Du er her:

Visitation og kriterier

Her kan du læse mere om målgruppekriterier og hvordan du kan visitere borgere til projektet.

De 4 Jobcentre samt de 9 handicaporganisationer kan henvise borgere til projektet.

I perioden 2014-2016 skal der etableres 200 Mestringsforløb. 20-30 forløb iværksættes i efteråret 2014 og i marts 2015 og et år frem påbegyndes de resterende forløb.

Det søges at skabe en rimelig fordeling af Mestringforløb mellem Jobcentre og handicaporganisationer. Herudover vil ressourcerne i de enkelte handicaporganisationer kunne begrænse antallet af Mestringsforløb i perioder. Borgere risikerer således at opfylde kriterierne men alligevel ikke at kunne tilbydes et Mestringforløb

Kriterier

Borgerne skal:

  • være bosiddende i en af de 4 kommuner
  • have et handicap, der dækkes af en af de deltagende handicaporganisationer
  • være i alderen 18-65 år
  • stå til rådighed for arbejdsmarkedet eller det skal ikke være udelukket, at de har mulighed for arbejdsmarkedstilknytning på sigt. Alene borgere, der modtager førtidspension, kan ikke deltage. Borgerne, der har et job, kan deltage, hvis det vurderes, at deres arbejdsmarkedstilknytning er truet af deres kognitive funktionsnedsættelse.

Under de enkelte handicaporganisationer kan du læse mere om de enkelte handicaps/sygdomme.

Visitationsprocedure

Både Jobcentermedarbejdere i de 4 Jobcentre samt rådgivere i de 9 handicaporganisationer kan visitere borgere til projektet. Herunder kan du læse, hvordan du kan visitere en borger til projektet.

RING 
Når du som Jobcentermedarbejder tænker, at du har en borger, som er potentiel deltager i projektet, ringer du til Projektkonsulenten.

I drøfter blot sagen anonymt.
Her vurderes det kort, om borgeren opfylder visitationskriterierne. Herudover vurderer projektkonsulenten om der på nuværende tidspunkt er plads til borgeren i projektet. Der skal tages hensyn til ressourcerne i de enkelte handicaporganisationer, fordelingen af borgere de 4 Jobcentre samt de 9 handicaporganisationer imellem.

Når du præsenterer borgeren for projektet, kan du anvende den generelle brochure om projektet eller en specifik fra den specifikke handicaporganisation.  

HENVISNINGSSKEMA OG SAMTYKKEERKLÆRING
Hvis borgeren vurderes at opfylde kriterierne og der er ledig plads i projektet, vil projektkonsulenten bede dig om at udfylde henvisningsskemaet samt indhente samtykke fra borgeren. Du skal også udlevere orienteringsbrevet fra KORA til borgeren.

Du sender

  • Henvisningsskema
  • Samtykkeerklæring
  • Relevant dokumentation (undersøgelser/beskrivelser af den kognitive funktionsnedsættelse, eventuel øvrig sygdom og beskrivelser af arbejdsmarkedsrettede indsatser, hvis det vurderes relevant).

til projektkonsulenten enten som post eller e-mail. E-mailen er en sikker modtager.

Når projektkonsulenten modtager henvisningen, videresender hun denne til den relevante handicaporganisation, der herefter tager kontakt til borgeren.