Du er her:

Tilgængelighed

Her finder du information om råd og nævn inden for tilgængelighedsområdet, som Danske Handicaporganisationer er repræsenteret i.

Følgegruppe vedrørende tilgængelighed

Formål

Følgegruppen for SBi's aktiviteter dækker SBi's aktiviteter inden for tilgængelighed af byggeri, udearealer og transport. Det er følgegruppens opgave overordnet at rådgive SBi om tilrettelægning af aktiviteter indenfor formidling, rådgivning og forskning i tilgængelighed; herunder identificere samarbejdsområder.

SBi skal vedrørende egne aktiviteter inden for tilgængelighed:

 • fremlægge alle vigtige planer for følgegruppen
 • orientere følgegruppen om væsentlige trufne beslutninger
 • en gang årligt forelægge en statusrapport for følgegruppen

Sammensætning

Følgegruppen sammensættes af repræsentanter for følgende organisationer (antal repræsentanter angivet i parentes):

 • Erhvervs- og Byggestyrelsen (1)
 • Transportministeriet (1)
 • Skov- og Naturstyrelsen (1)
 • Dansk Byggeri (1)
 • Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI (1)
 • Danske Ark (1)
 • Danske Handicaporganisationer (2)
 • Ældresagen (1)
 • Statens Byggeforskningsinstitut, SBi (2)

DH’s repræsentanter i følgegruppen ved følgende:

 • Jens petersen                                 Dansk Handicap forbund
 • John Heilbrunn                              Dansk blindesamfund

Mere information følgegruppen for vedrørende tilgængelighed

Pengeinstitutternes Handicapkontaktudvalg

Formål

Udvalget er et dialogforum mellem handicaporganisationerne og Finansrådet, der giver mulighed for at drøfte specielle problematikker i forholdet mellem pengeinstitutter og kunder med handicap. Udvalget kan behandle tilgængelighed i filialer, net- og mobilbanker, pengeautomater og andre selvbetjeningsløsninger. Også tilgængelighed i forbindelse med produkter og services, som varetages af særskilte selskaber i den finansielle sektor, som for eksempel Nets, er omfattet.

Udvalget giver pengeinstitutsektoren mulighed for at møde handicaporganisationerne i en regelmæssig sammenhæng med henblik på at sætte øget fokus på samarbejdet mellem Finansrådet og handicaporganisationerne for at forbedre vilkårene for mennesker med handicap.

Sammensætning

Udvalget er sammensat af repræsentanter fra Finansrådet samt repræsentanter fra relevante medlemsorganisationer hos Danske Handicaporganisationer. Derudover er Nets også repræsenteret i udvalget, idet Nets varetager en relevant rolle i betalingsinfrastrukturen.

Der afholdes 4 overordnede udvalgsmøder om året med mulighed for ad hoc møder efter behov. Ligeledes er der mulighed for at nedsætte ad hoc arbejdsgrupper med det formål at behandle enkelte problemstillinger.

DH’s repræsentanter i kontaktudvalget er følgende:

 • John Heilbruun                          Dansk Blindesamfund
 • Carsten Hussing                         Høreforeningen
 • Tonny Mortensen                      Landsforeningen LEV
 • Ole Rønne-Christensen           Danske Døves Landsforbund
 • Sven Astrup Knudsen               Dansk Handicap Forbund
 • Monica Løland                            DH               
 • Vakant

 Mere information om pengeinstitutternes handicapkontaktudvalg

DR’s brugerråd

Formål

Brugerrådet giver handicaporganisationerne og DR mulighed for løbende at drøfte DRs handicaptjenester. DR rådfører sig med brugerrådet om kvaliteten af eksisterende tjenester og prioritering af nye tiltag. Brugerrådet drøfter endvidere iværksættelsen af forsøg med nye tjenester, ligesom rådet følger forsøgene og inddrages i evalueringen. Brugerrådet kan komme med forslag til kulturministeren om ændring af kravene til handicaptjenesterne i DR. DR skal i sin public service-redegørelse redegøre for: Dialogen mellem DR og handicaporganisationerne. Brugerrådet mødes tre gange årligt. Tilgængelighedskonsulenten indkalder til møderne, og der udsendes referat fra møderne. 

Sammensætning

Brugerrådet består af medlemmer fra DR og 8-10 fra DH’s medlemsorganisationer.

Derudover indkaldes fageksperter og beslutningstagere fra DR til møderne, når det er relevant i henhold til dagsorden.

DH’s repræsentanter i kontaktudvalget er følgende:

 • John Heilbrunn                           Dansk Blindesamfund                         
 • Tanja V. Andersen                      Dansk Blindesamfund
 • Lars Knudsen                               DDL            
 • Ole Rønne-Christensen            DDL
 • Søren Sickmann                           FDDB          
 • Bitten Rasch                                  FDDB                                
 • Ole Matthesen                              Høreforeningen               
 • Carsten Hussing                            Høreforeningen
 • Stig Langvad                                  DHF                                                   
 • Monica Løland                              DH               

Mere information om DR’s brugerråd

Læs  mere om DR's Brugerråd på dr.dk.

Luftfartens Handicapråd

Formål

Rådet arbejder for at skabe bedre vilkår for flypassagerer med handicap. Rådet beskæftiger sig med flyrejser i Danmark såvel som danske selskaber i udlandet.

Det er Luftfartens Handicapråds opgave at få alle aktører inden for luftfarten til aktivt at undersøge mulighederne for nye initiativer, der kan forbedre de handicappets vilkår. Det gælder tilgængelighed, assistance såvel som service i forbindelse med flyrejser. Blandt aktørerne kan nævnes: myndigheder, flyselskaber, lufthavne, handlingsselskaber, rejsebureauer samt told- og politimyndigheder.
På baggrund af idèudveksling mellem rådets medlemmer, nås der frem til fælles anbefalinger. Rådet har ligeledes til opgave at informere respektive aktører om muligheder og begrænsninger for flypassagerer med reduceret mobilitet – f.eks. om nye EU-initiativer og deres implementering i Danmark.

Udvalget afholder to årlige møder, normalt i månederne marts og september.

Sammensætning

Følgende organisationer/virksomheder/myndigheder er inviteret til at deltage i udvalget:

 • Danske Handicaporganisationer
 • Statens Luftfartsvæsen
 • Luftfartsselskaberne
 • Rejsearrangørerne
 • Handlingsselskaberne
 • Københavns Lufthavne A/S
 • Billund Lufthavn
 • DANSAM (sammenslutningen af danske lufthavne)
 • Politiet, Station 6, Københavns Lufthavn Kastrup
 • Toldvæsenet, Københavns Lufthavn Kastrup

DH’s repræsentanter i Rådet er følgende:

 • Sif Holst                                         Dansk Fibromyalgi Forening
 • Lena Nielsen                                Dansk Handicap Forbund

Mere information om luftfartens handicapråd

Find ud af mere på  hos Trafikstyrelsen.

DSB´s Handicappanel

Formål

DSBs Handicappanel er et dialogforum mellem DSB, Danske Handicaporganisationer og andre interessenter på området, der skal være med til at sikre de bedst mulige løsninger i tog og på stationer inden for de givne økonomiske og fysiske rammer. Forbedringer af tilgængeligheden kræver et tæt samarbejde mellem DSB, Banestyrelsen, trafikselskaberne og kommunerne. Ved større projekter og større tiltag etableres særlige arbejdsgrupper og workshops som det har været tilfældet ved bl.a. IC4, rejsekort og etablering af ledelinjer.

Sammensætning

5 repræsentanter fra handicaporganisationerne og repræsentanter fra hhv. Arriva Tog, Banedanmark, Trafikstyrelsen, Trafikministeriet, Bus og Tog, Trafikstyrelsen, DSB S-tog A/S, DSB, Banedanmark, Ældresagen, Metroselskabet, DSB Øresund.

DH har følgende repræsentanter i Handicappanelet:

 •  Torben Olesen                                        Dansk Blindesamfund                         
 •  Lena Nielsen                                           Dansk Handicap Forbund
 •  Keld Nielsen                                            Danske Blindesamfund 
 •  Carsten Hussing                                      Høreforeningen
 •  Morten Løhndorf  Mortensen               Danske Døves Landsforbund             
 •  Svend Stennicke Larsen (suppleant)  Høreforeningen

Mere information om DSB’s handicappanel 

Movias tilgængelighedsforum

Formål

Trafikselskabet Movia dækker 2 regioner, Region Sjælland og Region Hovedstaden, på nær Bornholm. Tilgængelighedforummet skal skabe dialog mellem Danske Handicaporganisationer, Ældre Sagen, Faglige Seniorer og Movia omkring Movias krav til tilgængelighed i de produkter og den service, der leveres til kunderne. Forummet skal bidrage til at samle og løfte Movias indsats generelt på tilgængelighedsområdet, og sikre et godt alternativ i form af individuelle kørselsordninger for de kunder, der er visiteret til et behovsstyret kørselstilbud.

Forummet skal have fokus på de områder som Movia har direkte indflydelse på i forbindelse til Movias kollektive trafiknet og kørselsordninger. Tilgængelighedsforummet kan således drøfte forhold vedrørende tilgængelighed til Flextrafik, bus, servicebusser og havnebusser, samt tværgående emner som Movias hjemmeside og billetsystem.

Sammensætning

Movias tilgængelighedsforum består af:

 • 3 personer fra Danske Handicaporganisationer
 • 2 personer fra Ældre Sagen
 • 2 personer fra Faglige Seniorer
 • 3 personer fra Movia

DH’s repræsentanter i forummet er følgende:

 • Karin Beyer                                             Osteoporoseforeningen
 • Lene F Andersen                                   Dansk Blindesamfund
 • Bent Brøndum                                        Danske Døves Landsforbund

Mere information om Movias tilgængelighedsforum

Se mere om Movia på Movias hjemmeside.