Du er her:

Handicaporganisationer og jobcentre samlet til midtvejsseminar

27. august 2015

Tirsdag d. 25. august 2015 afholdt projekt Mening og Mestring midtvejsseminar. Formået med dagen var dels at formidle den viden, som KORA har indsamlet i sin rolle som evaluator af projektet. Dels at få indblik i de erfaringer, som jobcentermedarbejderne og rådgiverne fra handicaporganisationerne har gjort sig hidtil i projektet.

27 ledere og medarbejdere fra de deltagende jobcentre deltog. Herudover 16 rådgivere og direktører fra handicaporganisationerne. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som finansierer projektet, deltog ligeledes med to konsulenter.

Jobcentrene og handicaporganisationernes erfaringer i projektet

Jobcentrene oplever, at muligheden for psykoedukation udfylder et tomrum i tilbuddene for borgere med kognitive vanskeligheder. Men jobcentrene oplever også, at det kan være svært at opspore borgere, der passer ind i målgrupperne for de 9 deltagende handicaporganisationer og som ikke samtidig har andre komplekse problemstillinger udover deres kognitive funktionsnedsættelse.

Rådgiverne fra handicaporganisationerne oplever, at de gennem jobcentrene opnår kontakt med borgere og virksomheder/praktikpladser, som kan have gavn af deres store viden på deres specifikke handicapområde, og at rådgiverne får dermed mulighed for at knytte borgere tættere til arbejdsmarkedet. 

Borgernes oplevelser af projektet

Forud for seminaret er fem borgere med tilknytning til projektet blevet interviewet. De fem borgere er i gang med eller har netop afsluttet et mestringsforløb.

De fortæller, at de generelt er meget glade for at få øget viden om deres kognitive funktionsnedsættelse. Det har givet en øget forståelse for egne begrænsninger. For nogle er det nyt overhovedet at blive konfronteret med at have et handicap. For dem har mestringsforløbet også været en erkendelsesproces.

Rådgiverne arbejder sammen med borgerne om at udvikle relevante mestringsstrategier. Det kan f.eks være at give sig selv pauser og sørge for at være udhvilet. Det kan også være konkrete tiltag, såsom at bruge ørepropper for at lukke baggrundsstøj ude.

En borger udtrykker det meget klart i interviewet ”Jeg er blevet bedre til at sige fra. Og sige til også” og en anden ”Det er for dårligt, at man ikke bare får det her kursus automatisk, når man får en diagnose. Det burde være sådan her: ”Du fejler det og det, og nu skal du ned og lære noget om det””.

Evaluering

Projektet er et metodeudviklingsprojekt, hvor 200 borgere gennemgår et psykoedukationsforløb, der følger en fælles manual, og målet er at dokumentere, hvilken virkning forløbet har på borgerens tilknytning til arbejdsmarked og hvilke elementer, der særligt har en virkning.

Rådgiverne beskriver indsatsen nøje i en logbog, der har form af en slags journal. Herudover udfylder både borgerne og rådgiverne to spørgeskemaer, et i starten af forløbet og et efter afsluttet forløb. Slutteligt dokumenteres det, hvilken indsats jobcentret har bevilget under eller umiddelbart efter forløbet.

Projektet forventes færdig evalueret ultimo 2016.

Læs mere om projektet

lms@handicap.dk