Du er her:

Politisk flertal bag lov om opsættende virkning

27. april 2016

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har netop afgivet en betænkning, hvor alle partier støtter et beslutningsforslag om opsættende virkning. Opsættende virkning vil sikre, at borgere med handikap ikke fratages deres hjælp mens deres klagesag behandles.

I dag er reglerne sådan, at en borger med handicap kan klage, hvis kommunen skærer i eksempelvis den socialpædagogiske støtte, ledsagelse eller den personlige pleje. Men behandlingen af en klage kan tage måneder, og selv om borgeren ender med at få ret, får borgeren ingen erstatning eller kompensation for det tab, som borgeren har lidt i form af manglende støtte i den periode, som sagen kører. Kommunen, derimod kan beholde den fulde besparelse ved at frakende borgerne ydelser, idet kommunen – også selvom den taber klagesagen – beholder den økonomiske gevinst, som opnås i den periode, hvor klagesagen behandles. 

Opsættende virkning står højt på Danske Handicaporganisationers ønskeliste, fordi den vil sikre, at borgere med handicap ikke står uden hjælp i den periode en klagen behandles eller med en så reduceret hjælp, at borgerens liv går i stå. 

Derfor er Danske Handicaporganisationers formand Thorkild Olesen også meget tilfreds med, at et flertal af Folketingets partier er blevet enige om at indføre opsættende virkning, når en borger med handicap klager over, at kommunen skærer eller fjerner støtte uden, at borgeren har fået det bedre.

Det er virkelig en god nyhed, at der er politisk flertal for at indføre opsættende virkning. Det vil betyde rigtig meget for de mennesker, der pludselig får frataget en stor del af deres støtte og hjælp, at de kan beholde støtten indtil Ankestyrelsen har vurderet om kommunen har truffet den rigtige afgørelse. Det er et skridt i den rigtige retning, for at fjerne det usunde økonomiske incitament, som i dag er på det sociale område, hvor kommuner kan tjene penge på at træffe forkerte afgørelser.

Det er uvist, hvor mange klagesager der bliver omfattet af den ny lov. Af betænkningen fra Social- og Indenrigsudvalget fremgår det, at en sag kan få opsættende virkning ”hvis kommunens afgørelse om fratagelse eller nedsat hjælp får vidtrækkende konsekvenser, som ikke eller kun vanskeligt lader sig genoprette.” Som eksempel nævnes sager om merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og Borgerstyret Personlig Assistance.

Læs artiklen i Politiken: Handikappede må beholde støtte under klagesager

Læs også DHs nyhed: Hvor går jeg hen, når kommunen ikke følger Ankestyrelsens afgørelse?

kkgs@handicap.dk