængelighedsudvalg skal DH's repræsentanter fokusere på alle gruppers tilgængelighedsbehov, og arbejde for tilgængelighed for alle medlemsorganisationernes medlemmer. 

H ønsker at fjerne fokus fra den enkeltes funktionsnedsættelser og i stedet angribe de fysiske barrierer, der umuliggør et samfund indrettet for alle. Det kommer alle til gode. Både mennesker med og uden handicap. 

undefined

Find mere vejledning her:

Bygherrevejledningen