Du er her:

Opret en borgerrådgiver

DH afdelingen kan stille forslag til politikerne om oprettelse af en borgerrådgiver.

Mange borgere (ikke kun mennesker med handicap) oplever, at sagsbehandlingen i kommunen kan være vanskelig.

Borgerrådgiverens opgave er at rådgive og vejlede borgerne og føre tilsyn med kommunens administration. Det er afgørende, at borgerrådgiveren er uvildig og uafhængig af kommunens forvaltninger.  

En del kommuner har allerede en borgerrådgiver, så husk at undersøge, om det allerede findes i din kommune. Tag evt. kontakt til en DH afdeling i en af de kommuner, der har en borgerrådgiver for at udveksle erfaringer.

Formålet med borgerrådgiveren er at sikre en bedre kvalitet i den kommunale sagsbehandling. Borgerrådgiverens opgaver omfatter bl.a.

  • Hjælper med at rådgive og vejlede borgerne, så det bliver lettere at henvende sig til kommunen.
  • Hjælper borgerne med at blive hørt i sager, hvor de synes, at kommunens behandling af dem og deres sag ikke er god nok.
  • Hjælper kommunen til at højne sagsbehandlingen og borgernes retssikkerhed. Herved kan det bidrage til at mindske antallet af klagesager.
  • Borgerrådgiveren fører tilsyn med kommunens administration og medvirker til, at der ydes en god borgerservice, hvor borgeren er i centrum. Det omfatter bl.a., at kommunen lever op til de beslutninger om serviceniveauet, som politikerne har vedtaget, og at der arbejdes på at sikre en bedre kvalitet i den kommunale sagsbehandling.
  • Borgerrådgiveren rådgiver byrådet, direktionen og medarbejderne om sagsbehandlingen og kan komme med forslag til konkrete forbedringer.

Borgerrådgiveren kan ikke ændre den afgørelse, som kommunen har truffet, og kan heller ikke behandle klager, der skal behandles i andre administrative klageinstanser.

Det er ikke lovpligtigt at have en borgerrådgiver. Det er en mulighed, som kommunen kan vælge at gøre brug af ud fra den lovgivning, der er vedtaget om borgerrådgiverfunktionen.

Det lovgivningsmæssige grundlag for borgerrådgiverfunktionen findes i Kommunestyrelsesloven:

§ 65 e. Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion, der ikke henhører under de stående udvalgs eller økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Lederen af borgerrådgiverfunktionen ansættes og afskediges af kommunalbestyrelsen.