Du er her:

Fjern forskelle i det nære sundhedsvæsen

11. marts 2016

Udvalgsarbejde om udbygning af det nære sundhedsvæsen er skudt i gang. DH ønsker større tilgængelighed, lighed og sammenhæng.

Et udvalg bestående af regeringen, Danske Regioner og KL skal inden udløbet af 2016 blive enige om en plan for udbygning af det nære sundhedsvæsen. Behandling og pleje ventes nemlig i stigende omfang at ske uden for sygehusene i de kommende år, hvor der bliver flere ældre, flere kronikere, flere borgere med psykiske problemer mv. Til at følge dette arbejde og komme med input er der nedsat en såkaldt interessentgruppe, og her deltog næstformand Sif Holst på vegne af DH i det første møde 9. marts. 

”Det var et godt møde, og der var vilje til at lytte. Men der er lang vej endnu, før der kommer egentlige forslag på bordet. Set fra handicaporganisationernes side synes jeg, der tegner sig tre udfordringer, som en plan for det nære sundhedsvæsen må forholde sig til. Tilgængeligheden for mennesker med handicap er for ringe. Der er for stor ulighed i adgangen til sundhedsydelser. Endelig mangler der sammenhæng mellem de forskellige tilbud”, siger Sif Holst.

Brugerbetaling er ikke en del af kommissoriet, men kan blive en konsekvens, når behandling fx sker i eget hjem i stedet for på hospitalet. ”Vi oplever allerede i dag et stigende antal borgere, der må undvære den nødvendige medicin, psykologbehandling, træning eller tandlægebehandling, fordi de ikke har råd. Det er en ulighed, der på lang sigt kan koste samfundet dyrt,” advarede Sif Holst

Der er mange eksempler på, at sundhedstilbuddene afhænger af, hvor i landet man bor, og om man har et handicap eller ej. Et forebyggelsestilbud findes i én kommune, men ikke i en anden. Én kommune har tilgængelige tandlæger, mens en anden ingen. Transport til genoptræning er gratis i én kommune, men koster 100 kr. tur/retur i nabokommunen. Hjerneskaderehabilitering fungerer godt ét sted, men mindre godt et andet. Nogle borgere har reelt frit valg af læge, mens andre oplever store problemer.

”Vi skal turde gøre op med den ulige adgang til det nære sundhedsvæsen. Der skal stilles krav til faglighed, kvalitet og udbud af sundhedsydelser. Tilgængeligheden skal kortlægges og forbedres. Og borgerens behov skal i centrum. Det håber jeg, udvalget vil tage med i den plan, det skal lave inden udgangen af 2016”, slutter Sif Holst.

Udvalget går i gang med at lave analyser i første halvdel af 2016, og dernæst begynder arbejdet med at formulere forslag.

Se kommissorium mv. for udvalget her

tk@handicap.dk