Du er her:

Stemmeret

Det er helt ufravigeligt, at alle danske statsborgere over 18 år har stemmeret, og at ingen kan fratages stemmeret med udgangspunkt i en funktionsnedsættelse. 

Handicapkonventionens Artikel 29.

En meget lille gruppe borgere fratages i dag deres stemmeret, når de fuldt umyndiggøres med baggrund i handicap. Fratagelsen sker med begrundelse i Grundlovens § 29 stk. 1. Borgerne fratages stemmeretten til alle valg på trods af, at Grundloven alene taler om stemmeret til folketingsvalg.

DH mener, at grundloven må ændres, således at den ikke hjemler mulighed for at fratage borgere deres stemmeret i nogen sammenhæng. 

DH mener, at valgloven må ændres, således at den stemmeberettigede altid har mulighed for selv at beslutte, fra hvilken person man ønsker bistand ved valghandlinger.

For personer, der har behov for støtte ved afgivelse af stemme, siger valglovgivningen, at man skal have støtten fra en officielt udpeget person, almindeligvis en valgtilforordnet. Det er direkte i strid med Handicapkonventionens Artikel 29 a(iii) der siger, at det er borgeren selv, der kan vælge, hvem man ønsker støtte fra.

DH mener

  • At valglovgivningen må ændres, så den er i overensstemmelse med Handicapkonventionen, hvor borgeren reelt anses for kompetent til selv at udpege den person, som borgeren ønsker støtte fra ved stemmeafgivelsen.