Du er her:

Klageadgang

DH's lokalafdelinger kan klage til Statsforvaltningen, hvis de finder konkrete eksempler på byggerier, der ikke opfylder tilgængelighedskravene i lovgivningen. Det er vigtigt at klage over fejl og mangler ved tilgængeligheden i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Det vil skærpe opmærksomheden hos både bygningsmyndigheden og bygherren.

Hvis en DH-afdeling finder ud af, at lokale byggerier ikke følger kravene for tilgængelighed eller Kommunen ikke sikrer at lovgivningens krav følges, kan DH-afdelingen klage til Statsforvaltningen eller Kommunen. Klagen kan enten være af Kommunens sagsbehandling (klage til Statsforvaltningen) eller fejl og mangler i tilgængeligheden opstået i selve byggeriet (klage til Kommunen).

Klage over kommunens byggesagsbehandling

I følge Byggeloven kan man klage over en bygningsmyndigheds afgørelser i forbindelse med dens behandling af en byggesag. Denne klage rettes til statsforvaltningen. Det er ikke enhver, der har ret til at klage. Men DH og medlemsorganisationerne må klage over afgørelser vedrørende handicapforhold. Det fremgår af byggelovens §23. Statsforvaltningen tager kun stilling til retlige spørgsmål og ikke skønsspørgsmål.

Det betyder, at klagen formelt set skal gå på, at kommunen ikke har sikret tilgængeligheden gennem byggesagsbehandlingen. Det kan være, at et byggeri f.eks. har fået en såkaldt ibrugtagningstilladelse fra bygningsmyndigheden (kommunen) til trods for fejl eller mangler i tilgængeligheden. Det kan være, at der er givet ulovlige dispensationer, eller at der er tale om egentlige udeladelser i forbindelse med tilgængeligheden.

Læs mere hos Statsforvaltningen.

Lovliggørelse af opførte byggerier med utilgængelige løsninger

I henhold til Byggelovens §16C har kommunen en forpligtelse til at sørge for at ulovlige forhold, de bliver bekendt med, bliver gjort lovlige. Det vil sige, at man kan klage over mangler og fejl i et allerede opført byggeri. Når klagen ikke drejer sig om forhold opstået i byggesagsbehandlingen, men om at bygherren eller hans rådgivere har set bort fra tilgængeligheden - eller lavet utilgængelige løsninger, der er ulovlige - så kan der klages til bygningsmyndigheden (kommunen).

Griber kommunen ikke ind ved herefter at stille de nødvendige krav om lovliggørelse - eller gør kommunen byggeriet lovligt ved at give en dispensation - så kan der klages til statsforvaltningen.

Manglende informationer og klagefristen 

Klagerne skal formelt set afgives inden fire uger efter en kommunal afgørelse. Klagerne afgives til statsforvaltningen.

Der er dog en række uafklarede spørgsmål om, hvornår og hvordan DH bliver gjort bekendt med disse afgørelser. Hvordan skal man kunne klage over en afgørelse, man ikke kender til? 

Folketingets Ombudsmand har vurderet, at kommunerne bør informere DH, når de træffer afgørelser om handicapforhold. Men kommunerne har ikke en forpligtigelse til at informere. Dette arbejder DH med at få klarlagt og gjort tydeligt.

Der er mange eksempler på nyt byggeri, der er klart ulovligt opført. Generelt kan sige, at når først byggeriet står der, så er der gået mere end fire uger efter kommunens afgørelse i byggesagen. Derfor må man i stedet bruge klagemulighed nummer to.