Du er her:

Job og beskæftigelse

Personer med handicap har ret til at arbejde og forsørge sig selv på et åbent og tilgængeligt arbejdsmarked. Det skal derfor gennem beskæftigelsesindsatsen sikres, at personer med handicap får effektiv hjælp til at finde, få, fastholde og vende tilbage til beskæftigelse. 

Handicapkonventionens Artikel 27.

Mange mennesker med handicap kan og vil arbejde, men desværre er alt for mange ikke i arbejde. For at flere med handicap kan komme i arbejde kræver det et vedvarende fokus, og at vi gør brug af de gode kompenserende ordninger, vi har i Danmark.

Baggrund

Formålet med beskæftigelsesindsatsen, hvor de kommunale jobcentre er det primære udførende led, samt i mindre omfang A-kasserne når det gælder personer med handicap, er at flest mulige er i beskæftigelse. Personer med handicap er imidlertid overrepræsenteret i gruppen af personer, der er ledige eller står uden for arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesandelen for personer med handicap er således det halve af beskæftigelsesandelen for befolkningen som helhed. Nogle af udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene er blandt andet manglende viden om handicap og de handicapkompenserende ordninger, manglende koordinering mellem sektorer og kommunale forvaltninger, samt manglende støtte til virksomheder i forhold til at ansætte og fastholde personer med handicap.

En forudsætning for, at personer med handicap kan realisere retten til at deltage på lige fod på arbejdsmarkedet er, at der findes fleksible job, samt tilgængelige og inkluderende arbejdspladser. Beskæftigelsesindsatsen skal derfor aktivt fremme inkluderende jobskabelse. Der er behov for en massiv tilførsel af viden om handicap, brugen af de kompenserende ordninger, indsatser og metoder til at bringe personer med handicap i job.

DH mener, at de kompenserende ordninger og beskæftigelsesfremmende ordninger generelt skal udvikles og tilpasses løbende, så de kan anvendes smidigt og fleksibelt med udgangspunkt i den enkelte borgers særlige behov. Der skal samtidig være langt større fokus på rehabiliterende indsatser og på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, herunder smidiggørelse af samarbejdet mellem de involverede myndigheder og forvaltninger.

Endelig mener DH, at det er en væsentlig opgave i beskæftigelsesindsatsen at give virksomhederne den håndholdte støtte, de har behov for, når de skal ansætte eller fastholde personer med handicap. Det skal være lige så nemt og ubureaukratisk for virksomhederne at ansætte personer med handicap som personer uden handicap.

DH mener:

  • Jobcentre og A-kasser skal på en mere effektiv og systematisk måde tilføres viden om handicap og kompenserende ordninger.
  • Personer med handicap bør have ret til en grundig ekspertudredning af deres funktionsnedsættelse med henblik på at sikre, at den rette kompensation og indsats efterfølgende iværksættes.
  • Der skal sættes ambitiøse nationale mål for beskæftigelsesgraden blandt mennesker med handicap, som skal følges op af nationale strategier.
  • Jobcentre skal have incitament og mulighed for at prioritere tidlige fastholdelsesindsatser på arbejdspladser.
  • Beskæftigelsesindsatsen skal kunne tilbyde en tværfaglig, helhedsorienteret og rehabiliterende indsats til personer med handicap. Silo-strukturerne skal nedbrydes, bl.a. ved gennemskrivning af regelsæt og mere fleksible rammer for og incitamenter til samarbejde på tværs af forvaltninger og sektorer.