Du er her:

Positivt møde med ny Sundheds- og Ældreminister, Sophie Løhde

5. oktober 2015

Der var flere positive signaler fra den nye Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde, mener Thorkild Olsen efter et møde med hende her til morgen. Hun var optaget af at gøre noget ved genoptræningsområdet og afviser ikke et sundhedstjek for sårbare grupper.

Ministeren har fokus på at nedbringe de alt for lange ventetider på genoptræning efter udskrivning fra sygehusene. I første omgang vil hun søge politisk opbakning blandt satspuljepartierne til at få udmøntet en pulje på 100 mio.kr., som kommuner med lang ventetid kan søge midler fra.

Thorkild Olesen rejste spørgsmålet om genoptræning og vedligeholdelsestræning under serviceloven. Her er ventetiderne endnu længere end for genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Under en femtedel af kommunerne kan præstere en ventetid på en uge eller derunder. Mange borgere venter meget længere – nogle mere end en måned - på at få det tilbud, de har behov for. Det forringer muligheden for at genvinde eller bevare funktionsevnen og øger risikoen for efterfølgende indlæggelser på sygehusene.

Ministeren var enig i, at det var et område, der burde være mere fokus på. Hun pegede på, at der mangler systematisk viden om træningstilbuddene i kommunerne.

”Jeg synes, det er godt, at ministeren vil gøre noget ved de lange ventetider på genoptræning efter udskrivning fra sygehuset. Jeg er også glad for signalerne om at se på de tilbud om træning, der ligger under serviceloven. Det er jo et vigtigt, men temmelig overset område. Der er behov for at nedbringe ventetider og sikre bedre kvalitet i den samlede genoptrænings- og rehabiliteringsindsats i kommunerne,” siger Thorkild Olesen.

Spørgsmålet om at etablere en landsdækkende ordning med sundhedstjek til sårbare grupper som mennesker med udviklingshæmning og psykisk sygdom blev også drøftet. Der er forsøg i gang i fire kommuner, og de vil løbe i nogle år.

”Ministeren vil afvente forsøgenes resultater, før hun tager stilling til en landsdækkende ordning. Men hun var ikke afvisende over for tanken, og det synes jeg i sig selv er positivt”, slutter Thorkild Olesen.

Ministeren bekræftede i øvrigt over for Thorkild Olesen, at de to rapporter om sundheden for mennesker med handicap, som Statens Institut for Folkesundhed lavede sidste år, vil blive gentaget om nogle år. Det var et løfte, den tidligere sundhedsminister gav Danske Handicaporganisationer, og det står den nye minister altså ved.