Du er her:

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Personer med handicap har ret til at nyde den højest opnåelige sundhedstilstand uden diskrimi­nation på grund af handicap. Det forudsætter let og hurtig adgang til den nødvendige genoptræning og vedligeholdelsestræning.  

Handicapkonventionens artikel 25 og 26.

En undersøgelse fra 2014 lavet af DH mfl. viste, at halvdelen (49 pct.) af landets kommuner kunne tilbyde genoptræning inden for 1 uge efter udskrivningen fra hospitalet.

Knap hver femte kommune (18 pct.) kunne tilbyde vedligeholdelsestræning til deres borgere indenfor 1 uge.

En undersøgelse foretaget af DH i 2013 viste, at to tredjedele af de deltagende borgere med handicap manglede viden om behovet for træning. Samme antal tilkendegav, at træningens omfang ikke matchede behovet, og at det havde været en barriere for, at de kunne få optimal gavn af den kommunale træningsindsats. 

Dårlig kvalitet forringer borgernes mulighed for at få maksimal effekt af træningen og dermed også for at generhverve eller bevare funktionsevnen. Det giver både en forringelse af livskvaliteten hos den enkelte og en større udgift for samfundet, fordi borgerne risikerer at få større behov for hjælp og støtte på sigt.

Kvalitet i træningsindsatsen kræver både, at personalet har de rette kompetencer, og at indsatserne gives i rette omfang og uden unødvendig ventetid. Herudover skal borgerne naturligvis kunne komme til og fra den nødvendige træning. På alle punkterne er der behov for et løft i træningsindsatsen

DH mener:

  • Borgere med behov for genoptræning eller vedligeholdelsestræning skal have en lovgivningssikret ret til at starte træningen inden for maksimalt 1 uge.
  • Kommunerne skal tilbyde befordring – gratis eller til en overkommelig pris – til de borgere, der ikke selv har mulighed for at sørge for transport til og fra træning.
  • Den faglige kvalitet skal højnes. Med udgangspunkt i kliniske retningslinjer og/eller en eventuel genoptræningsplan skal kommunerne forpligtes til at samarbejde med andre kommuner og aktører på de områder, hvor der er behov for særlige kompetencer for at levere den nødvendige kvalitet i indsatsen.