Du er her:

Notat om regeringens lovkatalog 2017/18

12. oktober 2017

Notatet gennemgår regeringens lovkatalog set med handicap-briller. Lovforslaget om forbud mod forskelsbehandling af mennesker med handicap er den vigtigste. Men der er andre forslag med en klar handicapvinkel – fx loven der skal gennemføre web-tilgængelighedsdirektivet. Derudover er der mange forslag, der direkte eller indirekte vil påvirke vilkårene for mennesker med handicap.

Regeringen har fremlagt sit lovkatalog for Folketingsåret 2017/18. [1] Notatet screener lovkataloget og omtaler kort forslag af betydning for mennesker med handicap. Vi har forkortet nogle af de tekniske titler på lovforslagene.

 

BESKÆFTIGELSESMINISTEREN

 

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring (Nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt ulønnet arbejde)

Forslaget har til formål at øge muligheden for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde. I dag må modtagere af dagpenge, kompensation efter seniorjob samt efterløn arbejde frivilligt 4 timer om ugen. Regeringen ønsker at hæve det tilladte timeantal til 10 – 15 timer om ugen.

DH har tidligere støttet forslag om, at man skal kunne arbejde frivilligt i flere timer. DH vurderer, at forslaget vil give mennesker med handicap større mulighed for at deltage i civilsamfundet.

 

Ændring af lov om sygedagpenge (Ordning med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Forslaget har til formål at gøre ordningen med ret til sygedagpenge udover 22 uger ved livstruende, alvorlig sygdom, permanent. Den nuværende ordning udløber ellers ved årets udgang.

DH støtter forslaget, men mener, der skal gøres endnu mere for at sikre ro og stabilitet for mennesker, der rammes af alvorlig sygdom - bl.a. fordi det for en række sygdomme gælder, at det er svært at vurdere konsekvenserne efter 22 uger. [2]

 

BØRNE- OG SOCIALMINISTEREN

 

Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap

Formålet er at indføre et forbud mod såvel direkte som indirekte forskelsbehandling på grund af handicap og derved forhindre forskelsbehandling og fremme ligebehandling. Lovforslaget vil indføre klageadgang til Ligebehandlingsnævnet.

DH mener, at loven vil være et stort fremskridt, der bidrager til at bringe Danmark bedre i overensstemmelse med FN’s Handicapkonvention. Der er dog alvorlige mangler i lovforslaget, som DH vil arbejde for at få rettet op på. De største mangler er, at rimelig tilpasning og tilgængelighed eksplicit er undtaget. DH er også kritisk over for den store fleksibilitet i lovens undtagelsesbestemmelse. DH ser gerne en indført en bestemmelse om evaluering af loven efter fx 3 år. [3]

 

Ændring af lov om social service, lov om almene boliger og lov om psykologer

(Udvidet lån til betaling af handicapbil, forsøg, demensmærkning m.v.)

Formålet er at tydeliggøre reglerne om støtte til køb af handicapbil og modernisere og udvide mulighederne for at gennemføre forsøg på det sociale område. Der skabes også hjemmel til en national mærkningsordning for demensegnede boliger.

DH støtter, at sker én samlet og grundig egnethedsvurdering ved støtte til køb af bil. DH er umiddelbart positive over for, at kriteriet om ganske særlige forhold som selvstændig betingelse for udvidet lån bortfalder. DH anser det som både positivt og naturligt, at beløbsrammen opdateres, hvilket også fremover bør ske i takt med prisudviklingen.
Forsøg på det sociale område kan være vigtige for at afsøge ny og lovende praksis, men borgernes retssikkerhed skal forblive intakt. [4]

DH giver i et høringssvar fuld opbakning til demensmærkningen og kommer forslag til forbedringer af ordningen.[5]

 

Ændring af lov om social service (Straffuldbyrdelse i boformer med sikrede afdelinger)

Formålet med lovforslaget er at understøtte kommunernes mulighed for at sikre, at personale i boformer efter § 108 i lov om social service med sikrede afdelinger har de nødvendige indgrebsmuligheder til at kunne sikre fuldbyrdelsen af strafferetlige afgørelser.  Indgrebsmulighederne skal kun anvendes over for borgere, der på grund af en forbrydelse er dømt til anbringelse i en boform, der har sikrede afdelinger.

DH følger lovforslaget, da en række borgere med handicap bor i boformer efter § 108 og derfor kan blive berørt. Det er bekymrende, når magtanvendelse i stigende grad bliver set som nødvendigt at anvende over for sårbare borgere. DH mener, at der skal tilføres de økonomiske og faglige ressourcer, som er nødvendige for at yde en kvalificeret pædagogisk indsats. DH vil også have fokus på byggeri til psykiatrien.

 

Lov om myndighedsstruktur på det familieretlige område + Ændring af anden lovgivning som følge af lov om myndighedsstruktur på det familieretlige

område

Formålet er at skabe et samlet familieretligt system, hvor en ny administrativ myndighed samarbejder med domstolssystemet om familiesager.

De to lovforslag medfører, at Statsforvaltningen som vi kender den i dag, nedlægges. Forslaget om en ny organisering af håndteringen af familiesager skal ses i sammenhæng med det andet lovforslag, der skal placere Statsforvaltningens øvrige sager – fx om værgemål – hos andre myndigheder. Dermed har de to love handicapvinkler, og DH vil derfor følge denne proces.

 

ERHVERVSMINISTEREN

 

Ændring af planloven (Forebyggelse af skader ved oversvømmelse og erosion, lettere adgang til at etablere kystbeskyttelsesanlæg)

Kommunerne skal, for at forebygge skader, etablere afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion, når de planlægger byudvikling m.v. i risikoområder.

DH vil følge lovforslaget og have fokus på muligheden for at samtænke klimasikring og etablering af niveaufri adgang i nye bebyggelser.

 

Lov om forsikringsformidling

Formålet er at øge forbrugerbeskyttelsen på forsikringsformidlingsområdet.

DH vil vurdere, om forslaget rummer muligheder for at sikre mere lige adgang for mennesker med handicap til forsikringer.

 

Redegørelse om Turisme

DH ser frem til denne redegørelse og vil særligt have fokus på vækstpotentialet for tilgængelig turisme. DH arbejder for at få VisitDenmark til at prioritere midler til at fremme tilgængelig turisme – et område, der har et stort økonomisk potentiale, jf. en rapport fra Erhvervsministeriet.[6]

 

MINISTEREN FOR OFFENTLIG INNOVATION

 

Lov om tilgængelighed af offentlige myndigheders websteder og mobilapplikationer

Formålet er at implementere EU’s web-tilgængelighedsdirektiv.

Det er vigtigt for DH, at der bliver tale om en ambitiøs implementering med et bredt anvendelsesområde og en god monitorering og håndhævelsesmekanisme. Det vil sikre bedst mulig adgang til tilgængelige websteder og mobilapplikationer i den offentlige sektor for mennesker med handicap.

 

Lov om udstedelse og klage over NemID

Formålet er at sikre en klar lovgivningsmæssig ramme for ansvar og rettigheder i forhold til NemID.

DH vil have fokus på, at den lovgivningsmæssige ramme tager højde for evt. særlige forhold for mennesker med handicap i forbindelse med udstedelse af NemID og evt. behov for klageadgang.

 

 

JUSTITSMINISTEREN

 

Ændring af lov om indsamling

Formålet er at gennemføre ændringer af indsamlingsloven i lyset af den udvikling, der har fundet sted på indsamlingsområdet siden lovens ikrafttræden i 2014.

DH kender ikke på nuværende tidspunkt det nærmere indhold i lovforslaget. Vi vil følge lovforslaget af hensyn til de medlemsorganisationer, der gennemfører indsamlinger.

 

KULTURMINISTEREN

 

Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri

Formålet er at fastsætte en ny model for finansiering, niveau og fordeling af udlodningsmidler samt det statslige udligningsbeløb til gavn for det frie foreningsliv. Lovforslaget følger op på den brede politiske aftale fra januar 2017.

DH mener, der er indgået en god politisk aftale om udlodningsmidlerne, der sikrer stabilitet på handicapområdet i de kommende år. DH har afgivet høringssvar, der udtrykker tilfredshed. DH er dog imod det foreslåede fordelingsudvalg på handicapområdet. Det er en unødvendig bureaukratisk konstruktion.[7]

 

Ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Ændrede retsvirkninger for visse fredede bygninger)

Formålet er at lette ejernes byrder og myndighedernes administration i forhold til visse fredede bygninger. Forslaget lægger op til, at der for disse bygninger ikke skal søges om tilladelse til visse byggearbejder.

DH vil have fokus på åbninger for øget tilgængelighed i bevaringsværdigt og fredet byggeri.

 

Ændring af lov om ophavsret (Ændring af blankmedieordningen, gennemførelse af

direktiv om syns- og læsehandicappedes adgang til litterært materiale)

Formålet er at implementere et EU-direktiv, der skal sikre adgang til tilgængeligt materiale for mennesker med syns- eller læsehandicap (Marrakesh-traktaten).

Det er vigtigt for DH, at direktivet bliver implementeret på en måde, der sikrer, at ophavsretsloven ikke bliver for begrænsende for udbuddet af tilgængelige bøger og øvrige materialer.  

 

SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTRENE

 

Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis

Formålet er at skabe en sikker ramme for brugen af medicinsk cannabis i sundhedsvæsenet. Det er den ordinerende læge, som i samråd med patienten beslutter, hvornår der skal anvendes medicinsk cannabis i behandlingen. Der er tale om en forsøgsordning. 

DH støtter forsøgsordningen, men har bemærkninger til såvel forsøgsordningen som behovet for at en forstærket indsats for at sikre videnskabelig evidens. [8]

 

Ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Udvidelse af patienterstatningsordningen, fredning af udbetalte erstatninger m.v.)

Det foreslås at udvide patienterstatningsordningens dækningsområde. Bl.a. foreslås psykiske lægemiddelskader dækket, og tilkendte patienterstatninger fredes delvist.  

DH har arbejdet for de foreslåede ændringer. Fredningen af tilkendte erstatninger burde være mere omfattende, men lovforslaget er et fremskridt. DH håber, man finder en anden finansiering i finanslovaftalen, så patienterne ikke selv skal betale for forbedringerne. [9]

 

Ændring af sundhedsloven (Øget selvbestemmelse, herunder oprettelse af en behandlingstestamenteordning)

Formålet er at øge selvbestemmelsen for patienter i forhold til fravalg af

behandling, herunder livsforlængende behandling. Lovforslaget indfører behandlingstestamenter, hvor man kan bestemme fravalg af behandling, inden man eventuelt har mistet sin evne til at træffe beslutninger.  

Loven er ikke uden dilemmaer, men DH vurderer, at den vil forbedre muligheden for selvbestemmelse for mennesker med psykiske og kognitive handicap. [10]

 

Ændring af sundhedsloven (Oprettelse af Nationalt Genom Center)

Formålet er at oprette Nationalt Genom Center som ny organisation under Sundheds- og Ældreministeriet. Centeret skal løse en række opgaver som led i den nationale strategi for Personlig Medicin og vil bl.a. rumme en central genom-database.

DH følger forslaget med fokus på de store perspektiver i personlig medicin, patientinddragelse og beskyttelse af persondata.

 

Ændring af sundhedsloven (Bedre lægedækning, bl.a. via forenklet overdragelse af ydernumre mellem læger)

DH vil have fokus på sikringen af tilgængelighed til lægepraksisser, når der skal ske en forenkling af overdragelse af ydernumre. DH har løbende fokus på at sikre tilgængelighed til det det nære sundhedsvæsen, herunder til praktiserende lægers og andre sundhedsbehandleres praksisser. [11] 

 

Redegørelse om ældreområdet


DH vil følge redegørelsen med fokus på at varetage sammenfaldende interesser mellem ældre- og handicapområdet.

 

TRANSPORT-, BYGNINGS- OG BOLIGMINISTEREN

 

Ændring af lov om almene boliger (Billigere boliger)

Formålet er at give kommunerne mulighed for at kunne disponere over en større del af de ledige billige boliger samt at skabe incitamenter til, at nybyggeriet af almene boliger bliver billigere. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018.

DH vil følge lovforslaget og have fokus på tilgængelighed. DH mener ikke, at den tilkæmpede høje standard for tilgængelighed i byggeriet skal stå for skud på grund af et ønske om besparelser. DH er desuden stærkt bekymret over, at der kan blive lagt op til, at det bliver lettere at flytte borgere med handicap fra deres bolig.

 

Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Tilpasning af lovens formål og fleksibel anvendelse af byfornyelsesmidlerne)

Formålet er at tilpasse lovens formålsbestemmelse, så den er fleksibel i forhold til bevillingsniveauet. Endvidere indeholder lovforslaget en tilpasning af fordelingen af byfornyelsesmidler med henblik på at sikre en større valgfrihed for den enkelte kommune ved at ophæve tidligere delpuljer.

DH har i et høringssvar om den økonomiske ramme for byfornyelsesmidler foreslået, at et tilgængelighedsløft i forbindelse med en byfornyelse bør med på listen over faktorer, der kan udløse midler til byfornyelse. På denne måde kan byfornyelsesmidlerne bidrage til at sikre ligeværdig adgang for alle mennesker i samfundet. DH vil have samme fokus ved denne lovændring.[12]

 

Ændring af byggeloven og ophævelse af lov om offentlig byggevirksomhed (Ændring af krav til offentlige bygherrer)

Formålet er at ophæve lov om offentlig byggevirksomhed. I stedet indarbejdes de relevante bestemmelser i byggeloven. Der gives mulighed for at fastsætte krav til offentlige bygherrer med henblik på at sikre effektivitet og produktivitet i det offentlige byggeri ved hjælp af fx digitale teknologier.

DH vil have fokus på muligheden for at fastsætte høje krav i lovforslaget om tilgængelighed og universelt design i forbindelse med offentligt byggeri.

 

Taxilov

Lovforslaget er en udmøntning af den politiske aftale om Modernisering af taxiloven fra februar 2017.

DH vil især have fokus på udbud af storvogne med lift, pris for storvogne med lift, mulighed for at medbringe førerhund eller servicehund, uddannelse af chauffører og taxibetjening i landdistrikterne.[13]

 

Ændring af lov om trafikselskaber

Lovforslaget indeholder ændringer og præciseringer af trafikselskabsloven, herunder om individuel handicapkørsel.

DH ser det som positivt, at loven vil præcisere, at 18-årige er omfattet af ordningen med handicapkørsel, og at kørsel kan bruges til alle formål, der ikke er dækket af anden lovgivning - f.eks. kørsel til tandlægebesøg. [14]

 

UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTEREN

 

Ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler, Lov om erhvervsakademier (Nyt bevillingssystem for de taxameterstyrede videregående uddannelser)

Formålet er at ændre bestemmelserne om tilskud til de taxameterstyrede videregående uddannelser som led i en reform af bevillingssystemet.

Det nuværende bevillingssystem gør det meget dyrt for universiteterne at give studerende handicap mere tid til at komme gennem studiet. DH ønsker derfor, at studerende med handicap ikke skal være omfattet af studietidsmodellen. På den måde vil universiteterne ikke blive straffet økonomisk for at give studerende med handicap mere tid, og de studerende vil i mindre grad skulle bruge tid på at søge dispensationer. 

 

UNDERVISNINGSMINISTEREN

Ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Ændring af uddannelsesparathedsvurdering)

Formålet er at gennemføre en ændring af uddannelsesparathedsvurderingen til gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. Den nuværende vurdering på baggrund af elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger vil blive suppleret med en praksisfaglig dimension.

DH mener, at det er et udmærket initiativ. Det vil eksempelvis gavne den gruppe elever, der ikke er bogligt stærke, herunder elever med særlige behov, som gerne vil tage en erhvervsuddannelse

 

Ændring af lov om friskoler og private grundskoler (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler)

Formålet er at gennemføre en permanent tilskudsordning for inklusion på de frie grundskoler. Lovforslaget er en opfølgning på finanslovforslaget for 2018.

For DH er det vigtigt, at forældre og elever med handicap får lige muligheder for at vælge et skoletilbud, der matcher familiens ønsker og holdninger - herunder en fri- eller privatskole. Derfor er det positivt, at der gennemføres en permanent tilskudsordning til fremme af inklusion af elever med handicap på fri- og privatskoler.

 

Lovgivning vedrørende en ny forberedende grunduddannelse (Ny forberedende grunduddannelse)

I regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra november 2016 og i regeringens udspil om en reform af det forberedende område fra maj 2017 er der lagt op til at styrke kvaliteten og samle tilbuddene på området. Udspillet forhandles i øjeblikket med Folketingets partier.

DH mener, at der er mange gode takter i udspillet om den nye forberedende grunduddannelse (FGU). Den vil kunne styrke mulighederne for, at unge, herunder unge med handicap, får de rette kompetencer til at fortsætte i ungdomsuddannelse eller job. DH vil arbejde for følgende ændringer:

  • Uddannelsen bør forankres statsligt for at sikre et ensartet kvalitetsniveau landet over.
  • Der er behov for fleksibilitet i uddannelsen, så den ikke begrænses til maksimalt to år.
  • Der skal være mulighed for Specialpædagogisk Støtte på FGU.
  • Den unge skal have mulighed for at vælge den FGU, der bedst matcher interesser og kompetencer.

 

ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTEREN

 

Ændring af lov om frikommunenetværk (Etablering af forsøgshjemler)

Formålet er at give de otte frikommunenetværk hjemmel til at afprøve nye måder at varetage kommunale opgaver på for at skabe viden og erfaringer, der kan bidrage til effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring. Lovforslagets indhold og omfang vil afhænge af frikommunernes ansøgninger i tredje ansøgningsrunde.

DH følger løbende frikommuneforsøgene og vil også følge den tredje ansøgningsrunde, fordi forsøgene ofte påvirker vilkårene for mennesker med handicap. Høringssvar til anden runde kan ses her.[15]

  

[1] http://stm.dk/publikationer/SkriftligDel17/index.html

[2] DH-høringssvar: http://www.handicap.dk/politik/vidensbank/?text=midlertidig

[3] DH-høringssvar: http://www.handicap.dk/politik/vidensbank/?text=forskelsbehandling

[4] DH-høringssvar: http://www.handicap.dk/politik/vidensbank/?id=2439

[5] DH-høringssvar: http://www.handicap.dk/politik/vidensbank/?text=demensm%C3%A6rkning

[6] http://em.dk/nyheder/2017/05-24-vaekstpotentiale-inden-for-turisme

[7] DH-høringssvar: http://www.handicap.dk/politik/vidensbank/?text=udlodning

[8] DH-høringssvar: http://www.handicap.dk/politik/vidensbank/?text=cannabis

[9] DH-høringssvar: http://www.handicap.dk/politik/vidensbank/?text=klage-+og+erstatningsloven

[10]DH-høringssvar: http://www.handicap.dk/files/2440/Høringssvar%20om%20ændring%20af%20sundhedsloven%20(behandlingstestamenter%20mv.)-339133_(1).docx

[11]  DH-notat med forslag om tilgængelighed til det nære sundhedsvæsen

[12] DH-høringssvar om udgiftsrammer til byfornyelse.

[13] DH-høringssvar: http://www.handicap.dk/politik/vidensbank/?text=taxilov

[14] DH-høringssvar: http://www.handicap.dk/politik/vidensbank/?id=2425

[15] DH-høringssvar om  ændring af lov om frikommunenetværk.