Du er her:

Undersøgelse dokumenterer alvorlig mangel på hjælp

13. november 2015

En praksisundersøgelse foretaget af Ankestyrelsen om kommunernes tilbud efter serviceloven til borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade viser, at afgørelserne i 40 % af sagerne er i strid med regler og praksis. Havde de været klagesager, var de blevet ændret eller hjemvist.

Ankestyrelsen har gennemgået 98 sager, som omhandler personer med  sjældne handicap og erhvervet hjerneskade. Ingen af sagerne er klagesager. Resultatet af undersøgelsen er nedslående. 40 % af sagerne er ikke korrekt afgjort. Det vil sige, at afgørelserne er i strid med regler og gældende praksis. I 35% af de 98 sager mangler der afgørende oplysninger.

En af konklusionerne er, at borgere med sjældne handicap særligt mangler at få dækket behov for hjælp til socialpædagogisk støtte, personlig pleje, praktisk hjælp og til længerevarende botilbud. Undersøgelsen viser også,  at borgere med erhvervet hjerneskade særligt mangler at få dækket behov for hjælp til socialpædagogisk støtte og aktivitets- og samværstilbud. Og i enkelte sager viser undersøgelsen, at borgere med erhvervet hjerneskade ikke har fået dækket det behov for genoptræning og behandling, som det vurderes, at de har haft behov for. 

”Det er desværre ikke nogen overraskelse for handicaporganisationerne. Undersøgelsens resultater bekræfter det billede, som vores medlemmer giver i vores rådgivninger. 40% er et foruroligende højt tal, når der er tale om mennesker, der ikke har fået hjælp”, siger Thorkild Olesen. 

Ankestyrelsen har på baggrund af undersøgelsen listet en række anbefalinger til kommunerne. Bl.a. anbefales det, "at kommunerne tilrettelægger hjælpen ud fra den enkelte borgers behov og forudsætninger og i samarbejde med borgeren", og at "Kommunerne skal sikre sig, at der er tilstrækkelige oplysninger til at kunne foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilket indhold hjælpen skal have for at kunne kompensere for borgerens funktionsevnevurdering".

”Der er ingen tvivl om at anbefalingerne er relevante, men der er jo ikke noget nyt i at kommunerne skal basere indsatsen på individuel vurdering af den enkeltes behov. Det ved kommunerne godt. Men problemet er, at der ikke findes sanktionsmuligheder, hvis kommunerne ikke overholder reglerne. Derfor er anbefalinger desværre ikke nok. Det er nødvendigt helt at fjerne kommunernes incitament til at omgå lovgivningen, og det er nødvendigt at styrke borgernes retssikkerhed i mødet med kommunen. Endelig er det også nødvendigt, at kommunerne får et lovfæstet incitament til at efterspørge og bruge viden og special-rådgivning i disse sager. Det vil højne kvaliteten af afgørelserne og dermed sikre borgerne den rette hjælp”, slutter Thorkild Olesen.

 

Læs Ankestyrelsens Praksisundersøgelse om kommunernes tilbud efter serviceloven til borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade