Du er her:

Privatlivs- og databeskyttelsespolitik

1.     Baggrund og hvem du kan kontakte - den dataansvarlige

Danske Handicaporganisationer er handicapbevægelsens paraplyorganisation og har 34 medlemsorganisationer med ca. 330.000 medlemmer.

Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU-Databeskyttelsesforordningen. Danske Handicaporganisationer er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig.

Danske Handicaporganisationer har ikke og skal ikke have en databeskyttelsesrådgiver.

Danske Handicaporganisationer finder, at det er vigtigt gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede at medvirke til, at der er tillid til Danske Handicaporganisationers ydelser og administration. Danske Handicaporganisationer vil derfor ikke alene overholde lov- og myndighedskrav, men vil som et kvalitetselement tilbyde en sikker behandling af persondata for aktive i DH’s lokalafdelinger, medarbejdere, og andre samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine persondata, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede oplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige oplysninger, sletning af oplysninger eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige:

Henrik Hansen
Danske Handicaporganisationer
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
3638 8507
hph@handicap.dk

Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, til hvilke formål vi bruger dem, hvordan vi behandler oplysningerne og dine rettigheder.

2.     Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke

Danske Handicaporganisationer registrerer og behandler kun personoplysninger om dig, som er nødvendige.

Danske Handicaporganisationer bruger samtykke som grundlag for behandling af personoplysninger om dig, når du er medlem af Danske Handicaporganisationer, eller du indgår i samarbejde med os.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysningerne findes i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, pkt. b og e, samt artikel 9, stk. 2, pkt. a og h.

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke

Udover det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.  Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for at vi kan kommunikere med dig, at Danske Handicaporganisationer har dit samtykke til behandling af personoplysninger.

De kategorier af personoplysninger, som Danske Handicaporganisationer behandler

Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om dig som: CPR. nr., navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, mv.

Vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, om dig især med hensyn til helbredsoplysninger. Derimod registrerer Danske Handicaporganisationer normalt ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Hvis det kan forekomme, at Danske Handicaporganisationer registrerer sådanne personoplysninger, vil det kun ske efter samtykke fra dig.

Videregivelse af oplysninger

Danske Handicaporganisationer videregiver ikke dine personoplysninger til andre, medmindre du har givet samtykke, eller hvis Danske Handicaporganisationer er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive personoplysningerne.

3.     Indsigt i egne oplysninger

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig, som Danske Handicaporganisationer registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre.

Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten skal du rette henvendelse til Danske Handicaporganisationers dataansvarlige (se ovenfor)

Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en måned, og oplysningerne udleveres normalt gratis. Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange, eller er grundløs, kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger, eller Danske Handicaporganisationer kan afvise at efterkomme din anmodning.

4.     Dine øvrige rettigheder: Retten til berigtigelse, sletning og begrænsning

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16-18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af oplysninger (retten til at blive glemt) eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger, bl.a. medens de undersøges.

For en god ordens skyld skal det nævnes, at Danske Handicaporganisationer ikke benytter sig af automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering.

5.     Sletning af personoplysninger

Danske Handicaporganisationer opbevarer kun oplysninger om dig, så længe det er nødvendigt, for at vi kan samarbejde med dig.

Når vores samarbejde ophører, opbevarer Danske Handicaporganisationer dine oplysninger efter forældelseslovens regler, dvs. i maximalt 5 år, medmindre der er en konkret grund til at bevare oplysningerne længere. For eksempel, hvis der er rejst krav over for Danske Handicaporganisationer, hvor oplysningerne har betydning for sagen.

6.     Datasikkerhed

Danske Handicaporganisationer overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at institutionen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene.

Sikkerhedsbestemmelserne er fastlagt i Danske Handicaporganisationers databeskyttelsespolitik.

7.     Klagevejledning

Ønsker du at klage over Danske Handicaporganisationers behandling af dine personoplysninger, kan du fremsende en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Telefon 33 19 32 00.

E-mail:  dt@datatilsynet.dk.

Hjemmeside:  https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/

Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage.