Du er her:

Overblik: Hvad betyder sundhedsreformen for handicapområdet?

17. januar 2019

Regeringens udspil til ny sundhedsreform er landet. Udspillet lægger op til markante ændringer i vores sundhedsvæsen. DH giver her sit bud på de konsekvenser, det vil have for mennesker med handicap.

Regeringen kom onsdag med sit udspil til en ny sundhedsreform.

Reformen er meget omfattende og det er svært at gennemskue alle konsekvenser for mennesker med handicap.

DH hæfter sig ved følgende seks punkter.

DH frygter, at velfungerende tilbud til mennesker med handicap forsvinder

Regeringens udspil til sundhedsreform vil sende 60 regionale tilbud og institutioner ud i kommunerne. I dag driver regionerne særlige tilbud for mennesker med handicap som udviklingshæmning, hørehandicap, cerebral parese (spastiske lammelser), blinde, døve og døvblinde.

DH er virkelig bekymret for, at velfungerende specialiserede sociale tilbud til mennesker med handicap vil forsvinde. Det betyder endnu et skridt imod afspecialisering på socialområdet.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Jeg frygter, at vi mister de velfungerende tilbud, vi har i dag. Det betyder en dårligere hjælp til mennesker med de mest omfattende handicap. Vi skal ikke gentage fejlene fra kommunalreformen, der betød tab af specialiseret viden og særlige tilbud. Når små handicapgrupper med komplekse behov skal have støtte, er det bedst at samle det centralt. Når en opgave er svær, skal den netop ikke håndteres nært”..

DH mener, at samarbejdet om sundhedstilbud skal være obligatorisk

Regeringen lægger op til, at sundhedsforvaltninger og kommuner skal have mulighed for at samarbejde om at financiere og varetage opgaven med sundhedstilbud. Fx i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler.

DH mener, at det er godt, at regeringen har fokus på hjælpemiddelområdet. Men samarbejdet bør være obligatorisk og varetages af hjælpemiddelcentre i de 21 sundhedsfællesskaber.  

DH: Reform skal skabe mere sammenhæng  

Reformen har ambitioner og initiativer, der skal bygge bro og skabe sammenhæng for patienterne på tværs af sektorer.

DH mener, at regeringens ambition om at skabe mere sammenhæng i sundhedsvæsenet er helt rigtig. Det er netop, hvad mennesker med handicap og komplekse problemer har behov for. Men vi håber ikke, at det vil gå ud over arbejdet med at skabe et bedre samarbejde sektorerne imellem.

DH anbefaler, at brugerne sikres indflydelse, hvis regionsrådene afskaffes

Med regionsrådene afskaffes den nære demokratiske kontrol med sundhedsområdet.

DH mener, at brugerinddragelse er ekstra vigtigt, hvis regionsrådene afskaffes. Det er vigtigt, at mennesker med handicap og Danske Handicaporganisationer sikres indflydelse.

DH ønsker særlige sundhedstjek for mennesker med handicap med i udspillet

Udspillet indeholder en række nye rettigheder til patienterne, herunder styrket vejledning af patienterne, overholdelse af patientrettighederne i hele landet og hjælp til at komme videre til et alternativt behandlingstilbud.

DH mener, at dette fokus på patienternes rettigheder er meget positivt. Men det er værd også at huske den gruppe borgere, som aldrig eller alt for sent kommer ind i sundhedsvæsnet, fordi tidlig opsporing og forebyggelse ikke fungerer godt nok. Sygdom overses og behandles ikke eller for sent blandt mange forskellige grupper af mennesker med handicap. 

DH savner flere bud på, hvordan vi håndterer det store pres på det psykiatriske område 

Regeringen beskriver i sit udspil udfordringer på psykiatriområdet bl.a. med stigning i antallet af indlæggelser og ambulante besøg.

DH mener, at udspillet bør indeholde flere bud på, hvordan det store pres på det psykiatriske område skal håndteres. Er der fx tilstrækkelige økonomiske ressourcer på området?