Du er her:

Fokus på elever med skolevægring

Skolerne skal skabe inkluderende læringsmiljøer, som alle børn kan trives og udvikle sig i. Men der er en gruppe børn med handicap, der mistrives i skolen i en sådan grad, at de i lange perioder ikke magter at gå i skole. Det kaldes ”skolevægring”. Det er især børn med autisme og/eller ADHD, der bliver ramt af skolevægring, men børn med andre typer af handicap kan også opleve skolevægring.

Institut for Menneskerettigheder har i en undersøgelse fra december 2017 undersøgt reglerne for håndtering af skolevægring i den danske folkeskole. Hent rapporten her.

I kan læse mere om undersøgelsen på Institut for Menneskerettigheders hjemmeside.

Undersøgelsen viser, at der i mange tilfælde går lang tid, før skolen og kommunen finder en løsning, som fx at flytte barnet til et andet skoletilbud. Det skyldes blandt andet, at der ofte er flere forvaltninger involveret, som skal blive enige om, hvilke tiltag, der skal iværksættes. Børnene tilbydes oftest ikke sygeundervisning.

Ventetiden i skolevægringsforløbene har alvorlige konsekvenser for hele familien. Børnene risikerer at rammes af stress og tillægsdiagnoser. Forældrene kan have svært ved at fastholde jobbet fordi de har et højt fravær.

I rapporten fra Institut for Menneskerettigheder har man ikke undersøgt omfanget af fravær som følge af skolevægring. Der eksisterer ikke et samlet overblik over, hvor stort problemet med skolevægring er.

I DH’s temperaturmåling på inklusionsområdet fra 2016 svarede forældrene på, om deres barn havde været fraværende fra skolen på grund af handicap. 70 pct. af forældrene, hvis børn går i den almindelige folkeskole svarede ja. Blandt dem svarede en femtedel, at deres barn havde haft mere end 25 dages fravær som følge af handicap i løbet af det første halve år. 

Læs om DH’s inklusionsundersøgelse her

Det er betydeligt højere end det gennemsnitlige fravær blandt skoleelever, der ligger på ca. 12 dage på et skoleår.

Læs mere om skolefravær og find kommuneopdelte statistikker for skoleelevers fravær på Undervisningsministeriets hjemmeside

DH-afdelingen kan være med til at sætte fokus på skolevægring i jeres kommune ved at gå i dialog med kommunen om dette emne.

DH-afdelingen kan fx spørge ind til:

  • Har kommunen et overblik over omfanget af elever med skolevægring og højt skolefravær?
  • Hvordan håndterer kommunen sager med skolevægring? Hvilke tiltag iværksættes?
  • I hvilket omfang anvender kommunen sygeundervisning til børn med handicap?
  • Tilbydes elever med skolevægring sygeundervisning?
Ret til sygeundervisning Hvis barnet ikke kan komme i skole på grund af sin sygdom, skal skolelederen tage kontakt til forældrene for at vurdere behovet for, at barnet bliver undervist i hjemmet eller på hospitalet. Det skal senest ske, når fraværet sammenlagt er oppe på 15 dage. Bekendtgørelsen om elevers ret til sygeundervisning kan findes her