Du er her:

Datasikkerhedshåndbog

Indholdsfortegnelse

1. Organisering og ansvar 
2. Retningslinjer for sikkerhed, der især berører medarbejderne 
2.1 Instruktion og undervisning om databehandlingssikkerhed 
2.2 Retningslinjer for adgangsstyring 
2.3 Brugeroprettelse og nedlæggelse 
2.4 Regler for login og password 
2.5 Medarbejdernes brug af password 
2.6 Anvendelse af mails og opbevaring af mails i mailboks 
2.7 Regler for anvendelse af institutionens mobile udstyr 
2.8 Anvendelse af private PC’ere, datamedier og telefoner til behandling af personoplysninger 
2.9 Regler for anvendelse af internettet og netværkstjenester 
3. Generelle sikkerhedsbestemmelser 
3.1 Beskyttelse af udstyr 
3.2 Logning og overvågning 
3.3 Backup 
3.4 Retningslinjer for netværkssikkerhed 7
3.5 Beskyttelse mod skadevoldende programmer og kode 
3.6 Retningslinjer for styring af sikkerhedshændelser 
3.7 Retningslinjer for styring af leverandører og databehandlere 
4. Principper, regler og forretningsgange for behandling af persondata 
4.1 Principper for behandling af personoplysninger 
4.2 Anvendelse af samtykke som grundlag for behandling af personoplysninger 
4.3 Procedurer for udøvelse af den registreredes rettigheder, der sikrer 
4.4 Fortegnelser udarbejdet over behandlingsaktiviteter med personoplysninger, der beskriver 
Bilag 1 Organisation og ansvar 

Reglerne i denne datasikkerhedshåndbog er fastsat på baggrund af databeskyttelsespolitikken, se dokument I-3 (dokumentnr. 383257).

NB: Reglerne gælder både for medarbejdere og aktive i DH’s lokalafdelinger, hvor dette giver mening, men for nemheds skyld skrives der kun medarbejdere.

1. Organisering og ansvar

Planlægning, implementering og kontrol af databeskyttelsespolitikken er defineret af Danske Handicaporganisationers ledelse, der også er ansvarlig for implementering og vedligeholdelse af datasikkerhedssystemet og er ansvarlig for opfølgning på sikkerhedshændelser.

Danske Handicaporganisationers ledelse har i vedlagte bilag 1 fastsat, hvem der har ansvaret for forskellige dele af databehandlingssikkerheden på følgende områder:

• Automatiske (IT) databehandlingssystemer: De data, der opbevares i systemerne, samt de forretningsgange, der har tilknytning til systemerne (systemejer).
• Manuelle systemer med persondata (arkiv): De data, der opbevares i systemerne, samt de forretningsgange, der har tilknytning til systemerne (systemejer).
• System- og netværksadgang: Styring, tildeling af rettigheder og adgangskoder.
• IT-kontrakter og andre kontrakter, der indebærer behandling af persondata – indgåelse og opfølgning.
• Indkøb af hardware og installation af software.
• Henvendelser fra de registrerede om indsigt i sine personoplysninger eller udøvelse af retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling og ret til dataportabillitet.
• Meddelelser til den registrerede om registreringer, herunder oplysninger på institutio-nens hjemmeside.
• Sikkerhedshændelser, opsamling og styring og pligtig anmeldelse af brud på person-datasikkerheden til Datatilsynet og de registrerede, der er berørt af bruddet.
• I forbindelse med ansættelsen modtager medarbejderen særskilt instruktion i databe-handlingsssikkerhed og anvendelse af databehandlersystemerne.

2. Retningslinjer for sikkerhed, der især berører medarbejderne

Ledere og medarbejdere er ansvarlige for at efterleve retningslinjer og procedurer for databehandlingssikkerhed i det daglige arbejde.

Danske Handicaporganisationer behandler som led i sit arbejde følsomme oplysninger om aktive og samarbejdspartnere som grundlag for arbejdet, og det er derfor vigtigt, at alle har fokus på, at personoplysninger altid skal behandles fortroligt og kun videregives eksternt, hvis der foreligger et samtykke fra den registrerede, eller hvis det sker som følge af lovgivningen.

I det interne samarbejde hos Danske Handicaporganisationer gives eller udveksles kun personoplysninger, der er nødvendige for udførelse af arbejdet i Danske Handicaporganisationer, eller som er nødvendige for udførelse af personaleadministration.

2.1 Instruktion og undervisning om databehandlingssikkerhed

Ledelsen sørger for, at den nødvendige viden og kompetence om databehandlingssikkerhed kommunikeres til alle medarbejdere, og at der løbende bliver arbejdet med holdninger og viden omkring databehandlingssikkerhed, herunder især i forbindelse med indførelse af nye automatiske databehandlingssystemer eller ændring af eksisterende systemer eller retningslinjer.

I forbindelse med ansættelsen modtager medarbejderne særskilt instruktion i databehand-lingssikkerhed og anvendelse af databehandlersystemerne, og medarbejderne underskriver i forbindelse med ansættelsen en erklæring om at have gjort sig bekendt med institutionens databehandlingssikkerhedspolitik og at være forpligtet til at overholde den.

De ansvarlige for de forskellige automatiske databehandlersystemer modtager den fornødne instruktion, oplæring og kurser om anvendelsen af disse systemer, herunder også om persondatasikkerhed, som giver den nødvendige kompetence til at kunne varetage ansvaret.

2.2 Retningslinjer for adgangsstyring

Styringen og daglig administration af adgangsrettigheder tilrettelægges således, at hver medarbejder kun har adgang til de persondata, der er nødvendige for at kunne udføre sit job.

Medarbejderne har ikke adgang til personoplysninger, som ikke er nødvendige for udførelsen af deres job.

Ledere og mellemledere har adgang til sine egne medarbejderes oplysninger i løn- og HR-systemet.

Medarbejdere, der arbejder med løn, og HR har adgang til alle personaleoplysninger.

Danske Handicaporganisationers direktør og dataansvarlig har adgang til alle oplysninger i alle systemer.

2.3 Brugeroprettelse og nedlæggelse

Ved oprettelse som bruger i et databehandlingssystem skal hver medarbejder tildeles et unikt brugernavn og adgangskode. Brugernavnet er personligt og må ikke overdrages til andre.

Ved oprettelse eller nulstilling af adgangskode skal medarbejderen tildeles en midlertidig adgangskode, som skal ændres ved første anvendelse. Udlevering af den midlertidige ad-gangskode skal ske på en sikker måde.

Midlertidige adgangskoder skal opfylde de gældende krav til adgangskoder, som er be-skrevet nedenfor.

Standardadgangskoder fra systemleverandører skal ændres i forbindelse med installation af nye databehandlingssystemer.
Ved omplaceringer og omorganiseringer skal den nye leder sikre, at medarbejderen kun har de autorisationer, der er et arbejdsmæssigt behov for, og at eventuelle ændringer af adgangsrettigheder registreres i systemerne af den ansvarlige for styring af adgangsstyringen.

Ved ansættelsesforholdets ophør skal medarbejderen aflevere IT-udstyr og lignende, som tilhører Danske Handicaporganisationer, og den ansvarlige for adgangsstyringen inddrager medarbejderens adgangsrettigheder senest ved den pågældendes fratræden.

2.4 Regler for login og password

Adgangen til alle IT-systemer og netværk sker via et personligt tildelt brugernavn og ad-gangskode. Adgangskode har en gyldighed på max 6 måneder og skal opfylde følgende krav:

• Minimum 8 karakterer langt.
• Indeholde både store og små bogstaver samt mindst et tal eller tegn.
• Ikke tidligere være anvendt af brugeren.
• Blokeres i 30 minutter efter 5 mislykkede loginforsøg.
• Alle arbejdsstationer skal have en skærmlås, der aktiveres automatisk efter højest 15 minutters inaktivitet med krav om indtastning af password.

Adgangskoder til administratoradgang opbevares i en forseglet kuvert i et aflåst penge-skab hos den dataansvarlige.

Den ansvarlige for adgangsstyringen kan vælge at forny en brugers adgangskode og tildele brugeren en ny, hvis dette skønnes at være nødvendigt.

For at sikre overholdelse af retningslinjerne om databehandlingssikkerhed, samt med henblik på at forebygge eller udbedre systemnedbrud, kan den dataansvarlige logge på enhver brugerkonto for at arbejde der.

2.5 Medarbejdernes brug af password

Adgangskoder er personlige og må under ingen omstændigheder udleveres til andre eller skrives ned.

Anvendelse af fælles adgangskode er ikke tilladt.

Hvis flere medarbejdere benytter den samme PC-arbejdsstation, skal den enkelte medar-bejder logge på med sin personlige adgangskode, før der udføres arbejdsopgaver på PC-arbejdsstationen, og logge af, inden den næste medarbejder overtager PC-arbejdsstationen.

Når en medarbejder forlader en tændt arbejdsstation, skal den adgangskodebeskyttede skærmlås være aktiveret.

Brug af programmer og behandling af data, hvor en anden medarbejder er logget på, kan ske undtagelsesvist og efter konkret godkendelse af ledelsen, f.eks. i vikartilfælde.

Anvendelse af en password-keeper på f.eks. egen mobiltelefon skal godkendes af den ansvarlige for adgangsstyring.

Såfremt adgangskoden kompromitteres, eller der opstår mistanke herom, er det medarbejderens ansvar straks at ændre sin adgangskode og underrette den ansvarlige for adgangsstyring.

2.6 Anvendelse af mails og opbevaring af mails i mailboks

E-mailsystemer er beregnet til arbejdsmæssige forhold, men i det omfang, det ikke generer den arbejdsrelaterede anvendelse, må e-mailsystemet anvendes til private formål.

Medarbejderne skal overholde følgende regler vedr. brug af mail:

• Danske Handicaporganisationers regler om databeskyttelse skal overholdes ved brug af e-mailsystemer.
• Man må ikke åbne filer i e-mails fra en afsender, der er ukendt, eller som man ikke har tillid til.
• E-mails, der indeholder fortrolige eller personfølsomme oplysninger, skal altid sendes i det lukkede kredsløb.
• Såfremt en modtager ikke er tilsluttet det lukkede, kan der ikke anvendes e-mails til denne modtager, som indeholder fortrolige eller personfølsomme oplysninger, herunder f.eks. cpr-nummer.
• Det er ikke tilladt at sætte e-mailsystemet op til automatisk at videresende modtagne e-mails til en privat eller anden ekstern e-mailadresse.
• Private e-mails skal markeres med teksten ”PRIVAT” i emnefeltet og arkiveres i en undermappe navngivet med ”PRIVAT”, hvis medarbejderen ønsker, at organisationen i videst muligt omfang ikke gør sig bekendt med indholdet. Ved sikkerhedsbrud, sy-stemfejl eller mistanke om brud på databehandlingssikkerheden vil administrationen og systemleverandøren i nødvendigt omfang kunne tilgå de private e-mails.

Personoplysninger om borgere, klienter eller medarbejdere må ikke opbevares eller gem-mes i mailsystemet i den enkelte medarbejders mail-mapper. Oplysningerne skal hurtigst muligt gemmes i de autoriserede IT-systemer til borger, -klient og HR-data. Oplysningerne slettes derefter i medarbejderens mailsystem hurtigst muligt.

2.7 Regler for anvendelse af institutionens mobile udstyr

2.7.1 Oplysninger og programmer

Medarbejderne må ikke downloade eller gemme følsomme personoplysninger, herunder cpr-nummer, om medlemmer og samarbejdspartnere på institutionens mobile udstyr som PC’ere, USB-nøgler, mobiltelefoner mv.

Ledelsen kan i konkrete tilfælde tillade download af personoplysninger på Danske Handicaporganisationers mobile udstyr, hvis arbejdet nødvendiggør dette. Det anvendte mobile udstyr skal i disse tilfælde være beskyttet med password – dette gælder også USB-nøgler.
Personoplysningerne skal slettes på det mobile udstyr umiddelbart efter brugen.

2.7.2 Beskyttelse af udstyr mod bortkomst og tyveri

Medarbejderne skal håndtere mobilt udstyr på en måde, så risikoen for tyveri minimeres.

Mobilt udstyr bør ikke efterlades i biler, uanset om det er placeret i kabine, handskerum eller bagagerum.

Mobilt udstyr, der efterlades på kontoret efter arbejdstid, skal være lukket ned.

2.8 Anvendelse af private PC’ere, datamedier og telefoner til behandling af personoplysninger

Oplysninger vedrørende Danske Handicaporganisationers aktive og samarbejdspartnere, samt HR-oplysninger om medarbejdere, må ikke downloades på private PC’ere, private mobiltelefoner eller andet privat udstyr, uanset hvilken sikkerhedsbeskyttelse disse enheder har.

2.9 Regler for anvendelse af internettet og netværkstjenester

Privat brug af internetadgang må finde sted i det omfang, det er foreneligt med medarbej-derens varetagelse af sit daglige arbejde og i øvrigt ikke strider mod lovgivningen, Danske Handicaporganisationers regler om databehandlingssikkerhed og værdigrundlag.

Medarbejdere må ikke anvende Danske Handicaporganisationers IT-udstyr til bevidst at opsøge anstødelige eller ulovlige hjemmesider som f.eks. racistiske eller børnepornografiske hjemmesider.

Der må ikke via de sociale netværkstjenester udveksles fortrolige oplysninger, herunder personoplysninger vedrørende Danske Handicaporganisationers forhold eller sager.

3. Generelle sikkerhedsbestemmelser

3.1 Beskyttelse af udstyr

IT-udstyr skal være placeret, så skader og uautoriseret adgang minimeres, og driftskritisk IT-udstyr skal beskyttes mod tyveri.

IT-udstyr, der benyttes til behandling af personoplysninger eller værdioplysninger, skal placeres på en sådan måde, at det er beskyttet mod adgang fra uvedkommende.

Printere, der benyttes til udskrivning af personoplysninger, bør være konfigureret således, at det er muligt at udskrive dokumenter fortroligt under medarbejderens tilstedeværelse ved printeren.

I forbindelse med indkøb af IT-udstyr besluttes det, om IT-udstyret skal tyverisikres gen-nem mærkning.

Bortskaffelse af IT-udstyr, som indeholder personoplysninger, skal i det omfang, det er muligt, ske ved fysisk destruktion.
Ved salg, genbrug eller bortskaffelse af IT-udstyr, herunder PC’ere og eksterne harddiske, skal alle data lagret på udstyret slettes på en sådan måde, at data ikke kan gendannes.

3.2 Logning og overvågning

Der foretages logning af brugeraktiviteter i de IT-systemer, hvor der behandles følsomme personoplysninger om Danske Handicaporganisationers medlemmer og samarbejdspartnere.

Logningen omfatter:

• Medarbejderidentifikation.
• Dato for systemanvendelse, specificering af systemer, log-on og log-off.
• Fejlede og succesfulde adgangsforsøg

Logdata opbevares i 6 måneder, hvorefter de skal slettes, hvis der ikke er særlige grunde til at opbevare dem længere

3.3 Backup

For data, der hostes hos en ekstern databehandler, aftales det i IT-kontrakten og/eller i databehandleraftalen, hvilken metode og hyppighed for backup, der anvendes. Backup af hostede data hos ekstern databehandler skal minimum foretages én gang i døgnet.

3.4 Retningslinjer for netværkssikkerhed

Al adgang til det administrative netværk skal ske med brugernavn og adgangskode.

Netværksudstyr skal konfigureres efter best practice for sikkerhedskonfigurationer.

3.5 Beskyttelse mod skadevoldende programmer og kode

Netværksindgange og e-mail-trafik til og fra organisationen skal være beskyttet mod ond-sindet kode.

Det skal være muligt at blokere ondsindede websider eller e-mails, således at disse ikke kan tilgås.

Der skal som minimum skannes for følgende typer af data:

Kritiske systemfiler.
Master boot records.
Specifikke filer såsom PDF, eksekverbare filer, makroer, scripts, ondsindede links i e-mails, mm.
Indgående/udgående netværkstrafik.
Java applets og browser-relaterede trusler.

3.6 Retningslinjer for styring af sikkerhedshændelser

Ved konstatering af brud, eller formodning om brud på reglerne om databehandlingssik-kerhed, skal den ansvarlige leder og den ansvarlige for indberetning til Datatilsynet underrettes herom.

Hvis hændelsen har relation til et bestemt IT-system, skal systemejeren også underrettes.

Medarbejdere, der konstaterer IT-sikkerhedshændelser, eller har en formodning herom, skal øjeblikkeligt notere alle vigtige detaljer såsom typen af brud, den opståede fejl, beskeder på skærmen og usædvanlige hændelser.

Den ansvarlige for indberetning til Datatilsynet skal sikre:
• at databehandlere, der hoster de pågældende data og/eller IT-systemer, anmodes om at bistå med at sikre overholdelse af forpligtelserne om behandlingssikkerhed og anmeldelse af brud på sikkerheden til Datatilsynet og den registrerede,
• at der,sker anmeldelse af sikkerhedsbruddet til Datatilsynet inden for fristen på 72 timer, medmindre det er usandsynligt, at bruddet indebærer en risiko,
• at der sker underretning til de registrerede, hvis bruddet er en risiko for den registreredes rettigheder,
• at der straks iværksættes de foranstaltninger, der er nødvendige for at korrigere de konstaterede fejl eller svagheder,
• at der udarbejdes en redegørelse fra involverede parter ved større it-sikkerhedshændelser,
• at der sker opsamling og bearbejdning af oplysninger om it-sikkerhedshændelser.

3.7 Retningslinjer for styring af leverandører og databehandlere

Danske Handicaporganisationer anvender i videst muligt omfang hostede løsninger hos eksterne leverandører og databehandlere.

I alle tilfælde, hvor persondata hostes og/eller behandles hos en ekstern databehandler, skal der indgås en databehandleraftale enten som en del af IT-kontrakten eller som en særlig aftale, der evt. kan dække flere IT-kontrakter.

IT-kontrakten og/eller databehandleraftalen skal også altid indeholde en beskrivelse af de fysiske og logiske sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren er forpligtet til at overholde.

3.7.1 Databehandleraftaler

Ved indgåelse af databehandleraftaler skal Danske Handicaporganisationer som minimum sikre sig, at databehandleraftalen er i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens artikel 28.

Databehandlerens behandling af persondata skal således være reguleret af en bindende kontrakt, der skal foreligge skriftligt, herunder elektronisk. Ifølge forordningen skal denne kontrakt, der kaldes en databehandleraftale, mindst indeholde følgende bestemmelser:
• Fastsættelse af genstanden for og varigheden af behandlingen, behandlingens karakter og formål, typen af personoplysninger og kategorierne af registrerede.
• At databehandleren kun må behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige,
• At databehandleren sikrer, at de personer, der behandler personoplysninger, har tavs-hedspligt.
• At databehandleren iværksætter alle de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som kræves i henhold til forordningens artikel 32 (se nedenfor i næste afsnit).
• At databehandleren så vidt muligt bistår den dataansvarlige teknisk og organisatorisk med forpligtelsen til at besvare henvendelser fra de registrerede om deres rettigheder.
• At databehandleren bistår den dataansvarlige med at sikre overholdelse af forpligtel-serne om behandlingssikkerhed samt anmeldelse af brud på sikkerheden til Datatilsy-net og den registrerede.
• At databehandleren efter den dataansvarliges valg sletter eller tilbageleverer alle per-sonoplysninger til den dataansvarlige.
• At databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige, til rådighed for den dataansvarlige.
• At databehandleren ikke gør brug af en anden databehandler (underleverandør) uden skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige.
Hvis den eksterne databehandler ønsker at anvende underleverandører, skal databehand-leraftalen med databehandleren indeholde følgende bestemmelser:
• at databehandleren skal opfylder de betingelser, der er fastsat, for at gøre brug af en anden databehandler (underleverandør) – fx at behandling af personoplysninger kun må ske inden for EU,
• at databehandleren har pligt til at indgå en databehandleraftale med sin underleverandør, der sikrer, at denne har de samme forpligtelser, som databehandleren har over for den dataansvarlige, herunder de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

3.7.2 Leverandørens/databehandlerens sikkerhedsniveau, håndtering af sikkerhed og kontrol med leverandøren

Det skal fremgå af databehandleraftalen og/eller IT-kontrakten, at databehandleren forpligter sig til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer et sikkerhedsniveau, der opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningens artikel 32.

Af IT-kontrakterne og/eller databehandleraftalerne bør fremgå bestemmelser om at leve-randøren/databehandleren:
• Er bekendt med og garanterer, at ydelserne opfylder alle krav i Danske Handicaporga-nisationers databehandlingssikkerhedspolitik, herunder datasikkerhedshåndbogen.
• Behandler Danske Handicaporganisationers data fortroligt i overensstemmelse med god it-skik.
• Opretholder en rimelig og opdateret beskyttelse af driftsmiljøet i overensstemmelse med god it-skik og praksis.
• Har et beredskab, der begrænser driftsafbrydelser, herunder backup.
• Foretager en årlig katastrofe- og reetableringstest.
• Kan reetablere systemer og data efter et nedbrud.
• Får foretaget en årlig IT-revision af driften efter en international anerkendt revisions-standard.
• Tillader, at kunden er berettiget til at gennemføre inspektion af driftsmiljøet.
• Skal opretholde relevante forsikringer, herunder for datatab.
• Er ansvarlig for, at hans ydelser overholder lovgivningen.
• Skal udforme og kontinuerligt ajourføre dokumentation, herunder driftshåndbog.
• Efter anmodning udlevere oplysninger og dokumentation.

4. Principper, regler og forretningsgange for behandling af persondata

Ledelsen fastsætter principper og forretningsgange for Danske Handicaporganisationers behandling af persondata, der sikrer overholdelse af Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

Forretningsgangene omfatter de nedenfor fastsatte principper og regler.

4.1 Principper for behandling af personoplysninger

Ledelsen har besluttet, at det – udover det øvrige fastsatte sikkerhedsniveau – skal sikres, at persondata:

• Behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde (hjemmel).
• Indsamles og viderebehandles til udtrykkeligt angivne og legitime formål (formålsbegrænsning).
• Begrænses til, hvad der er nødvendigt til formålet (dataminimering).
• Er korrekte og ajourførte (rigtighed).
• Ikke opbevares i et længere tidsrum, end hvad der er nødvendigt (opbevaringsbe-grænsning).

Beslutning vedrørende principper for behandling

I forbindelse med instruktionerne for de enkelte databehandlingssystemer fastlægges be-handlingen af persondata, så det sikres, at behandlingen har hjemmel, at den er formålsbegrænset, nødvendig og rigtig.

Opbevaringsbegrænsning

Der er fastsat regler for opbevaringsbegrænsning i form af, hvornår persondata skal slettes i alle databehandlingssystemer, såvel elektroniske som manuelle. Se dokumentnr. 369671 og 369754.

4.2 Anvendelse af samtykke som grundlag for behandling af personoplysninger

Det skal sikres:

• at samtykket er givet frivilligt,
• at samtykket er specifikt, så det klart og tydeligt fremgår, hvad det er givet til,
• at det tydeligt kan påvises, at den registrerede har givet samtykke,
• at samtykket er givet skriftligt på en måde, hvor det klart kan skelnes fra andre forhold,
• at det gives i et klart og enkelt sprog, og
• at den registrerede er oplyst om, at samtykket nemt kan trækkes tilbage.

Beslutning vedrørende samtykke

Ledelsen har udarbejdet retningslinjer for brug af samtykke i følgende tilfælde:

• Samtykke fra aktive i DH’s lokalafdelinger.
• Samtykke fra DH’s repræsentanter i råd, nævn og udvalg.
• Samtykke til personaleadministration under og efter ansættelsen.

Der henvises til de udarbejdede samtykker, se dokumentnr. 369765, 370501 og 369686.

4.3 Procedurer for udøvelse af den registreredes rettigheder, der sikrer

• at den registrerede i en let tilgængelig form i et kortfattet, gennemsigtigt, letforståe-ligt, klart og enkelt sprog kan få oplysning om det registrerede,
• at den registrerede modtager de lovpligtige oplysninger ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede eller hos andre,
• at der er en klar placering af hvem, der har ansvaret for at behandle anmodninger fra den registrerede om indsigt i sine personoplysninger eller udøvelse af retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling og ret til dataportabillitet.

4.4 Fortegnelser udarbejdet over behandlingsaktiviteter med personoplysninger, der beskriver

• Navn på og kontaktoplysninger om den dataansvarlige.
• Formålene med behandlingen af personoplysningerne.
• Kategorier af de registrerede og kategorier af personoplysninger.
• Kategorier af modtagere, som personoplysningerne videregives til.
• Tidsfrister for sletning af de forskellige kategorier af oplysninger.
• Generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger vedrørende behandling af persondata (ved henvisning til Databehandlingssikker-hedspolitikken).

Bilag 1 Organisation og ansvar

Ledelsen har fastsat, hvem der har ansvaret for forskellige dele af databehandlingssik-kerheden på følgende områder.

Databehandlingssikkerhedsområde

Ansvarlig leder/medarbejder

Styring af systemadgang og netværksadgang samt tildeling af rettigheder

Dataansvarlig

Indgåelse af IT-kontrakter og andre kontrakter, der indebærer behandling af persondata

Dataansvarlig

Indkøb af hardware og installation af software

Dataansvarlig

Behandling af henvendelser fra de registrerede om indsigt i sine personoplysninger eller udøvelse af retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling

Dataansvarlig

Meddelelser til den registrerede om registrering, herunder oplysninger på hjemmesiden

Dataansvarlig

Opsamling og styring af sikkerhedshændelser og anmeldelse af brud på persondata-sikkerheden til Datatilsynet og de registrerede, der er berørt af bruddet - når dette er påkrævet.

Dataansvarlig

I forbindelse med ansættelsen modtager medarbejderen særskilt instruktion i databehandlingssikkerhed og anvendelse af databehandlersystemerne.

Dataansvarlig