Du er her:

Hvor kan jeg gå hen, når kommunen ikke følger Ankestyrelsens afgørelse?

23. november 2015

Det var blot et blandt mange emner, der blev taget op på et debatmøde om retssikkerhed i forvaltningen, afholdt af Advokatsamfundet d. 19. november. ”Borgere føler sig som prøveklude for en eller anden praksis”, indledte Sysette Vinding Kruse fra Advokatrådet, og herefter havde ordstyrer, Solveig Bjørnstad travlt med at holde styr på den spørgelystne sal.

Udgangspunktet for debatten var Advokatrådets udgivelse, ”Retssikkerhed i forvaltningen”, som bl.a. beskriver kommunernes grænsesøgende afgørelsespolitik. Det var et af de 3 hovedtemaer på mødet, hvor også emnet om ’forvaltningen som medspiller eller modspiller’ og ’nytter det at klage’ blev taget op. Hvert emne blev indledt med en konkret historie fra virkeligheden og herefter drøftet i panelet. 

Både handicaporganisationerne, pårørende, faglige organisationer, advokater og kommunernes egne borgerrådgivere havde flere eksempler på, at det haltede med retssikkerheden ude i kommunerne, og bølgerne gik til tider højt. Kirsten Jacobsen fra Socialchefforeningen måtte stå for skud på vegne af alle landets kommuners, da KL havde takket nej til at deltage i debatten. Hun anerkendte, at retssikkerheden er under pres og tilføjede, at kommunerne arbejder under nogle meget stramme økonomiske rammer. Det må dog aldrig føre til lovbrud og sagsbehandlerne er til for borgerne, understregede hun.

Der kom flere løsningsforslag på bordet under debatten. Advokatrådet har bl.a. foreslået, at Ankestyrelsen i enhver klagesag, de modtager, og hvor borgeren får frataget hidtidig støtte, skal tage stilling til, om sagen skal tillægges opsættende virkning. Det betyder, at borgeren ikke mister sin støtte, mens klagesagen bliver behandlet. og det betyder, at kommunerne ikke får en økonomisk gevinst, hvis der træffes grænsesøgende afgørelser.

DHs formand Thorkild Olesen forslog, at det kommunale Tilsyn styrkes. Hvis en kommune f.eks. ikke følger en afgørelse truffet af Ankestyrelsen, så skal Ankestyrelsen bringe sagen over i Tilsynet, som så må tage sagen op. Derudover mente Thorkild Olesen, at borgerne har ret til at få en afklaring. Det vil sige ret til at få en faglig vurdering af deres behov inden for en rimelig tidsperiode, som skal indgå i kommunens afgørelse. Borgerne skal ikke ligge og køre rundt i systemet i flere år, uden en reel afklaring og afgørelse.

Advokat Søren Kjær efterspurgte, at borgerens sagkundskab og kendskab til eget handicap inddrages langt bedre i hele sagens forløb. Ligesom der er mulighed for, når man kører en sag ved retten. Han mente dog, at det vil være bedre, hvis dette kan ske i den kommunale sagsbehandling, frem for at mange sager skal gå igennem domstolssystemet.

Både Karina Adsbøl og Marianne Jelved var meget interesserede i gode løsningsforslag og ville gå sammen om at bringe emnet og løsningerne videre i Folketinget.