Du er her:

Selvbestemmelse og personlig autonomi

Alle personer med handicap, uanset omfanget af funktionsnedsættelse, har retten til at træffe beslutninger på lige fod med andre. Der er brug for en bedre og bredere anerkendelse af den personlige autonomi for personer med handicap. Både lovgivning og praksis skal bygge på respekt for den enkeltes frihed til at træffe egne valg.

Handicapkonventionens Artikel 12 ( 2) og( 3), Artikel 3 a).

Særligt når det drejer sig om personer med en intellektuel eller psykisk funktionsnedsættelse, er der ofte begrænsninger i forhold til at træffe egne beslutninger i både stort og småt. Både om hverdagsagtige og praktiske forhold, som hvilken farve bluse, man skal have på, hvad man skal have at drikke mv., og om andre forhold, der vedrører det daglige liv. For eksempel deltagelse i forskellige former for aktiviteter og fritidsinteresser.

For de personer, der har behov, skal det skal være muligt at få støtte til beslutningstagning.

Der skal lægges vægt på, at støtte til beslutningstagning i høj grad ligner den måde, vi alle tager beslutninger på. Vi forlader os alle på rådgivning fra mennesker, vi har tillid til, og som kender os og vores behov, eller vi forlader os på rådgivning fra personer, der har en særlig viden inden for et bestemt felt. Den person, der støttes, skal have indflydelse på, hvem støttepersonen er. Der skal være plads til, at personer med behov for støttet beslutningstagning kan tage ansvar – og plads til, at den enkelte kan lave fejl.

Der skal tages højde for, at børn og unge med handicap kan have sværere ved at udtrykke egne synspunkter. De kan også være længere tid om at udvikle disse synspunkter end andre børn. Men de har samme ret til at udvikle deres potentiale og komme til orde som andre, således som det kommer til udtryk i Handicapkonventionen Artikel 7(3).

Der er behov for en udvikling af holdningerne inden for det pædagogiske felt, så personer med handicap selvstændiggøres på det højst mulige niveau - og ikke overbeskyttes. Der er behov for kompetenceudvikling af personale til at håndtere det svære dilemma mellem selvbestemmelse og omsorgssvigt.