Du er her:

Beskrivelse af Mestringsforløb i Muskelsvindfonden

Revideret 23.03.15

Målgrupper     Personer med kognitiv påvirkning og med en muskelsvinddiagnose (nærmere definition af muskelsvinddiagnoser og kognitiv påvirkning beskrives i særskilt målgruppebeskrivelse).

 

For-forløb

Afklaring         

Mål: Afklaring lavesmed henblik på at undersøge og vurdere:

 • hvorvidt borgeren har kognitive vanskeligheder
 • hvorvidt de kognitive vanskeligheder har betydning for arbejdsmarkedstilknytningen
 • borgerens oplevelser og erfaringer, der kan have betydning for arbejdsmarkedstilknytningen
 • borgerens beskrivelse af sin dagligdag
 • om borgeren har eller kan få erkendelse af sin funktionsnedsættelse
 • om borgeren har eller kan få motivation til at arbejde med denne problematik
 • borgerens perspektiv på beskæftigelsesmuligheder

Form     Telefonsamtale og derefter udarbejdelse af konsulentrapport hos borgeren med deltagelse af eventuelle pårørende. Status og plan for rehabilitering som helhed vedrørende fysiske funktionsniveau, kontrol, behandling, familiesituation, bolig, hjælpemidler, økonomi, omgivelser. Udarbejdes af HRT-medlem samt en konsulent fra RCFM

Dokumentation Eventuel indhentning af (yderligere) dokumentation vedrørende borgerens kognitive funktionsnedsættelse (neuropsykologisk test)

 

 

Hovedforløb

Afdækning af generelle problematikker og plan for indsats

 1. Afdækning                  

Mål                     Kortlægning af ressourcer og begrænsninger, interesser og ønsker med udgangspunkt i RCFMs afklaringsskema og jobcentrets procedure for afklaring. Udarbejdelse af plan på kort og lang sigt. Etablering af prøvested (arbejdsplads, praktik el.l.)

Form                  Samtale mellem borger, RCFM-konsulent og HRT-medlem og efterfølgende møde med jobkonsulent hos borgeren eller på jobcentret

 

 1. Erkendelse / mestring

Mål                     Fokusgruppesamtale med henblik på genkendelse /erfaringer /erkendelse – hvad viser sig som særlige problematikker for de enkelte borgere

Undervisning om kognitive vanskeligheder ud fra dokumenteret og praksisbaseret viden i relation til de specifikke muskelsvinddiagnoser

Undervisning om mestringsstrategier ud fra de registrerede vanskeligheder dels i forhold til kognitive komponenter (forsøg på at ændre uhensigtsmæssige og pessimistiske tankemønstre til noget mere positivt og optimistisk), dels adfærdsmæssige komponenter (sætte de pågældende i stand til bedre at overvinde deres handicap)

Gennemgang/oversættelse af borgernes dokumenterede kognitive vanskeligheder

Evt. egenvurdering af træthed ved brug af Fatigue Severity Scale (FSS)

Instruktion i brug af instrument til registrering af afprøvningsforløb (Fx skriftlig logbog, foto-logbog, piktogrammer)

                             Plan for videre forløb - udarbejdelse af mål på kort og lang sigt med fokus på:

 • Valgte mestringsstrategier
 • Vurdering af kompensationsbehov
 • Vurdering af eventuel sygdomsprogression og konsekvenser i forhold til skitserede mål
 • Kontakt til jobcentermedarbejder
 • Afprøvningskontekst (jobsituation / praktik / daglige rutiner)
 • Afprøvningsperiode (vil være varierende for hver enkelt borger)

Form                  Temadag den 11. juni 2015 i Odense.

Primært gruppeforløb, men med individuel gennemgang af dokumenterede vanskeligheder og plan for forløb, hvis der er behov for det

                             Alle borgerne i projektet samt medarbejdere fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

                            

Afprøvning af mestringsstrategier

Mål                     Kontakt til borgeren med henblik på opfølgning af arbejde med mestringsstrategier

Form                  Telefonisk kontakt mellem HRT-medlem og borger én gang om ugen i to uger og derefter en ugentlig kontakt hver ca. hver 14. dag frem til midtvejsevaluering. Registrering af borgens egenopfattelse af afprøvning ved brug af Canadian Occupational Performance Measure (COPM) i tilrettet udgave

Midtvejsevaluering

Mål                     Evaluering af prøveperiode på arbejdsplads/praktik

                             Revision af mål på kort og lang sigt

Form                  Møde mellem borger, jobcentermedarbejder og HRT-medlem på jobcentret

 

Mål                     Evaluering af erfaringer vedrørende afprøvede mestringsstrategier

Form                  Temadag den 7. oktober 2015 i Odense

                             Borgerne i projektet samt medarbejdere fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

 

 

Afprøvning af reviderede mestringsstrategier

                             Kontakt til borgeren med henblik på opfølgning af arbejde med reviderede mestringsstrategier samt drøftelse af eventuelle uventede situationer

Form                  Telefonisk fra HRT-medlem til borgeren én gang om måneden frem til afslutning af prøveperiode. Registrering af borgens egenopfattelse af afprøvning ved brug af Canadian Occupational Performance Measure (COPM)i tillempet form

 

 

Afslutning af prøveperiode / forankring

                             Afklaring af fremtidig strategi

                             Evaluering på baggrund af COPM-scoringer samt mål på kort og lang sigt

Form                  Telefonsamtale mellem borgeren og HRT-medlem og med kontakt til jobcentermedarbejder

                             Udarbejdelse af en forløbsbeskrivelse indeholdende borgerens individuelle forløb samt en beskrivelse af aftalt plan. Udarbejdes af HRT-medlem og sendes til borger, jobcenter og projektledelse

 

Samarbejde med jobcentre

                             Løbende dialog med jobcentre med henblik på

 • koordinering af indsats
 • etablering af afprøvningsmulighed (praktik, særligt jobsituation, mentorordning, mulighed for fridag ved særlig belastning el. l.)
 • opfølgning
 • forankring