Du er her:

Ny overenskomst for læger har fokus på tilgængelighed

14. september 2017

Ny overenskomst for de praktiserende læger har også fokus på forbedring af tilgængeligheden til den praktiserende læge.

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) er den 14. september nået til enighed om en ny overenskomst for de praktiserende læger. I aftalen er der også fokus på forbedring af tilgængeligheden til den praktiserende læge. Hvis aftalen godkendes, træder den i kraft 1. januar 2018 og løber tre år frem i tiden.

Fremskridt for tilgængeligheden
Ét af de 11 hovedelementer i overenskomsten handler om tilgængelighed. Der er enighed om at forbedre oplysninger på sundhed.dk om adgangsforhold for personer med handicap i almen praksis. Praktiserende læger vil skulle opdatere praksisdeklarationen på sundhed.dk med flere og mere graduerede oplysninger om adgangsforholdene i praksis. Praksisdeklarationen er synlig for borgeren på sundhed.dk. Det er indføjet, at regionen kan tilbyde praksis en ekstern, objektiv vurdering af adgangsforholdene i praksis med henblik på mærkning og opdatering af praksisdeklarationen.

Bedre overblik for borgeren
Mere gennemsigtighed på sundhed.dk i forhold til adgangsforhold vil hjælpe patienten med at vurdere, om en lægepraksis er tilgængelig i netop den situation, patienten befinder sig i.
Dette har været et ønske fra DH. Det er derfor positivt med flere og mere graduerede oplysninger om adgangsforhold, og en klar kobling til regelsættet i Bygningsreglementet.

Der lægges i overenskomsten op til, at regionerne kan tilbyde en tilgængelighedsmærkning af adgangsforholdene i praksis. Det er positivt, at denne mulighed nu fremgår direkte af overenskomsten. DH vil opfordre regionerne til at gøre brug af mærkeordningen God Adgang, der netop tilbyder en objektiv gennemgang af tilgængelighed og sparring omkring forbedringsmuligheder. I Region Hovedstaden tilbydes mærkningen til hele spektret af sundhedsbehandlere og det vil fremadrettet give bedre overblik og forståelse for betydningen af gode adgangsforhold.

DH vil også opfordre til, at man lader sig inspirere af den nyligt indgåede overenskomst mellem Danske Regioner og Fodterapeuterne. Heraf fremgår det, at praksislokalerne skal være i overensstemmelse med bygningsreglementet ved nybygning og væsentlige ombygninger, og også ved flytning og nyetablering af praksis.

I september 2016 viste en optælling på sundhed.dk gennemført af DH[1], at der på landsplan var 66 % af de praktiserende læger, der havde ’handicapvenlig adgang’. DH er derfor meget opmærksom på udfordringen med lægedækning. Ifølge en ny PLO Analyse har 2/3 af landets læger nu lukket for flere patienter. Dette betyder desværre også, at andelen af lægeklinikker med handicapvenlig adgang er endnu lavere.

Forpligtelse overfor sårbare borgere
I overenskomsten får de praktiserende læger en større forpligtelse til at følge op efter udskrivning af sårbare borgere. Det er positivt, at fokus øges på de sårbare borgere efter udskrivning. DH vil opfordre til, at det også kommer til at gælde tidlig opsporing og forebyggelse for de allermest sårbare borgere. Personer med udviklingshæmning og psykisk sygdom dør 15-20 år tidligere end andre. Regelmæssige sundhedstjek hos lægen kan være med til at nedbringe denne overdødelighed.

 

[1] www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/trapper-og-smaa-doere-handicappede-udelukkes-fra-mange-sundhedstilbud

tb@handicap.dk

tk@handicap.dk