Du er her:

Uretmæssigt opkrævet brugerbetaling skal betales tilbage

10. februar 2016

Så blev det endeligt slået fast. Kommunerne må ikke opkræve brugerbetaling for ledsagelse til ferie m.v. Med Social- og Indenrigsministeriets afgørelse skal kommunerne i gang med at tilbagebetale de uretmæssigt opkrævede beløb.

Social- og Indenrigsministeriet udsendte i går deres længe ventede udtalelse, som bekræfter, at kommunerne ikke må opkræve brugerbetaling for socialpædagogisk støtte og ledsagelse i forbindelse med ferie, udflugter, fritidsaktiviteter og lignende. Danske Handicaporganisationers formand, Thorkild Olesen ser afgørelsen som en meget glædelig nyhed: "Endelig har vi fået en afslutning på en sag, som har berørt så mange mennesker i alt for lang tid. Afgørelsen betyder, at mennesker med handicap igen - og på lige fod med andre uden handicap herhjemme - kan holde ferie, tage på udflugter m.m".

Borger fik medhold i Statsforvaltningen i 2014
Allerede oktober 2014 blev det slået fast i Statsforvaltningen, at Favrskov Kommune ikke havde hjemmel til at opkræve brugerbetaling for ledsagelse for en beboer på et botilbud. Betalingen omfattede blandt andet udgifter til ledsagerens løn, billetter, rejser, ophold m.v. Statsforvaltningens stadsfæstelse var ikke kun gældende for den konkrete sag, men også for "andre berørte borgere", da Statsforvaltningen i sin afgørelse lagde vægt på, at der har været tale om en generel praksis i Favrskov kommune. 

KL beder ministeriet vurdere brugerbetalingen ift. kommunalfuldmagten
Kommunernes Landsforening indbragte efterfølgende og på vegne af Favrskov Kommune, afgørelsen for Indenrigsministeriet. KL ville have ministeriets vurdering af, om brugerbetalingen var lovlig i kraft af den såkaldte kommunalfuldmagt. Den er så kommet nu, og i den giver Social- og Indenrigsministeriet Statsforvaltningen ret på alle punkter, blandt andet med følgende ordlyd: 
”Ministeriet finder på den baggrund, at der ikke i serviceloven eller i bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84, er hjemmel til at en kommunalbestyrelse kan opkræve betaling fra borgere i kommunens botilbud for kommunens udgifter til løn, billetter, rejser, ophold mv. til det personale, som yder støtte og ledsagelse under sædvanlige ferier og udflugter". Brugerbetalingen kan heller ikke dækkes ind under kommunalfuldmagten, fastslår ministeriet. 

Kommunernes tilbagebetaling "af egen drift"
Defor skal hovedparten af landets kommuner nu i gang med tilbagebetalingen. For på trods af Statsforvaltningens afgørelse i 2014, så har mange kommuner valgt at udsætte tilbagebetalingen med henvisning til, at man ville afvente Indenrigsministeriets vurdering. 

Og det er ikke nok, at kommunerne læner sig tilbage og venter på, at borgerne beder om tilbagebetaling. For ifølge Statsforvaltningens afgørelse fra 2014, så har kommunerne "Pligt til at genoptage sagerne af egen drift og iværksætte tilbagebetaling af beløb, som kommunen har opkrævet uden lovhjemmel". Kommunen skal altså aktivt undersøge, hvem der er blevet opkrævet betaling og så sørge for, at tilbagebetalingen sker.

"Sidste punktum er nok ikke sat i sagen", siger Thorkild Olesen, som mener vi kan forvente en del tovtrækkeri med kommunerne".

kkgs@handicap.dk