Du er her:

Sundhed

Her finder du information om råd og nævn inden for sundhedsområdet, som Danske Handicaporganisationer er repræsenteret i. De fire først er nationale repræsentationer, og de resterende er regionale råd og nævn.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Formål

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager over læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og en række andre faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Danmark. Nævnet behandler således sager, hvor klager ønsker at rette kritik mod en eller flere konkrete personers faglige virksomhed. ”Faglig virksomhed” kan ud over behandling og pleje også være forhold som information, samtykke, lægeerklæringer, journalføring, overholdelse af tavshedspligt mv.

Nævnet behandler også indberetninger fra Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen vedr. bestemte sundhedspersoner.

Sammensætning

Nævnet er sammensat en formand, to næstformænd og dels af en række medlemmer med sundhedsfaglig uddannelse, dels en række lægmandsrepræsentanter. Alle udpeges af sundhedsministeren. DH har pt. 9 medlemmer af nævnet.

DH’s repræsentanter i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn er følgende:

 • Ingelise Svendsen     SIND
 • Hans Paulsen            Danmarks Bløderforening  
 • Per Jacobsen            Gigtforeningen
 • Janne Sander            Muskelsvindsfonden

Mere information sundhedsvæsenets disciplinærnævn

Læs mere her: Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Psykolognævnet

Formål

Psykolognævnet fører tilsyn med autoriserede psykologers faglige virke uden for sundhedsvæsenet. Nævnet kan rejse tilsynssager af egen drift eller gøre dette på baggrund af en klage indsendt til nævnet. Nævnet tildeler også autorisationer til psykologer.

Sammensætning

Der er 9 medlemmer af nævnet og et tilsvarende antal personlige suppleanter, alle udpeget af Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.  DH er repræsenteret ved et medlem af nævnet.

DH er repræsenteret ved følgende medlem:

 • Mette Harpsøe Nielsen          Scleroseforeningen
 • Heidi Thamestrup                 Landsforeningen Autisme

Mere information

Læs mere her: Psykolognævnet

Det psykiatriske Patientklagenævn

Formål

Tidligere var der 5 regionale klagenævn, men med reformen af Statsforvaltningen er der nu ét samlet klagenævn. Klagenævnsmøder holdes ude på de enkelte behandlingssteder, og her deltager en formand, en repræsentant for lægerne og en repræsentant fra DH ( i praksis er det altid medlemmer af landsforeningen SIND). Nævnet behandler klager fra psykiatriske patienter over tvangsindgreb (dvs. indlæggelse, medicinering, bæltefiksering mv. uden patientens samtykke).

Sammensætning

Sundhedsministeren udpeger medlemmer og stedfortrædere efter indstilling fra DH. Der er pt. omkring 35 medlemmer og stedfortrædere.

DH er repræsenteret ved følgende medlemmer:

Region hovedstaden

 • Simon Abrahamsen
 • Liselotte Lassen
 • Kirsten Falster
 • Arnfinn Thorsteinsson
 • Lisbeth Dilling (stedfortræder)
 • Vibeke Boolsen (stedfortræder
 • Ditte Damsgaard Johannes (Stedrtræder)
 • Zianaida N. Baban (Stedfortræder)
 • Stephan Mortensen (Stedfortræder)
 • Bjørn Helstrup (Stedfortræder)
 • Johannes Nymark (Stedfortræder)

Region Sjælland

 • Ingelise Svendsen
 • Mogens Nielsen
 • Leni Grundtvig Nielsen
 • Arne Ramskov Hansen (stedfortræder)
 • Birte Bonde Bendixen (stedfortræder)
 • Carl Krebs (stedfortræder)

Region Syddanmark

 • Kate Arndal
 • Claus Peters
 • Jeppe Bruun-Petersen
 • Thorbjørn Halvorsen
 • Anita  Fjerbæk (stedfortræder)
 • Helle Johansson (stedfortræder)
 • Inger Harms (stedfortræder)
 • Flemming Leer Jakobsen (stedfortræder) 
 • Andy  Pedersen (stedfortræder)
 • Else Nissen (stedfortræder)
 • Anne Hvidberg Jørgensen (stedfortræder)

Region Midtjylland

 • Birthe Christiansen
 • Tove Tolstrup
 • Frederik Grønbæk
 • Lilli Tobiasen
 • Birgitte  Larsen (stedfortræder)
 • Frede Budolfsen (stedfortræder)
 • Karin Maria Bærendtsen (stedfortræder)
 • Kim Rattenborg (stedfortræder)
  Marianne Van Den Pol (stedfortræder)
 • Tove Granly Jensen (stedfortræder)
 • Hanne Madsen (stedfortræder)

Region Nordjylland

 • Jens Ibsen
 • Erik Christoffersen (stedfortræder)
 • Dorthe Rold (stedfortræder)

Mere information om det psykiatriske patientklagenævn

Læs mere her: Det psykiatriske Patientklagenævn

Det psykiatriske Ankenævn

Formål

Er man utilfreds med en afgørelse om tvangsindgreb truffet af Det psykiatriske Patientklagenævn, kan man indbringe sagen for Det psykiatriske Ankenævn.

Sammensætning

Det består af en formand, som er dommer, to repræsentanter fra lægerne samt to repræsentanter udpeget af DH (i praksis Landsforeningen SIND). Sundhedsministeren udpeger de to medlemmer samt to stedfortrædere efter indstilling fra DH.

DH's repræsentanter er følgende:

 • Lisbeth Holmgaard                                       Hjerneskadeforeningen
 • Finn Graa Jakobsen                                     Landsforeningen Sind
 • Lennart Frandsen (Stedfortræder)            Landsforeningen Sind
 • Irene Hjortshøj (Stedfortræder)                 Landforeningen Sind

Mere information om Det psykiatriske ankenævn

Læs mere her: Det psykiatriske Ankenævn

REGIONALE REPRÆSENTATIONER

Patientinddragelsesudvalg

Formål

Med virkning fra foråret 2014 er det et lovkrav, at hver region skal oprette et patientinddragelsesudvalg. Det har til opgave at komme med patientsynspunkter på sundhedspolitikken i regionen. Det skal inddrages i og høres om udarbejdelsen af fireårige sundhedsaftaler og praksisplaner, men kan også selv tage emner op.

Sammensætning

Der er alene patientinteresser repræsenteret i udvalget, der er sammensat af medlemmer udpeget af DH, Danske Patienter, Ældresagen og regionsældrerådene.

DH har ret til at udpege 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til hvert af de 5 patientinddragelsesudvalg.

I regionerne er DH er repræsenteret ved følgende medlemmer:

Patientinddragelsesudvalget i Region Nordjylland (C)

 • Ulla Ringgreen Nielsen                             
 • Jens Ibsen                                     SIND
 • Steffen Winther                                

Patientinddragelsesudvalget i Region Midtjylland (C)

 • Birgit Hagen                                          Gigtforeningen
 • Kim Rattenborg                                    SIND
 • Ghita Tougaard                                     PTU
 • Karina Pernille Bentzen (suppl)        Scleroseforeningen
 • Jan Madsen   (suppl)                           Diabetesforeningen
 • Alice Brask   (suppl)                              DH Norddjurs

Patientinddragelsesudvalget i Region Syddanmark

 • Kit Winther                               SIND
 • Peter Skov Jørgensen          Muskelsvindfonden
 • Hanne Grønborg                    Parkinsonforeningen
 • Erika Larsen (suppl)               Dansk Døves Landsforebund
 • Børge Larsen (suppl)             PTU
 • Lars Lehrmann                        Bløderforeningen  

Patientinddragelsesudvalget i Region Sjælland (C)

 • Merete Løvskjold Sørensen                     SIND
 • Ulla Tarp Wæber                                         Scleroseforeningen
 • Ilse Rosenkilde Johansson                       Hjernesagen
 • Kaja Brolykke Eidin (supp)                        PTU 
 • Winnie Lindner Pedersen (suppl)            LEV  

Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden

 • Lotte Klim                                  Diabetesforeningen     
 • Jens Barfoed                             HjerneSagen 
 • Marie Louise Allerslev             Osteoporoseforeningen
 • Svend Christensen (supp)      Diabetesforeningen

Mere information om patientiddragelsesudvalg

Læs mere her: Patientinddragelsesudvalg