Du er her:

Mangfoldighed

Alle personer med handicap uanset etnicitet, alder, køn, religion, social-økonomisk opvækst, mv. skal have adgang til samme rettigheder og muligheder.  Dette gør sig både gældende i forhold til organisatorisk repræsentation i handicaporganisationerne og andre civilsamfundsorganisationer, og ved at eliminere barrierer som gør, at personer med handicap på grund af fx deres køn eller etnicitet er endnu dårligere stillet end resten af befolkningen.

Det er velkendt, at der er forskel på mænd og kvinders beskæftigelsesgrad. Men derudover spiller også handicap og helbred en rolle i denne forskel. DH har i et pioner-projekt sammen med SFI skabt ny viden, som på flere måder har vist, at der er indikationer på kønsforskelle i beskæftigelsesindsatsen for mænd og kvinder med handi­cap.  Samtidig er der indikationer på, at kombinationen af det at have et handicap og en etnisk minoritetsbaggrund gør sig udslag i forskellig slags udsathed. Fx er der en overrepræsentation af personer med ikke-vestlig baggrund blandt nye førtidspensionister i 2011, en underrepræsentation i fleksjobordningen af samme personkreds, anderledes kontaktmønstre i sundhedssektoren, bestemte sygdomsmønstre mv.

DH mener:

  • Det er en opgave for handicaporganisationerne og andre civilsamfundsorganisationer at blive mere mangfoldige i medlemsskaren og repræsentere mangfoldigheden af personer med handicap; ikke blot baseret på handicaptype.
  • Staten skal sikre, at indsatser og tiltag rettet mod personer med handicap, kommer alle personer med handicap til gode. 
  • Der er behov for mere forskning og viden på området, som kan være med til at belyse dobbelte diskriminations-problemstillinger.

Læs mere om DH’s Ligestillingspolitik i et worddokument her