Du er her:

Social

Her finder du information om råd og nævn inden for socialområdet, som Danske Handicaporganisationer er repræsenteret i. De først er på nationalt niveau, hvorimod de sidste to er regionale.

Nationale råd og nævn på socialområdet

Ankestyrelsen og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

Formål

Ankestyrelsen og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg behandler klager over afgørelser truffet i kommunerne på henholdsvis social- og beskæftigelsesområdet. Ankestyrelsen og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg træffer kun afgørelse i principielle sager. Dog behandler Ankestyrelsen og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fra 2014 også et udvalg af 1200 ikke-principielle sager fordelt mellem social- og beskæftigelsesområdet. Dette blev besluttet da man nedlagde De Sociale nævn og Beskæftigelsesnævnene, for at få et lægmands blik på de ikke-principielle sager. Når en sag behandles af Ankestyrelsen og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, er der tale om at klagesagen afgøres på et såkaldt ankemøde.

Sammensætning

Et ankemøde har en domstolslignende sammensætning og procedure. Dvs. at der udover jurister fra Ankestyrelsen deltager beskikkede medlemmer – også kaldet lægmænd – som har stemmeret. DH udpeger 18 beskikkede medlemmer til Ankestyrelsen og 10 beskikkede medlemmer til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

DH er repræsenteret ved følgende medlemmer i Ankestyrelsen:

 • Jens Tamborg                             Spastikerforeningen (2. periode)
 • Dorrit Due                                     Scleroseforeningen (2. periode)
 • Helge Petersen                            Lungepatient.dk (2. periode)
 • Ingrid Dybvad Andersen           Parkinsonforeningen (2.periode)
 • Helle Johansson                          Landsforeningen SIND (2. periode)
 • John Heilbrunn                            Dansk Blindesamfund (2. periode)
 • Tharben Hansen                          Scleroseforeningen (2. periode)
 • Kaja Brolykke Eiding                   PTU
 • Janne Sander                                Muskelsvindfonden
 • Birthe Pedersen                            Lungepatient
 • Peter Krarup Halager Nielsen    Autisme
 • Henik Lam                                       PTU
 • John Heilbruun                              Dansk Blindesamfund
 • Kirsten Jean Christensen             PTU
 • Steffen Winther                              Dansk Blindesamfund
 • Lena Nielsen                                   Dansk Handicap Forbund
 • Freddy Nielsen                               Dansk Blindesamfund

DH er repræsenteret ved følgende medlemmer i Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg:

 • Line Bülow                                 Gigtforeningen
 • Bjerne Søberg                            Landsforeningen SIND
 • Poul Erik Henriksen                  Nyreforeningen
 • Gitte Frank Pedersen               Parkinsonforeningen
 • Jan Fristrup                                Dansk Blindesamfund
 • Mette Sommer Sindsay          Danske Døves Landsforbund             
 • Inger Steen Møller                    Dansk Handicapforbund
 • Ole Johnsen                               PTU

Mere information om ankestyrelsen og ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Alle andre klagesager afgøres administrativt af Ankestyrelsen. Du kan læse mere om Ankestyrelsen her.

Ankestyrelsens kontaktforum for beskikkede medlemmer

Formål

Kontaktforum blandt de beskikkede medlemmer i Ankestyrelsen med henblik på at sikrer et godt løbende samarbejde. Kontaktforum blev etableret i 2009? [Jeg kan ikke finde yderligere information om dette. Heller ikke hvornår det er etableret].

DH er repræsenteret ved følgende medlem:

 • John Heilbrunn   Dansk Blindesamfund

Mere information

Læs mere om Ankestyrelsens Kontaktform.

Ankestyrelsens Rådgivende Praksisudvalg

Formål

AnkestyrelsensRådgivende Praksisudvalgfølger og rådgiver Ankestyrelsen, om Ankestyrelsens praksiskoordinering på social- og beskæftigelsesområdet. Praksiskoordineringen omhandler de mange sager på social- og beskæftigelsesområdet, som borgerne ikke klager over. For at sikre kvaliteten i sagerne laver Ankestyrelsen en løbende overordnet koordinering gennem Ankestyrelsens praksisundersøgelser.

Praksisudvalget kan komme med input til indsatsområder og rådgive om formidling og vejledning af Ankestyrelsens praksis. Ankestyrelsen udarbejder årligt en redegørelse til praksisudvalget om sagsbehandlingen i kommunale klagesager. Herudover er praksisudvalget med til at opsætte kriterier for de 1.200 ikke-principielle klagesager, som skal behandles i Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg efter at De Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnene blev nedlagt.

Sammensætning

Styrelseschef i Ankestyrelsen Thorkil Juul er formand for udvalget. De øvrige medlemmer af udvalget består af en repræsentant fra KL, LO, DA, FTF og DH.

DH er repræsenteret ved følgende medlem:

 • Heidi Thamestrup           Landsforeningen Autisme

Mere information om Ankestyrelsens rådgivende praksisudvalg

Læs mere om Praksisudvalget her.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH)

Formål

DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet skal medvirke til at styrke retssikkerheden for mennesker med et handicap. DUKH giver uvildig rådgivning til mennesker med handicap og deres pårørende i sager, der måske er gået i hårdknude, eller hvor borgeren føler sig uretfærdigt behandlet. DUKH skal også medvirke til at forbedre sagsbehandlingen på handicapområdet gennem forebyggelse, bl.a. ved at formidle erfaringer i artikler, på nettet og igennem foredrags- og kursusvirksomhed. DUKH er en selvejende institution under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. DUKH blev etableret januar 2002.

Sammensætning

DUKH’s bestyrelse består af en formand og 8 medlemmer. DH er repræsenteret ved 3 medlemmer

DH er repræsenteret ved følgende medlemmer:

 • Stig Langvad                                  DHF
 • Sytter Kristensen                          Landsforeningen LEV 
 • Allan Steen Lynge                        Bløderforeningen

Mere information om Den uvildige konsulentordning på handicapområdet

Læs mere om DUKH her.

Strategisk Dialogforum i Socialstyrelsen

Formål

Det Strategiske Dialogforum i Socialstyrelsen er et frivilligt nedsat forum, på opfordring af Socialstyrelsen. Formålet med forummet er at drøfte den overordnede udvikling og strategiske tendenser på det specialiserede socialområde. Herudover skal forummet drøfte behov for mulige initiativer og indsatser. Forrummet blev oprettet i foråret 2014.

Sammensætning

Det strategiske dialogforum består af Socialstyrelsens øverste ledelsesniveau, samt repræsentanter fra handicaporganisationerne, KL og Danske Regioner. DH er repræsenteret med 5 personer. ’

DH er repræsenteret ved følgende medlemmer:

 • Per Olesen                                    Epilepsiforeningen
 • Knud Kristensen                          SIND
 • Sytter Kristensen                         LEV             
 • Lise Beha Erichsen                      Hjernesagen
 • Torben Møller Jensen                Stammeforeningen i Danmark

Mere information om det strategiske dialogforum i socialstyrelsen

Regionale råd og nævn

Regionale Dialogforum (Kommunerne)

Formål

Der blev i 2010 indgået aftale mellem Danske Handicaporganisationer, Skole og Forældre samt KL om etablering af regionale dialogfora mellem kommuner og brugerorganisationer. Formålet med aftalen er at bidrage til åbenhed, vidensudveksling og drøftelse om udviklingen af indsatser og de tilbud, der skal stilles til rådighed på tværs af kommuner på social- og specialundervisningsområdet.

Sammensætning

Medlemmer af Dialogforum er: KKR’s Formand og Næstformand, 3 repræsentanter fra DH og en repræsentant fra Skole og Forældre. Derudover kan kommunale fagpersoner deltager i møderne.

DH er repræsenteret med følgende medlemmer:

Region Hovedstaden:

 • Kristen Elise Hove                        Landsforeningen SIND
 • Maja Dal                                         Parkinsonforeningen
 • Jens Barfoed                                 Hjernesagen

Region Sjælland:

 • Stella Steengaard                         DH Vordingborg
 • Lene Danielsen                             DH Odsherred
 • Morten Løvshall                            Landsforeningen LEV

Region Midtjylland

 • Orla Bredgaard                              PTU
 • Jørgen Ahler                                  Autismeforeningen
 • Tom Møller Jensen                       Landsforeningen LEV

Region Syddanmark

 • Ole Lennart Hansen                       Landsforeningen LEV
 • Bente Rey                                          Dansk Handicap Forbund

Region Nordjylland

 • Irene Hjortshøj                                  DH Frederikshavn
 • Allex Lund Pedersen                       DH Rebild 
 • Anders Hind                                      Landsforeningen LEV

 

Mere information om det regionale dialogforum

Læs mere om de enkelte forummer her.

Regionale kontaktforum på handicapområdet (Regionerne)

Formål

De Regionale kontaktforum er frivilligt nedsatte råd mellem Regionerne og handicaporganisationerne. Formålet med rådene er at være et debatskabende forum, der medvirker til at styrke dialogen mellem regionen og handicaporganisationerne. Herunder drøfte indholdet og udførelsen af den regionale indsats, der har relevans for mennesker med et handicap og om overordnede og tværgående handicappolitiske spørgsmål. Der er regionale kontaktfora i 4 ud af de 5 regioner. Det drejer sig om Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland. Kontaktforummet i Region Sjælland blev nedlagt i 2013, idet regionen kun driver 2 tilbud på det sociale område.

Sammensætning

DH er repræsenteret med 4-5 repræsentanter i hvert forum. De enkelte fora er blevet oprettet løbende siden kommunalreformens ikrafttræden i 2007.

DH er repræsenteret ved følgende medlemmer:

Region Midtjylland

 • Ole Matthesen              Høreforeningen
 • Viggo Jonasen              Hjerneskadeforeningen
 • Elna Birgit Hagen          Gigtforeningen
 • Vakant plads

Region Nordjylland

 • Anders Hind                     Landsforeningen LEV
 • Steffen Winther              Dansk Blindesamfund
 • Irene Hjortshøj                Landsforeningen Sind
 • Birthe Hvolbæk               Diabetesforeningen
 • Ulla Ringgren Nielsen         DH-Aalborg

Region Syddanmark

 • Ole Lennart Hansen                 Landsforeningen LEV
 • Anita Fjerbæk                            SIND
 • Børge Larsen                              PTU
 • Tina Brandt Jensen                   PTU
 • Niels Vogensen                          SIND

Region Hovedstaden

 • Ole Erling Lærke                       PTU
 • Susanne Tarp                             Dansk Blindesamfund
 • Svend Christensen                    Diabetesforeningen
 • Lea Jensen                                  Dansk Blindesamfund
 • Carsten Hussing                         Høreforeningen

Mere information det regionale kontraktforum

Der kan læses mere om de enkelte fora på de respektive regioners hjemmesider.