Du er her:

Regeringens Børnepakke mangler fokus på inklusion

26. maj 2015

Med regeringen børnepakke "En god start på livet for alle børn" vil regeringen afsætte 2,5 mia. kr. til daginstitutionsområdet. Halvdelen af midlerne skal bruges på mere og bedre kvalificeret personale.

Med regeringens Børnepakke skal kvaliteten af dagtilbuddene hæves og der skal flere hænder i institutionerne. Det er positivt, for der er ingen tvivl om, at vellykket inklusion kræver dygtigt pædagogisk personale.

”Fra Handicaporganisationernes perspektiv er det åbenlyst, at Børnepakken mangler fokus på dagtilbuddenes inklusion af børn med handicap. I dag bliver flere børn med handicap inkluderet i de almindelige dagtilbud frem for i specialtilbud. Det er på mange måder godt, men det betyder også, at der er et stort behov for, at det pædagogiske personale har specialiseret viden om børn med særlige behov, for at kunne understøtte deres trivsel, læring og udvikling bedst mulig” siger DH’s formand Thorkild Olesen.

Et af elementerne i Børnepakken er en pulje til forbedring af de fysiske rammer i dagtilbuddene, som begrænser støj. Det er et positivt tiltag, som vil komme alle til gavn, både børn og voksne.

”Der er bestemt gode takter i regeringens børnepakke. Min største bekymring handler om børnepakkens implementering i kommunerne. Her vil jeg anbefale, at dette arbejde følges meget tæt, for ellers bliver pengene bare brugt til besparelser. Det er jo før set, slutter Thorkild Olesen.


Hovedelementer i Børnepakken

1. Midler til mere pædagogisk personale og et løft af kompetencerne

De afsatte midler skal sikre et godt udgangspunkt for et bredt kvalitetsløft af dagtilbuddene. Mere og bedre kvalificeret pædagogisk personale skal styrke den pædagogiske praksis og dermed understøtte alle børns trivsel, læring og udvikling.

2. Styrket kvalitet for de 0-2-årige

• Styrket faglig sparring i dagplejen

• Flere indholdsmæssige krav og styrket tilsyn med private pasningsordninger

3. Bedre trivsel for alle børn

• Pulje til bedre fysiske rammer i dagtilbud, som begrænser støj

• Styrket arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær i dagtilbud

• Ret til repræsentation af forældre fra alle enheder i fælles forældrebestyrelser

• Tydeliggørelse af forældrebestyrelsens ret til at blive inddraget i arbejdet med de pædagogiske læreplaner

4. Bedre læring og sammenhæng til skolen

• Sprogvurdering af 3-årige børn i dagtilbud

• Udvidelse af målgruppen for obligatorisk 30 timers dagtilbud

• Styrket sammenhæng mellem dagtilbud, fritidstilbud og skole

• Præcisering af skolens forpligtelse til at skabe sammenhængende overgange

• Styrket indhold i SFO’er, fritidshjem og USFO’er i forhold til overgang til skole

• Forskningsindsats i dagtilbuds betydning for uddannelse og social mobilitet

5. Vidensstrategi

Initiativet skal bidrage til at styrke rammerne for, at den pædagogiske praksis kan baseres på aktuelt bedste viden og sætte en strategisk retning for vidensproduktion- og formidlingen på området. Særligt skal strategien bidrage til, at arbejdet i det enkelte dagtilbud i højere grad bliver baseret på viden.

6. Revision af pædagogiske læreplaner

Revisionen skal sikre, at læreplanerne understøtter arbejdet med børns trivsel, læring og udvikling bedst muligt. Læreplanerne skal i højere grad bidrage til at skabe sammenhæng til skolen. Derfor skal der fokus på, om temaerne er de rigtige og på, at ressourcerne i tilknytning til arbejdet anvendes mest hensigtsmæssigt. Regeringen prioriterer ca. 250 mio. kr. i 2016 stigende til ca. 1 mia. kr. i 2019 til et løft af dagtilbudsområdet. Dermed afsætter regeringen i perioden 2016-19 i alt 2½ mia. kr. til et samlet løft af dagtilbudsområdet.