Du er her:

Metode

Med tværgående samarbejder har det været DH´s ønske at sikre handicapspecifik viden, integrationsfaglig tyngde, indgående kendskab til diversiteten i det etniske minoritetsmiljø og netværk til lokale frivillige og etniske minoritetsforeninger.

Projektet har arbejdet for at fremme personer med etnisk minoritetsbaggrund og handicaps muligheder for deltagelse i samfundslivet og dermed forebygge marginalisering og social isolation. Dette er blevet gjort ved at oplyse og holdningspåvirke aktører, som allerede har kontakten til etniske minoritetsmiljøer om mulighederne for personer med handicap i Danmark. Samtidig er der blevet sat fokus på at handicaporganisationerne skal blive mere inkluderende og mangfoldige.

Projektet blev gennemført i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og det etniske minoritetsnetværk Marhaba og havde to projektkommuner, Aalborg og Roskilde. Her blev der faciliteret samarbejder mellem handicaporganisationerne, lokale etniske minoritetsforeninger og frivilliggrupper i Dansk Flygtningehjælp, hvorved projektet udviklede og afprøvede metoder og aktiviteter, som fremmer inklusion af personer med etnisk minoritetsbaggrund og handicap. Projektet indsamlede løbende viden og erfaringer, der formidles til Danske Handicaporganisationers, Dansk Flygtningehjælps og Marhabas baglande. I projektet blev der desuden oprettet en netværksgruppe, som Danske Handicaporganisationers lokalafdelinger og medlemsorganisationer har kunne tilmelde sig.

Projektkommunerne

Der er blevet fokuseret på 2 projektkommuner i projektets lokale indsats, for at kunne gennemføre et længere udviklingsforløb. I projektkommunerne har fokus været på at skabe samarbejdsrelationer mellem handicaporganisationerne, lokale etniske minoritetsforeninger og Flygtningehjælpens frivilliggrupper. Samarbejdsrelationer som har udmønte sig i forskellige fælles initiativer, som de frivillige kræfter lokalt selv har taget ejerskab over.

Hovedvægten har været i den lokale indsats i hhv. Roskilde og Aalborg, og projektet var været båret af, hvad de lokale aktører har fundet sammen om, som de ser har værdi for dem og deres målgrupper. Med andre ord, har projektets overordnede rammer været sat, men udviklingen af indhold og metoder har været båret af en bottom-up tilgang.

Projektets lokale implementeringsfase startede i 2013.

Den centrale indsats

Der har også være en mere central indsats målrettet handicaporganisationernes og Flygtningehjælpens sekretariater. På den måde har vi sikrer bl.a., at der er givet kvalificeret støtte til det lokale frivillige arbejde overalt i landet.

Projektets centrale indsats har kørt i flere omgange. Første gang i sommeren 2013 og sidste gang i efteråret 2014.

Løbende formidling

Vi er løbende blevet klogere. Klogere på særlige problemstillinger, inklusion af etniske minoriteter med handicap og klogere på, hvordan vi kan samarbejde lokalt med andre organisationer, for at øge disse individers muligheder for at deltage.

Derfor udviklede projektet en blog, hvor der løbende har været debatteret problemstillinger, erfaringer og viden.

I projektperioden har der bl.a. være følgende aktiviteter:

  • Mangfoldighedstræning på sekretariatsniveau i DH, interesserede medlemsorganisationer og Flygtningehjælpen.
  • Mangfoldighedstræning til lokale frivillige i projektkommunerne.
  • Hjælp til nye samarbejder i projektkommunerne.
  • Dialogmøder/holdningsbearbejdende aktiviteter – offentlige – hvor relevante temaer ift. målgruppen er taget op i projektkommunerne.
  • Formidling af viden og problemstillinger med fokus på at fremme lige muligheder for mennesker med handicap og etnisk minoritetsbaggrund, bl.a. via bloggen.
  • Afsluttende konference for interessenter (sociale frivillige organisationer og foreninger, råd, professionelle, institutioner mv.)