Du er her:

Få overblikket over regeringens fælles forståelse

27. juni 2019

I stedet for et regeringsgrundlag er Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten blevet enige om en politisk forståelse. Aftalen fylder 18 sider og har overskriften "Retfærdig retning for Danmark." Her kan du få de vigtigste pointer i et handicappolitisk perspektiv, og hvad DH mener om emnet.

Dette er en sammenfatning af DH's gennemgang af den politiske aftale. Den detaljerede gennemgang kan findes her på handicap.dk

Infrastruktur og kollektiv trafik

Det vil regeringen

Fremtidens infrastruktur skal tage bedre hensyn til miljø og klima, gennem blandt andet investeringer i den kollektive transport.

Det mener DH

En aftale om infrastruktur bør sikre, at alle kan bruge den offentlige transport. Det kan for eksempel gøres ved at gøre det nemt for alle at komme ind på banegårdene og lave en standardhøjde på perroner.

Det vil regeringen

Der skal laves en klimahandlingsplan med en strategi for bæredygtigt byggeri.

Det mener DH

Udover klimahensyn er det også nødvendigt at tænke universelt design ind i strategien. Hvis bygninger kan anvendes af alle fra begyndelsen, så behøver man ikke lave særlige udformninger eller tilpasninger efterfølgende.

Børn, folkeskole og uddannelse

Det vil regeringen

Danmark skal være det bedste land at være barn i. Her skal offentlige institutioner bidrage til at også børn med funktionsnedsættelser kan få gode muligheder i livet.

Det mener DH

Det er meget positivt, at børn med funktionsnedsættelser nævnes specifikt i den fælles forståelse. Det er et godt afsæt til også at tale om inklusion i folkeskolen.

Det vil regeringen

I samarbejde med KL og DLF skal man finde ud af at give folkeskolen de nødvendige rammer og ressourcer, så alle elever kan få undervisning af høj kvalitet. Desuden vil regeringen afskaffe de nationale test i de mindste klasser, gøre det lettere at få en senere skolestart og afskaffe vurderingen af elevernes uddannelsesparathed i 8. klasse.

Det mener DH

Det er godt, at regeringen vil fokusere på rammerne og ressourcerne i folkeskolen. Det er i høj grad de manglende ressourcer, der er skyld i den mangelfulde inklusion i folkeskolen. Børn med handicap kan også få gavn af, at det bliver lettere at få en senere skolestart. Det samme gælder for afskaffelsen af de nationale test i de mindste klasser, ligesom afskaffelsen af vurderingen af elevernes uddannelsesparathed er en god ting. Her er det dog vigtigt, at elever med udfordringer identificeres tidligt i folkeskolen, så de kan nå at få de nødvendige faglige og personlige løft, inden eleverne bliver færdige med folkeskolen.

Det vil regeringen

Omprioriteringsbidraget skal afskaffes. Desuden skal der investeres i uddannelse og praktikpladser. Regeringen har også en ambition om at lave en ordning med et socialt taxameter-system på tilskuddene til friskoler og privatskoler. Det skal gøres for bedre at afspejle befolkningssammensætningen.

Det mener DH

Det er godt at afskaffe omprioriteringsbidraget, ligesom det også er godt, at regeringen vil fokusere på unge uden uddannelse og job. Det er uklart, hvordan det sociale taxameter-system skal fungere, og hvordan børn med handicap er tænkt ind i det.

Børn og unges trivsel

Det vil regeringen

Børn og unge skal trives bedre, og præstationskulturen skal mindskes. Det skal ske gennem en national handlingsplan for mental sundhed og en gennemgang af uddannelsessystemet som nævnt ovenfor.

Det mener DH

Tiltagene er positive, og de vil også hjælpe unge med handicap, fordi de også rammes af dårlig trivsel og stress. Regeringen vil også afskaffe uddannelsesloftet, og det vil også komme personer med handicap til gode.

Det vil regeringen

Der skal laves en plan, så man bedre kan sprede velfærdsuddannelserne i hele landet. Planen skal også hjælpe lukningstruede VUC-uddannelser

Det mener DH

En større geografisk spredning af uddannelserne vil gøre det lettere at tage en uddannelse for mennesker med handicap, der kan have svært ved at flytte derhen, hvor uddannelserne ellers er. Sikringen af VUC kan også hjælpe den gruppe af unge og voksne, der har behov for et løft i for eksempel dansk eller matematik.

Det vil regeringen

Der skal laves en ydelseskommission, der indenfor 12 måneder skal komme med anbefalinger til, hvordan man afhjælper børnefattigdom samtidigt med, at man kan få flere i beskæftigelse. I den periode skal der også laves tiltag, der hjælper familier, der er berørt af kontanthjælpsloftet.

Det mener DH

Det er godt, at der bliver gjort op med kontanthjælpsloftets dårlige konsekvenser. Det er dog utilfredsstillende, at overgangsordningen kun gavner børnefamilier. Der findes også mennesker med handicap uden børn, der er berørt af kontanthjælpsloftet. DH vil arbejde for, at ydelseskommissionen også kommer til at tilgodese mennesker med handicap.

Et styrket velfærdssamfund

Det vil regeringen

Der skal højere kvalitet og retssikkerhed i tilbuddene til mennesker med handicap. Regeringen vil samarbejde med forskellige aktører om at evaluere de nuværende tilbud med henblik på at styrke indsatsen, sikre en bedre vidensdeling og se på en bedre opgavefordeling mellem kommuner og regioner.

Det mener DH

Det er positivt, at regering vil fokusere på kvalitet, specialisering og retssikkerhed. DH mener, at der behov for en specialeplanlægning på handicapområdet, som man kender det fra sundhedsområdet.

Det vil regeringen

Der skal indkaldes til forhandlinger om en ny sundhedsaftale, der blandt andet vil fokusere på at hæve kvaliteten i sundhedsvæsenet. Det skal blandt andet gøres ved at skabe større lighed i sundhedsvæsenet og afdække uretfærdige behandlinger af patientgrupper.

Det mener DH

Prioriteterne er indtil videre for ukonkrete. DH håber, at den nye regering vil fortsætte den tidligere regerings fokus på kvalitet og geografisk lighed. For eksempel oplever flere med kroniske sygdomme og handicap, at der kan være store forskelle i behandlingen afhængigt af, hvor man bor.

Det vil regeringen

Psykiatrien skal løftes. Der skal laves en 10-års plan der blandt andet skal mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og generelt øge levealderen for borgere med psykiske sygdomme. Derudover er der også fokus på forebyggelse ved blandt andet at indføre gratis psykologhjælp til unge mellem 6 og 24 år.

Det mener DH

10-års planen er positiv, og DH er enig i prioriteterne i den. Det er også godt, at der er bindende mål i planen.

Det vil regeringen

De mest socialt udsatte borgere skal have billigere og helst gratis tandpleje.

Det mener DH

Det er meget positivt. Her er også en åbning for at nedsætte egenbetalingen for mennesker med handicap. Det bør også gøres gældende for mennesker med skader på tænderne grundet medicin.

Det vil regeringen

Der skal indføres regler om samtykke i voldtægtssager.

Det mener DH

I samme ombæring bør der ses på strafferammen for seksuel udnyttelse af personers "sindssygdom eller mental retardering." Den er på fire år mod otte år for andre former for voldtægt.

En ansvarlig og retfærdig økonomi

Det vil regeringen

Udgifterne til velfærden skal følge den demografiske udvikling. Derudover skal der også ske et løft af velfærdsniveauet i forhold til i dag med op imod 10 mia kroner i 2025.

Det mener DH

Handicapområdet er også en del af kernevelfærden, så derfor bør løftet i velfærden også tilgodese mennesker med handicap.

Det vil regeringen

Der skal laves en kritisk gennemgang af nogle af de seneste års reformer på beskæftigelsesområdet. Blandt andet reformen af førtidspensionen.

Det mener DH

Det er en positiv tilkendegivelse og fint, at man direkte nævner reformen af førtidspensionen. DH har også en forventning om, at det også kommer til at dreje sig om reformen af sygedagpenge. Det er dog værd at bemærke, at reformerne er indgået i brede forlig, så selvom regeringsmagten er skiftet, så er der stadig samme parlamentariske grundlag for reformerne.

Et samfund med større tillid og sammenhængskraft

Det vil regeringen

Den offentlige sektor skal ledes på en ny måde for at genopbygge tilliden. Det skal gøres ved at mindske dokumentationskravene og bureaukratiet, så medarbejderne i den offentlige sektor kan få mere tid til kerneopgaverne.

Det mener DH

Det er godt at man vil styrke tilliden til den offentlige sektor. Opgøret med bureaukratiet og kontrollen kan være et godt skridt på vejen, men det må ikke gå ud over sagsbehandlingen eller et skred i retssikkerheden i for eksempel serviceloven.
Et andet oplagt tiltag, hvor man kan genoprette tilliden, ville være at nedbringe sagsbehandlingstider og sørge for, at borgere ikke oplever at skifte sagsbehandler.

Det vil regeringen

Public service skal styrkes

Det mener DH

I de politiske drøftelser bør regeringen sikre og videreudvikle tilgængeligheden til medierne for mennesker med handicap.