Du er her:

Frikommuneforsøg med alvorlige forringelser

10. november 2016

Flere kommuner vil tvinge mennesker med handicap ud af egen bolig og slække på tilgængelighedskrav ved byggeri.

En række kommuner har ansøgt om at blive frikommuner og lave forsøg på forskellige områder.

Der er især to tiltag, som er meget alvorlige set fra DH: Kommunerne i Favrskov, Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa vil ændre reglerne for en særlig gruppe borgere, der har brug for massiv hjælp. Fremover skal de ifølge kommunernes planer ikke have krav på at blive behandlet eller plejet i eget hjem. I stedet kan man modtage hjælpen i botilbud eller på plejehjem.

Danske Handicaporganisationer (DH) er meget kritisk overfor planerne. Det vil betyde, at borgere bliver tvunget til at flytte fra deres hjem og er et voldsomt indgreb i borgernes liv. Som det er påpeget fra ekspertside har påpeget er det et markant brud med mange års tradition i Danmark, hvor man har ret til hjælp i sit eget hjem.

Skal endelig godkendes i byråd

Forslagene er endnu ikke endeligt godkendt. Først skal byrådene og herefter Social- og Indenrigsministeriet godkende de konkrete forsøg. DH vil i samarbejde med de lokale afdelinger arbejde hårdt for, at planerne bliver stoppet.

De samme kommuner planlægger også at lempe reglerne om flytning uden samtykke, så det bliver nemmere for kommunerne at flytte borgere, der ikke kan give informeret samtykke til et andet tilbud. DH er også kritisk overfor dette forslag.

Favrskov, Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa vil også forsøge at teste BPA-arbejdslederes arbejdsevne, bruge voksenparagraffer for 16-årige og have øget mulighed for at bruge alarmer og lignende overfor borgere på botilbud. Disse forsøg er DH enten direkte imod eller meget skeptiske overfor.

Færre krav om tilgængelighed i byggeri

Randers, Roskilde, København, Favrskov, Aarhus og Høje-Taastrup vil i et forsøg om billige boliger dispensere for regler om tilgængelighed. Det kan for eksempel handle om krav om elevator i etageejendomme og krav om adgang til eget bad. Det er selvfølgelig fuldt forståeligt, at kommunerne vil have flere billige boliger til borgere med få penge. Men det er en forkert vej at gå, hvis man slækker på tilgængeligheden.

Tilgængelige boliger er en af forudsætningerne for et selvstændigt liv med høj mobilitet og sikrer mulighed for at indgå i social- og samfundsliv på lige vilkår. Boligerne skal eksistere i mange årtier, og det nytter ikke, at mennesker med handicap ikke kan bruge dem i fremtiden.

Dette forsøg er ligesom de andre ikke endelig godkendt i byråd og ministerium, og DH vil arbejde imod, at det føres ud i livet.

Midlertidige lejekontrakter

De seks kommuner vil også starte forsøg med midlertidige lejekontrakter i forbindelse med tidsbegrænsede tilbud. DH ser en række uafklarede spørgsmål i forsøget. Det er vigtigt, at borgerne har medindflydelse på en eventuel flytning og klagemulighed. De økonomiske hensyn må ikke overtrumfe hensynet til borgernes udvikling og rehabilitering.

På sundhedsområdet er også en række forsøg på vej. Esbjerg København, Aarhus, Odense, Randers lægger op til, at al genoptræning efter sygehusindlæggelse skal varetages af kommunen. Forsøget kan være udmærket, men der er en række uklarheder i planerne, som DH vil forsøge at afklare.

Flere kommuner med gode tiltag

Generelt er frikommuneordningen en udmærket mulighed for, at kommunerne kan prøve at gøre tingene anderledes og få nye erfaring. Men forsøgene bør handle om nytænkning og anderledes løsninger fremfor at fokusere på besparelser og færre rettigheder for mennesker med handicap.

Flere forsøg handler da heldigvis også om at gøre tingene bedre for borgerne.

En række kommuner vil arbejde med at lave en plan for sammenhængende indsats sammen med borgeren. En anden gruppe kommuner vil starte forsøg, hvor børns trivsel og udviklingsmuligheder er i centrum.

Disse initiativer virker meget spændende, og DH ser frem til at se resultaterne.

jatk@handicap.dk