Du er her:

Lovgivning om fysisk tilgængelighed

Lovgivningen om fysisk tilgængelighed kan være snørklet og forvirrende. Derfor kan du på denne side finde en gennemgang af de forskellige relevante danske love og deres regler.

Byggeloven

De overordnede rammer, for hvad samfundet ønsker af byggeriet, fastlægges i Byggeloven. Her fastsættes også de overordnede regler om fysisk tilgængelighed. Loven bemyndiger ministeren til at fastsætte regler om tilgængelighed. Loven indeholder desuden en meget vigtig klageret til DH (se siden om klageret).

Bygningsreglementet - og vejledningerne

Det er i bygningsreglementet, vi finder de regler, vi skal være opmærksomme på i DH’s daglige arbejde. Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, der fastlægger de detaljerede regler for udformningen af byggeri. Reglementet indeholder samfundets konkrete minimumskrav til tilgængeligheden. Disse regler er juridisk bindende.

I højre spalte af selve bygningsreglementerne står en række vejledninger. De er netop vejledende, ikke bindende. Det er dog indlysende, at når vejledningerne står i en statslig bekendtgørelse, så vejer de tungt i forhold til andre vejledninger.

Bygningsreglement fra 2008 trådte i kraft den 1. februar 2008. Med dette bygningsreglement blev bygningsrelement for småhuse, der hidtil havde været en selvstændig bekendtgørelse ophævet og lagt sammen med selve bygningsreglementet.

Med bygningsreglement 2008 blev en række tilgængelighedskrav skærpet og krav for flere grupper af mennesker med handicap indført.

Bygningsreglementet indeholdte en række krav til fysisk tilgængelighed. F.eks. krav om niveaufri adgang, toiletter, elevatorer m.v. Disse krav skal følges for nybyggeri og de fleste ombygninger.

Men kravene er ikke gennemgribende nok til at sikre fuld tilgængelighed på et højt niveau. For at sikre dette må man gøre brug af en række standarder, anvisninger og vejledninger. Disse er ikke obligatoriske at følge og dermed heller ikke en del af selve lovgivningen.

Som noget helt nyt blev der i forbindelse med udarbejdelsen af bygningsreglement 2008 udgivet en SBi-anvisning 216 "Anvisning om bygningsreglement 2008". Her finder man vejledning og anvisning i, hvordan man kan opfylde bygningsreglementets minimums krav og også i, hvordan man kan lave bedre løsninger og sætte en højere standard på tilgængelighedsområdet.

31. december 2010 trådte det nye Bygningsreglement 2010 i kraft. Erhvervs- og Byggestyrelsen lancerede en hjemmeside for BR 2010 med en tilhørende opdateret anvisning 230 fra Statens Byggeforskningsinstitut.

Anvisningen har samme kapitelstruktur som bygningsreglementet, og SBi's tekst ledsages af den fulde reglementstekst samt Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledningstekster. Desuden henviser anvisningen til relevante standarder, andre SBi-anvisninger og andet baggrundsmateriale, der kan bruges som inspiration og reference.

Anvisningen omhandler de samme emner som BR10, herunder bebyggelsesregulering, indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og installationer - og ikke mindst tilgængelighed.

Se siden om standarder, vejledninger og anvisninger.

Planloven

Planloven er et andet indsatsområde, hvor der kan arbejdes med henblik på at fremme tilgængeligheden i kommunerne. DH's afdelinger kan eksempelvis arbejde for, at tilgængelighedskrav skrives ind i kommune- og i lokalplaner for konkrete områder i byerne. Udfordringen er, at der ikke foreligger konkrete erfaringer eller kan anvises en bestemt måde at gribe en sådan dialog an med en given kommune. En indsats på dette område er derfor pionerarbejde og et område, der fremadrettet kræver en nærmere belysning fra DH. Der er pt. ikke planer om at iværksætte en indsats på dette område.