Du er her:

Faglighed for elever med handicap inkluderet i den almindelige undervisning

Et af målene med folkeskolereformen er, at alle børn bliver så dygtige, som de kan. Men mange elever med handicap ikke får nok ud af undervisningen, fordi lærerne mangler viden om, hvordan de skal tilrettelægge undervisningen, så elever med handicap kan deltage.

DH gennemførte i foråret 2016 en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn med handicap, der er inkluderet i den almindelige undervisning.

Undersøgelsen viser, at inklusionen ofte ikke fungerer, da børnene ikke får den nødvendige støtte for at kunne deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever. En del elever med handicap fritages fra fag som fx idræt, kreative fag eller sprogfag. DH ser dette som udtryk for, at mange skoler endnu ikke er lykkedes med at skabe inkluderende læringsmiljøer.

Siden 2015 kan eleverne komme til prøve i idræt i forbindelse med folkeskolens afgangseksamen. Det betyder, at eleven risikerer at stå uden en fuldstændig afgangseksamen, hvis eleven har været fritaget for idræt. I sidste ende kan det betyde, at eleven mister sit retskrav på at blive optaget på en ungdomsuddannelse, selvom eleven lever op til de faglige krav i de øvrige fag. Derfor er det særligt bekymrende, at elever med handicap bliver fritaget for faget i stedet for at blive inkluderet i undervisningen.

Handicapidrættens Videnscenter har stor viden om, hvordan børn med handicap kan inkluderes i idrætsundervisningen. De har udgivet en bog med viden og inspiration, rettet mod idrætslærere i grundskolen. Bogen kan findes på Handicapidrættens Videnscenters hjemmeside

DH afdelingen kan sætte politisk fokus på denne den faglige udvikling og deltagelse i undervisningen blandt elever med handicap. Det kan fx være på et fælles møde mellem Handicaprådet og fagudvalget på skoleområdet.

I kan fx:

  • Bede om tal for hvor mange elever med handicap, der fritages for fag i kommunens folkeskoler? Og hvilke fag, der er tale om?
  • Foreslå at lærerne får adgang til relevant kompetenceudvikling; eksempelvis at alle idrætslærere får tilbudt viden om at undervise elever med handicap.
  • Bruge tal fra DH’s inklusionsundersøgelse som afsæt for drøftelsen af, hvordan det ser ud i jeres kommune. (se boks til højre)
  • Drøfte ekspertgruppens anbefalinger til at skabe inkluderende læringsmiljøer. (se boks til højre)
ANBEFALINGER

En ekspertgruppe er kommet med en række anbefalinger til, hvordan man kan styrke arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer.

Læs mere om ekspertgruppens anbefalinger.