Du er her:

Ungdomsuddannelse for unge med handicap virker!

29. september 2017

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU, som er en uddannelse for unge med handicap, er blevet evalueret.

Evalueringen viser, at uddannelsen virker:

Elevernes sociale, personlige og faglige kompetencer styrkes som følge af STU. Dette gælder i særdeleshed de sociale og personlige kompetencer, hvor ca. halvdelen af eleverne selv oplever en meget positiv udvikling, mens en femtedel af eleverne oplever en meget positiv faglig udvikling.

Dét at gå på STU er med til at øge elevernes livskvalitet. På baggrund af WHO-5 trivselsindeks viser spørgeskemaundersøgelsen i evalueringen, at elever, der er i gang med STU, har en trivsel på linje med den generelle befolkning.

Delformålet med STU om uddannelse og beskæftigelse opfyldes i nogen grad. Overgangen til uddannelse og beskæftigelse er på ca. 22 pct. et år efter afsluttet STU, hvoraf beskæftigelse udgør 17 procentpoint og uddannelse 5 procentpoint. Overgangen til videre uddannelse og beskæftigelse ligger relativt stabilt i hele undersøgelsesperioden. Elever, der modtager førtidspension, men også er i beskyttet beskæftigelse, indgår ikke i statistikkerne for beskæftigelse. Spørgeskemaundersøgelsen blandt forældrene viser, at 30 pct. overgår til beskyttet beskæftigelse efter en gennemført STU.

DH’s formand Thorkild Olesen udtrykker tilfredshed med evalueringen:

”I DH er vi optaget af, at unge på STU får et uddannelsestilbud, der udvikler deres sociale og faglige kompetencer. Det ruster dem bedst muligt til voksenlivet. Jeg glæder mig over, at evalueringen viser, at uddannelsen rent faktisk fungerer som den skal. ”Det er fint, at en femtedel af de unge kommer i beskæftigelse eller uddannelse efter deres STU. Det tyder på, at det lykkes at lave nogle forløb, hvor de unge kan udvikle deres potentiale. Det er ikke alle mennesker med handicap, der kan komme i beskæftigelse. Derfor glæder det mig også, at uddannelsen er med til at øge de unges livskvalitet.”

Evalueringen peger på, at i en tredjedel af kommunerne får de unge ikke mulighed for at vælge mellem forskellige STU tilbud. I stedet bliver de oftest henvist til kommunens eget tilbud. Det er et problem mener DH’s formand:

”Det er en problematik, vi ofte hører om i DH. For mig er det vigtigt, at de unge med handicap får reel medbestemmelse over, hvilken uddannelse, de skal gå på. Andre unge er jo også selv med til at bestemme, om de fx skal på STX, HTX eller måske tager en erhvervsuddannelse. Det er kun rimeligt, at unge på STU får samme mulighed for at vælge et STU-forløb, der matcher deres kompetencer og interesser.”

Afslutningsvis fremhæver Thorkild Olesen risikoen for, at de unge vil falde ned mellem to stole, når de afslutter deres STU og skal videre i det kommunale system. Derfor bør man kigge på evalueringen, der viser at inddragelse af jobcentret i uddannelsens sidste år, kan være løsningen.

”Vi ved jo fra andre områder, at overgangene ofte er svære. Det er trist, når unge, der har været inde i en god udvikling, tabes på gulvet. Der skal være nogen, der står klar til at gribe de unge, når STU’en afsluttes. En koordineret kommunal indsats, hvor jobcentret og socialforvaltningen er tænkt ind, koster ikke ekstra. Det vil give den unge ro og tryghed i brobygningen til voksenlivet”.

Hent evalueringen på Undervisningsministeriets hjemmmeside: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/sep/170929-saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse--stu--styrker-eleverne

 

Fakta om evalueringen:

Formålet med evalueringen er at afdække effekter af STU-forløb. i form af elevernes udbytte og årsagerne hertil, fx kommunernes organisering af STU-forløb, og at finde frem til karakteristika ved forskellige måder at organisere STU på, som giver gode resultater.

Evalueringen har til formål at afdække følgende: 

 • Effekter, herunder de unges udbytte af STU-forløbet.
 • Årsager til effekter, herunder karakteristika for organiseringen af et STU-forløb, der virker ift. i højest mulig grad at opnå målene om den unges udvikling i STU-forløbet og aktivitet efter afslutningen af STU.
 • Kortlægning af en række aspekter af uddannelsen, herunder organisationsmåder, praksis for sagsbehandlingen og udgifter.
 • Evaluering af praksis, herunder om de givne tilbud er tilstrækkeligt tilpasset de enkelte unges behov og muligheder.

 Evalueringen er gennemført i perioden maj til september 2017 og bygger på en række forskellige datakilder: 

 • Ekspertinterview med repræsentanterne i arbejdsgruppen.
 • Spørgeskemaundersøgelse blandt 678 elever, som i 2016 var i gang med en STU eller som i 2016 gennemførte eller afbrød et STU-forløb.
 • Spørgeskemaundersøgelse blandt 2765 forældre til tidligere og nuværende STU-elever.
 • Spørgeskemaundersøgelse blandt UU-ledere, som dækker 82 kommuner med separate besvarelser for hver kommune.
 • Spørgeskemaundersøgelse blandt 156 institutioner, som udbyder STU-forløb og har STU-elever.
 • Casebesøg i otte kommuner med interviews med relevante kommunale aktører.
 • Casebesøg på otte STU-institutioner med interview med ledere, lærere og elever.
 • Gennemgang af 10 eksempler på uddannelsesplaner fra hver af de 8 casekommuner

Fakta om STU

STU er en tre-årig ungdomsuddannelse for unge med handicap, der ikke med anden støtte kan tage en almindelig ungdomsuddannelse. Formålet med STU er at udvikle elevernes selvstændighed og deres sociale, personlige og faglige kompetencer. Uddannelsen skal desuden bidrage til styrke elevernes livskvalitet og skal udvikle deres kompetencer til eventuel videre uddannelse og beskæftigelse. Der er 5800 unge, der er i gang med en STU.