Du er her:

Finansloven 2018 set med en handicapvinkel

7. september 2017

Den sociale balance mangler i regeringens planer for 2018

DH’s samlede vurdering af forslag til finanslov for 2018, erhvervs- og iværksætterudspillet og Jobreform fase 2-pakken er, at den sociale balance mangler, og at der er meget få forslag, der forbedrer vilkårene for mennesker med handicap. DH vil arbejde for at få handicapområdet på dagsordenen, når der forhandles med andre partier om den samlede finanslovsaftale og delaftaler på særlige områder. 

Konkret er følgende områder særligt relevante i finansloven 2018 set fra handicapområdet.

Offentlig velfærd og social profil
Regeringens udspil rummer meget lidt, der direkte er til gavn for mennesker med handicap. DH havde gerne set, at væksten i de offentlige serviceudgifter var sat højere end 0,5 %, og at der var sat midler af til at forbedre velfærden for mennesker med handicap.

Det sociale område prioriteres ikke, og der er næsten ingen initiativer, der specifikt forbedrer vilkårene for mennesker med handicap.

Regeringen anvender en væsentlig del af råderummet til bl.a. skattelettelser. En del af råderummet stammer fra reformer, der i forvejen har ramt mange mennesker med handicap. Selv om personer på overførselsindkomst har været med til at finansiere skattelettelserne, får de ikke del i dem.

Det sociale og kommunale område
I udspillet er der alene fokus på sundhed og ældre. DH havde gerne set, at regeringen havde prioriteret at finde penge til initiativer, der sikrede bedre vilkår for mennesker med handicap. Det kunne fx være til ophævelse af aldersgrænser for handicapydelser ved overgangen til folkepension. 

Sundhed
DH ser frem til regeringens udspil på sundhedsområdet og håber, at sammenhængende forløb for kronikere, bedre og hurtigere genoptræning, tilskud til tandpleje til særlige grupper, bedre psykiatri mv. vil være blandt de forslag, der indgår i en endelig aftale.

Beskæftigelse
Det sociale frikort omfatter også personer med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. DH er positiv over for denne lempelse. Dog er det indtil videre en 3-årig forsøgsordning, og den søges finansieret af satspuljen. DH ser hellere en permanent ordning finansieret på anden måde.

DH ser gerne, at regeringen fremlægger forslag, der kan få flere mennesker med handicap i arbejde. Der er et væsentligt potentiale gemt her, der med fordel kan frigøres i en tid med stigende mangel på arbejdskraft.

Personer, der har overførselsindkomst som forsørgelsesgrundlag, får ikke skattelettelser, hvilket forøger den sociale ulighed. 

Skole- og uddannelsesområdet
Det er positivt, at et øget tilskud til fri- og privatskoler øremærkes til inklusion af elever med særlige behov. Ligesom en pulje til at løfte fagligt svage elever i Folkeskolen.

Men DH bifalder ikke regeringens planer om at forhøje deltagerbetalingen for hf- og stx-enkeltfag og GSK. Det vil gøre det vanskeligere for unge med særlige behov at tilegne sig kompetencer til at tage en videregående uddannelse.        

Der er mange gode elementer i den nye FGU. Regeringen har dog lagt op til en kommunal forankring af FGU. For at sikre at den nye uddannelse bliver et uddannelsestilbud af høj kvalitet over hele landet, anbefaler DH, at den nye FGU bliver statsligt forankret. Det er vigtigt, at de unge ikke bliver bundet til at gennemføre en FGU i deres hjemkommune, men at der er mulighed for at vælge den uddannelsesinstitution, der ligger tættest på, eller som har en linje, der i højere grad matcher den unges interesser og evner. Det er endvidere afgørende for DH, at FGU bliver en uddannelse, som kan tilrettelægges fleksibelt for de elever, der ikke kan gennemføre uddannelsen på de to år, regeringen lægger op til.

Transport, infrastruktur og tilgængelighed
Det er problematisk, at der ikke er prioriteret midler til at forbedre den kollektive transport. Der er mange mennesker med handicap, der er afhængig af en velfungerende og tilgængelig offentlig transport.

DH vil arbejde for en pulje til at gøre togstationer mv. tilgængelige.  

Tilgængelighed til det byggede miljø, turisme mv.
Der er ikke initiativer blandt de fremlagte forslag, der fremmer tilgængeligheden for mennesker med handicap.

Tilgængelighed burde have højere prioritet. DH vil arbejde for at få tilgængelighed med i den endelige finanslov og i udmøntningen af de afsatte midler. Fx vil DH arbejde for at få VisitDenmark til at prioritere midler til at fremme tilgængelig turisme – et område, der rent faktisk er et stort økonomisk potentiale indenfor. DH vil også arbejde for en fornyelse af Statens Byggeforskningsinstituts (SBi) bevilling til den forskningsbaserede rådgivningsindsats om tilgængelighed (den udløber i år). DH vil endvidere have fokus på, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje til tilgængelighed udløber i 2018. 

Udviklingsbistand
Finanslovsforslaget for 2018 rummer gode nyheder på det internationale område og for alle i DH, der er engageret i internationale udviklingsarbejde. Regeringen har afsat flere penge til DH end først antaget.

Hvor DH samlet i 2017 har haft 38,5 mio. kr. (Handicappulje og Rammeaftale sammenlagt), står DH i 2018 til at modtage 43,5 mio. kr. Det betyder flere midler til medlemsorganisationers projekter, som søges gennem Handicappuljen, til kapacitetsopbyggende aktiviteter, støtte til paraplyorganisationer i udvalgte lande og politisk interessevaretagelse i forbindelse med FN’s Verdensmål og Handicapkonventionen m.m. 

Først når forslaget til finanslov for 2018 er vedtaget, ved vi med sikkerhed, hvor stor en forøgelse af DH’s bevilling, det drejer sig om. Men det er umiddelbart en meget positiv udmelding og en anerkendelse af vigtigheden af vores område.

Finansieringsforslag
Regeringens foreslåede besparelser på netto 95 mio.kr. vil ramme almennyttige foreninger, herunder også handicaporganisationer. Det er ikke beskrevet, efter hvilke kriterier og til hvilke aktiviteter, den foreslåede fond skal yde tilskud. Besparelsen skaber derfor usikkerhed på handicapområdet, og DH mener, denne usikkerhed bør fjernes.

Øvrige finansieringsforslag
Der er en række finansieringsforslag, der ikke er oplyst i detaljer endnu. Herunder hører regeringens forslag om at skære bevillingen til Døvefilm helt væk fra 2018. Døvefilm producerer tv på tegnsprog. Det er uforsvarligt at skære bevillingen til Døvefilm væk. Dermed forsvinder muligheden for at se tv-produktioner lavet på tegnsprog.

Reserver til forhandling og udmøntning
Der er en række puljer og reserver, som skal forhandles og udmøntes. Der er fx en generel forhandlingsreserve på 2,5 mia.kr årligt til anvendelse i 2018-2021. Et andet eksempel er forskningsreserven på 760 mio.kr.

Summa summarum, der er faktisk midler til at forbedre vilkårene for mennesker med handicap på en række områder.

Sundhed, social velfærd, beskæftigelse, tilgængelighed mv. kan løftes. 

Læs DH´s samlede "Notat om forslag til finanslov 2018" her

Læs "Regeringens planer koster tusindvis af ansatte i vælfærdsstaten" på ae.dk

kkgs@handicap.dk