Du er her:

Rehabilitering

Børn, unge og voksne med handicap og behov for rehabilitering, skal tilbydes en rehabiliterende indsats. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv. Rehabiliteringsindsatsen skal baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og bestå af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. 

Handicapkonventionens artikel 26 og artikel 3.

Der er stort behov for at løfte rehabiliteringsindsatsen i Danmark og sikre den koordinerede og sammenhængende indsats. I dag er der store problemer med samarbejde på tværs af sundhedsvæsnet og kommunerne, som med kommunalreformen overtog rehabiliteringsindsatsen efter udskrivelse fra sygehuset. Derudover er der stor forskel på kvaliteten i den kommunale rehabiliteringsindsats. Dette hænger nogle gange sammen med definitionsproblemer. Ordet rehabilitering bliver brugt om en lang række tilbud, såsom genoptræning på plejehjemmet. Men rehabilitering er mere end genoptræning. Genoptræning kan godt være en del af rehabiliteringsindsatsen, men rehabilitering er ikke det samme som genoptræning. Rehabilitering omfatter en lang række andre indsatser, afhængig af hvad den enkelte borger har behov for. Den snævre opfattelse af rehabilitering er desværre stadig udbredt, og det betyder, at mange ikke får den rehabiliteringsindsats, de reelt har behov for.

Dertil fokuseres ofte primært på om borgeren kan komme tilbage i beskæftigelse, når der skal iværksættes en rehabiliterende indsats. Det sender et forkert signal om, at rehabilitering primært er relevant, hvis det sker i relation til borgerens eventuelle arbejdsevne. Det er vigtigt at huske, at rehabilitering har et langt bredere sigte, og at formålet er størst mulig selvbestemt deltagelse i samfundslivet.

En særlig problematik er det manglende fokus på børn og voksne med medfødte handicap i rehabiliteringsindsatsen. Det gælder fx børn og voksne født med cerebral parese, synshandicap, udviklingshæmning eller hørehandicap. Dermed udelukkes disse personer fra den nødvendige rehabiliterende indsats, som der kan være behov for igennem perioder af livet, når man har et medfødt handicap.

DH mener:

  • Borgere med behov for rehabilitering får ret til en samlet rehabiliteringsplan, der omfatter alle borgerens behov på tværs af sektorerne. Rehabiliteringsplanen skal tage udgangspunkt i hvidbogens definition.
  • Eksisterende koordineringsværktøjer, såsom sundhedsaftalerne, skal fungerer bedre i praksis.
  • Der skabes metoder til at sikrer, at den enkelte borgers behov kan blive omdrejningspunkt for rehabiliteringsforløbet.
  • Rehabiliterings-koordinatorfunktioner i den kommunale indsats, følges op med reel beslutningskompetence til at iværksætte rehabiliteringsforløbet. 

DH’s forslag om rehabiliteringsydelse kan læses ved at klikke her

Læs mere om rehabiliterings- begrebet og definitionen i Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet ved at klikke her.