Du er her:

Retssikkerhed

Retssikkerheden skal sikres, således at personer med handicap altid får de ydelser og den behandling, som de har krav på ifølge loven. Alle har ret til lige beskyttelse og til at drage samme nytte af loven. Der skal sikres et velfungerende og lettilgængeligt klagesystem. 

Handicapkonventionens Artikel 5(1)

Der er sket et voldsomt pres på retssikkerheden de seneste år, særligt når det gælder den kommunale sagsbehandling og administration af loven. . I en rundspørge blandt DH’s 33 medlemsorganisationer, svarer 95 % af handicaporganisationerne, at der er et generelt problem med retssikkerheden i kommunerne. 81,8 % af handicaporganisationerne oplever at der i høj grad er lang sagsbehandlingstid i forhold til sagens omfang/kompleksitet. 77,3 % af handicaporganisationerne oplever, at der i høj grad mangler helhedsorientering og sammenhæng i indsatsen. 50 % af handicaporganisationerne oplever i høj grad, at der ikke er foretaget en konkret, individuel vurdering af borgerens behov. 

Nogle kommuner vælger eksempelvis at give afslag på hjælp for at afprøve serviceniveauet i klagesystemet eller at trække sagsbehandlingen i langdrag til et nyt budgetår. Samtidig er sagsbehandlingen ofte lang og omstændelig. Nogle kommuner får mange sager hjemvist af klagesystemet, fordi de er truffet på et forkert grundlag, eller ikke er tilstrækkelig oplyste. Endelig er der kommuner, som ikke følger de afgørelser, klagesystemet træffer. Der er derfor behov for en række tiltag, for at sikre de bedst mulige rammer for, at offentlige myndigheder træffer de rigtige afgørelser.

DH mener:

  • Den økonomiske fordel for kommunerne ved at træffe en afgørelse på kant med loven eller lade afgørelsen trække i langdrag, skal fjernes. Bl.a. skal der indføres opsættende virkning når borgere får frataget støtte og hjælp som socialpædagogisk støtte, der ikke kan gives med tilbagevirkende kraft selvom borgeren vinder klagesagen.
  • Der er behov for at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, når det gælder de lovpligtige individuelle vurderinger, som danner grundlag for en afgørelse, bl.a. ved at det bliver tydeligt i afgørelsen hvordan der er taget højde for den enkeltes livssituation og behov.
  • Kommunerne forpligtes til at melde tilbage til klagesystemet, hvordan de har handlet på tabte og hjemviste sager, så klagesystemet kan følge op på om kommunerne efterlever klagesystemets afgørelser.
  • Klagesystemet skal automatisk overbringe sager til tilsynet, hvis en kommune ikke følger klagesystemets afgørelser.
  • Kommunerne skal blive bedre til at bruge klagesystemets afgørelser og Ankestyrelsens praksisundersøgelser af sagsbehandlingen, til at lære, hvor de har behov for at justere deres indsats.
  • Klagesystemet skal være åbent over for at anvende Handicapkonventionen i alle afgørelser, hvor det er relevant.
  • Det skal være muligt at få støtte til at klage, så personer med handicap der har svært ved at udforme en klage på egen hånd, får hjælp til dette. Eksempelvis skal det skal være muligt at klage ved personligt fremmøde som tegnsprogsbruger, eller hvis man har svært ved at læse og skrive pga. kognitive funktionsnedsættelse.
  • Børn med handicap også skal kunne klage.

 

Læs mere om DH’s retssikkerhedsundersøgelser her 

Læs mere om DH’s ’13 rigtige til styrket retssikkerhed’ i dette worddokument