Du er her:

Fleksjob

Fleksjob udgør – trods forringelser – fortsat en vigtig kompensation for nedsat arbejdsevne, der kan fremme beskæftigelse.

Handicapkonventionens Artikel 27, 28 

Fleksjob giver mennesker med handicap, som har en nedsat arbejdsevne, en mulighed for at være en del af arbejdsmarkedet og blive kompenseret for den manglende arbejdsevne. Mange mennesker med handicap er beskæftiget gennem fleksjob.

Baggrund

Alle personer med handicap og nedsat arbejdsevne har ret til et arbejde. Når den nedsatte arbejdsevne betyder, at den enkelte kan arbejde færre timer og dermed har reducerede indtægtsmuligheder, er det ikke længere muligt at forsørge sig selv via arbejde. Her kommer fleksjob ind i billedet. Med den seneste reform fra 1. januar 2013, er fleksjobordningen imidlertid blevet forringet i forhold til den økonomiske kompensation, en fleksjobber er berettiget til, ligesom ordningen fremover skal målrettes personer med mere begrænset arbejdsevne, end det hidtil har været tilfældet.

DH mener, reformen fra 2013 bygger på en forkert antagelse om, at fleksjobbere kan blive raskere af at arbejde. Mange handicap kan ikke forbedres eller forsvinde i kraft af et arbejde. Mange af de, der visiteres til fleksjob, har en varigt nedsat funktionsevne uden udsigt til forbedring. Fleksjob skal derfor være job, man kan leve af – ikke en social sikringsordning. DH mener derfor heller ikke, at fleksjob bør være midlertidige. For personer, som har en meget lille arbejdsevne og måske har behov for omfattende støtte for at kunne fungere på arbejdsmarkedet, mener DH, at førtidspension er og bør være det rette forsørgelsesgrundlag.  

Den sidste reform begrænsede mulighederne for at opnå ret til fleksjob på hidtidig arbejdsplads (fastholdelsesfleksjob). DH er imod disse stramninger, som i praksis betyder, at personer med nedsat arbejdsevne, herunder progredierende handicap, tvinges ud i ledighed i op til 12 måneder, før de kan visiteres til fleksjob. DH mener, at reglerne skal lempes markant, så flere kan få fastholdelsesfleksjob. 

DH mener:

  • Personer, hvis arbejdsevne permanent er meget begrænset, skal have førtidspension - ikke fleksjob.
  • Fleksjob skal være en varig og økonomisk tryg ordning, og skal derfor ikke tilkendes midlertidigt.
  • Der skal sættes fokus på reel jobskabelse til personer med begrænset arbejdsevne, så ledigheden blandt fleksjobvisiterede nedbringes markant.
  • Reglerne for tilkendelse af fastholdelsesfleksjob skal lempes markant.