Du er her:

Undervisning

Her finder du information om råd og nævn inden for undervisningsområdet, som Danske Handicaporganisationer er repræsenteret i.

Klagenævnet for Specialundervisning

Formål

Klagenævnet for Specialundervisning er en uafhængig klageinstans, der tager sig af klagesager over:

 • Specialundervisning i folkeskolen. Det gælder elever, der har behov for undervisning i specialskole eller specialklasse samt elever med behov for støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt i almenklassen.
 • Afslag på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
 • Kvaliteten af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
 • Klager over regionale specialpædagogiske tilbud til førskolebørn
 • Retlige forhold vedrørende kompenserende specialundervisning for voksne.

Hovedparten af de sager, som nævnet behandler vedrører børn og unge, der har behov for specialundervisning i folkeskolen eller et tilbud om STU på grund af autisme, ADHD, dysleksi, epilepsi, cerebral parese eller multiple funktionsnedsættelser.

Sammensætning

Klagenævnet består af en formand, som er udnævnt af undervisningsministeren, og fire medlemmer, som er udnævnt af undervisningsministeren efter indstilling fra Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Handicaporganisationer. Medlemmerne er valgt for en 4-årig udpegningsperiode fra 1. januar 2015 - 31. december 2018, og er indstillet af DH’s forretningsudvalg.

DH’s repræsentanter i Klagenævnet for Specialundervisning er følgende:                                            

 • Karl-Åge Andreasen                                                Ordblindeforeningen
 • Brian Pedersen (stedfortræder)                            Dansk Epilepsiforening
 • Dorrit Anette Christensen                                       Danske Døves Landsforbud
 • Peter Krarup Halager Nielsen (stedfortræder)   Landsforeningen Autisme                                            

Mere information klagenævnet for specialundervisning

Link til medlemmer af Klagenævnet for Specialundervisning hos Ankestyrelsen.

Læs mere om Klagenævnet for Specialundervisning her.

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger

Formål

Ankenævnet træffer den endelige administrative afgørelse i sager inden for en række uddannelsesstøtteordninger. Hovedparten af nævnets sager angår SU og det særlige tillæg til studerende med funktionsnedsættelse (handicaptillæg) på videregående uddannelser. Herudover tager Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger sig af klagesager over:

 • Specialpædagogisk støtte på frie grundskoler og efterskoler.
 • Specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelser (dog ikke den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse).
 • Specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser.

Sammensætning

Når Ankenævnet behandler sager om ovenstående, tiltræder en særligt sagkyndig, der er udpeget af DH. DH har aktuelt udpeget fire særligt sagkyndige, der på skift deltager i møderne. Den nuværende udpegningsperiode er fra januar 2015 til december 2016.

DH’s repræsentanter i Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordning er følgende:

 • Katrine Aagurd Stagstrup    SUMH
 • Louise Rasmussen                 SUMH
 • Anne Vikkelsø                         Danske Døves Landsforbund
 • Rie Lynge Rasmussen          SUMH

Mere information om ankenævnet for statens uddannelsesstøtteordninger hos Uddannelses-og forskningsministeriet.

Rådet for Børns Læring

Formål

Rådet for Børns Læring er et uafhængigt råd, hvis opgaver og sammensætning er fastsat i Folkeskoleloven. Rådet blev nedsat i marts 2014 og afløste det tidligere Skoleråd.

Rådet for Børns Læring har til opgave at følge, vurdere og rådgive undervisningsministeren og ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold om det faglige niveau, den pædagogiske udvikling og elevernes udbytte af undervisningen i folkeskolen og ungdomsskolen og om det pædagogiske arbejde med at understøtte alle børns trivsel, udvikling og læring i dagtilbud. Rådet skal endvidere vurdere skolers og dagtilbuds evne til at bidrage til at bekæmpe børns negative sociale arv, at øge integrationen af børn med anden etnisk baggrund end dansk og at inkludere børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte.

Sammensætning

Medlemmerne af rådet udpeges af Undervisningsministeren. Medlemmerne sidder i Rådet i en periode på tre år. Den nuværende periode går fra 1. marts 2014 til 2017. DH er repræsenteret ved to medlemmer. 

DH’s repræsentant i Rådet for Børns Læring er følgende:

 • Thorkild Olesen                                       Danske Handicaporganisationer

Mere information om Rådet for børns læring

Læs mere om Rådet for Børns Læring her.

Rådet for Ungdomsuddannelser

Formål

Rådet for Ungdomsuddannelser er nedsat per januar 2015. Rådet har til opgave at rådgive undervisningsministeren om tværgående og fælles emner og udfordringer for ungdomsuddannelsesområdet, herunder om faglige, kompetencemæssige og pædagogiske problemstillinger, sammenhænge i ungdomsuddannelsernes studie- og erhvervsrettede formål, elevernes udbytte af undervisning og læringsaktiviteter, evaluering og kvalitetsudvikling, elevernes trivsel, at alle unge bliver udfordret i uddannelserne, så de bliver så dygtige, de kan, mindskelse af betydningen af social baggrund ift. fagligt resultat, institutionelle udviklingstendenser som institutions- og campusdannelse samt overgange fra grundskole og ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. 

Sammensætning

DH er repræsenteret ved ét medlem i rådet. DH’s repræsentanter i Rådet for ungdomsuddannelser er følgende:

 • Mads Brix Baulund                  Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH)
 • Sigrid Stilling Netteberg          Sammenslutningen af Unge med Handicao (stedfortræder)

Mere information om Rådet for Ungdomsuddannelser hos Undervisningsministeriet.